Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

Ob-1722/22, Stran 821
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19, 85/20, 110/20, 54/21 in 97/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
javni razpis 
za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022 
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022, katerega glavni namen je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme.
1.2 Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022 znaša do 380.000 eurov.
1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, v višini do 190.000 eurov,
– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu SLO, v višini do 190.000 eurov.
1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov.
1.5 Aktivnosti za izvajanje ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. avgustom 2021 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2022. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu.
2. Vlagatelji: vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.
3. Predmet podpore
3.1 Seznam čebelarske opreme, za katero lahko vlagatelji uveljavljajo sofinanciranje nakupa, obsega:
– čebelji panji s testnimi vložki,
– ometalnik,
– smukalnik cvetnega prahu,
– sušilnik za cvetni prah,
– točilo s pripadajočo opremo,
– posoda za skladiščenje medu (prostornine najmanj 10 l), matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa, ki ustreza za skladiščenje hrane,
– cedilo in cedilna posoda,
– črpalka za med,
– naprava za utekočinjenje medu,
– mešalnik in mešalna palica za kremni med,
– refraktometer,
– konduktometer,
– separator medu, voska, matičnega mlečka,
– polnilna naprava za med,
– stroj za etiketiranje steklene embalaže,
– stroj za zapiranje embalaže čebeljih pridelkov,
– krožna dozirna miza,
– cisterna za homogenizacijo,
– kontrolne tehtnice za embaliranje,
– tehtnice in elektronski sistemi za nadzor čebeljih družin,
– sistemi za odkrivanje satov,
– kuhalnik voščin,
– stiskalnica za vosek – preša ali centrifuga,
– topilnik voska,
– parni uparjalnik za voščine,
– kalup za vlivanje satnic,
– inkubator za shranjevanje matičnjakov,
– testni vložek,
– pripomoček za aplikacijo zdravil za zdravljenje čebel,
– hladilna komora in pripadajoča oprema,
– elektro agregat,
– ekološke satnice s certifikatom,
– oprema za krmljenje čebel,
– industrijski tiskalnik za tisk ali dotisk nalepk in označevanje gotovih izdelkov,
– transportni trak,
– v celoti avtomatizirana polnilna linija, katere vrednost znaša več kot 20.000 eurov brez vštetega DDV,
– naprava za pridobivanje cvetnega prahu izkopanca,
– tovorno vozilo (namenjeno oskrbi čebeljih družin in prevozu čebeljih pridelkov).
3.2 Upravičeni stroški so stroški nakupa nove čebelarske opreme iz prejšnje točke, ki so nastali in bili plačani med 1. avgustom 2021 in 31. julijem 2022, do višine, določene s Sklepom o najvišji višini priznanih stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme in novih sredstev za prevoz čebel na pašo za programsko obdobje 2020–2022 (Uradni list RS, št. 85/20, 101/21 in 29/22; v nadaljnjem besedilu: Sklep Vlade RS), razen za opremo iz 36. in 39. točke 9. člena Uredbe, kjer je najvišji znesek sredstev sofinanciranja omejen v višini sredstev, ki so opredeljena v 5. poglavju tega javnega razpisa.
3.3 Za isto opremo iz točke 3.1 tega javnega razpisa lahko vlagatelj pridobi sredstva samo enkrat. Vlagatelj je do sredstev v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem obdobju 2020–2022 upravičen največ dvakrat.
3.4 Vlagatelj mora priložiti vse izvirne račune, ki vsebujejo podatke iz 82. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk in 3/22), in vsa dokazila o plačilu računov na njegovo ime. Dokazila o opravljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo.
4. Pogoji za pridobitev javnih sredstev
4.1 Pogoji za pridobitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za naložbe v okviru tega javnega razpisa samo na podlagi ene odobrene vloge.
4.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije. Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju.
4.3 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne skupnosti. Vlagatelj mora predložiti ustrezno izjavo iz Priloge 2 razpisne dokumentacije.
4.4 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
4.5 Ostali pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora priložiti račune in dokazila v skladu s 1. točko prvega odstavka 10. člena Uredbe;
– vlagatelj je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen lastni sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) sistem;
– vlagatelj se je največ štiri leta pred objavo tega javnega razpisa udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga je pripravila in izvedla Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut;
– vlagatelj se je največ štiri leta pred objavo tega javnega razpisa udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja, ki ga je pripravila in izvedla javna svetovalna služba v čebelarstvu;
– vlagatelj mora biti vpisan v Register čebelnjakov v skladu z ZKme-1, zakonom, ki ureja živinorejo, zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, in pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov najmanj tri leta pred objavo tega javnega razpisa;
– vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;
– vlagatelj mora imeti urejen vpis v Register kmetijskih gospodarstev v skladu z ZKme-1 in pravilnikom, ki ureja vpis v Register kmetijskih gospodarstev;
– stroški nakupa čebelarske opreme iz točke 3.1 tega javnega razpisa morajo znašati najmanj 300 eurov brez vštetega DDV;
– vlagatelju v programskem obdobju 2020–2022 na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil.
4.6 Dodatni pogoji za pridobitev sredstev za vlagatelja iz tega javnega razpisa, ki je opravil nakup čebelarske opreme iz 39. točke 9. člena Uredbe:
– čebelari s 150 ali več čebeljimi družinami in
– ima prometno dovoljenje za vozilo, iz katerega je razvidno, da gre za vrsto vozila, ki je tovorno vozilo.
5. Višina sredstev
5.1 Delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša do 60 odstotkov skupne neto vrednosti (brez vštetega DDV) izvedenega nakupa čebelarske opreme iz točke 3.1 tega javnega razpisa, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS. Delež sofinanciranja čebelarske opreme ne velja za opremo iz 36. in 39. točke 9. člena Uredbe.
5.2 Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša do 70 odstotkov skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS pri čebelarjih, ki:
a) so ob oddaji vloge na javni razpis stari od 18 do 40 let,
b) imajo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge v Registru čebelnjakov več kot 150 čebeljih družin ali
c) imajo izobrazbo, ki ustreza:
– najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in sicer v študijskih programih biologija, kmetijstvo-zootehnika, kmetijstvo-živinoreja in veterinarstvo, če so opravili redni ali izbirni predmet s področja čebelarstva ali
– če imajo predhodno pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije s področja čebelarstva ali mojstrski izpit čebelarska mojstrica/čebelarski mojster.
5.3 Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša 80 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS pri čebelarjih, ki so vključeni v sheme kakovosti s področja čebelarstva pred objavo javnega razpisa.
5.4 Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša pri čebelarjih, ki imajo pred objavo javnega razpisa potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke, do 100 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa čebeljih panjev s testnimi vložki brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS.
5.5 Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša pri čebelarjih, ki so invalidi I. ali II. kategorije, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se dokazuje z odločbo, iz katere mora biti razvidno, da je oškodovanec razvrščen v I. ali II. kategorijo invalidnosti, in ki jo na podlagi mnenja invalidske komisije izda Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije, do 100 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa čebeljih panjev s testnimi vložki brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS.
5.6 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem letu 2022 brez vštetega DDV znaša za upravičenca, ki čebelari:
– z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.200 eurov;
– z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.400 eurov;
– z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4.800 eurov;
– s 101 do 249 čebeljimi družinami: 7.200 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami: 9.600 eurov.
5.7 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem letu 2022 brez vštetega DDV znaša za upravičenca iz točke 5.2, 5.3, 5.4. in 5.5 tega javnega razpisa, ki čebelari:
– z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.800 eurov;
– z 21 do 40 čebeljimi družinami: 3.600 eurov;
– z 41 do 100 čebeljimi družinami: 7.200 eurov;
– s 101 do 249 čebeljimi družinami: 10.800 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami: 14.400 eurov.
5.8 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja opreme iz 39. točke 9. člena Uredbe znaša do 9.000 eurov brez vštetega DDV, pri čemer se upošteva kvota sredstev glede na število čebeljih družin iz točke 5.6 oziroma 5.7 tega javnega razpisa.
5.9 Skupno sofinanciranje nakupa čebelarske opreme pri posameznem vlagatelju v programskem obdobju 2020–2022 ne sme preseči najvišje vrednosti iz točke 5.6 oziroma 5.7 tega javnega razpisa.
5.10 Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja čebelarske opreme za število čebeljih družin, ki je bilo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge vpisano v Register čebelnjakov.
6. Obveznosti prejemnika sredstev
6.1 Prejemnik sredstev mora Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija), Ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogočiti kontrolo na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
6.2 Prejemnik sredstev mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj tri leta od dneva zadnjega izplačila sredstev pri ukrepu Sofinanciranje čebelarske opreme. Prejemnik sredstev mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev za nakup čebelarske opreme iz 36. in 39. točke 9. člena Uredbe, hrani še najmanj do 31. 12. 2027.
6.3 Prejemnik sredstev mora opremo, ki mu je bila sofinancirana, uporabljati izključno za namen in dejavnosti, za katere so bila sredstva po tem javnem razpisu dodeljena, še najmanj tri leta oziroma v primeru nakupa čebelarske opreme iz 39. točke 9. člena Uredbe še najmanj do 31. 12. 2027, po prejetju sredstev v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme, razen ob morebitni višji sili ali izrednih okoliščinah iz 7. člena Uredbe.
6.4 Prejemnik sredstev sofinancirane čebelarske opreme iz 39. točke 9. člena Uredbe, mora voditi ustrezno dokumentacijo, iz katere je razvidna namenska uporaba vozila (evidenca uporabe tovornega vozila, namenjenega oskrbi čebeljih družin in prevozu čebeljih pridelkov, na obrazcu iz Priloge 3 Uredbe, dobavnice, naročilnice, računi in druga ustrezna dokumentacija).
6.5 Prejemniku sredstev do konca programskega obdobja 2020–2022 po izplačilu sredstev ne sme biti izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini.
6.6 Prejemnik sredstev, ki pridobi sredstva za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme na podlagi tega javnega razpisa, mora biti vključen v sheme kakovosti s področja čebelarstva ali imeti potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke do konca programskega obdobja 2020–2022.
6.7 Prejemnik sredstev mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov, do konca programskega obdobja 2020–2022.
6.8 Prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena oseba mora Agencijo o višji sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti na obrazcu iz Priloge 1 Uredbe in predložiti ustrezna dokazila v 15 dneh od dneva, ko je prejemnik sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
7. Sankcije
7.1 Neizpolnitev in kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe.
7.2 Prejemnik sredstev, ki ne omogoči kontrole na kraju samem, kot to določata točka 6.1 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.
7.3 Prejemnik sredstev, ki ne hrani dokumentacije, kot to določa točka 6.2 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10 odstotkov izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
7.4 Prejemnik sredstev, ki predmet podpore uporablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel podporo, kot to določa točka 6.3 tega javnega razpisa, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.
7.5 Če je prejemniku sredstev v treh letih po izplačilu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, kot to določa točka 6.5 tega javnega razpisa, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.
7.6 Če prejemnik sredstev ni vključen v sheme kakovosti s področja čebelarstva, nima potrdila o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja oziroma nima certifikata za ekološke čebelje pridelke do konca programskega obdobja 2020–2022, kot to določa točka 6.6 tega javnega razpisa, mora 10 odstotkov izplačanih sredstev vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.
7.7 Prejemnika sredstev, ki ne sporoča podatkov o številu čebeljih družin v skladu s predpisi, ki urejajo vpis v Register čebelnjakov, kot to določa točka 6.7 tega javnega razpisa, se izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.
8. Vloga
8.1 Vloga mora biti oddana na obrazcu iz Priloge 1 razpisne dokumentacije, z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano izjavo vlagatelja iz Priloge 2 razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa.
8.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo, v primeru porabe razpisanih sredstev, objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
8.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
9. Rok in način prijave
9.1 Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2022.
9.2 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig).
9.3 Vloge, vložene pred rokom, določenim v točki 9.1 tega poglavja in vloge, vložene po objavi o zaprtju tega javnega razpisa oziroma po 31. juliju 2022, se zavržejo.
9.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se zavržejo.
9.5 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označena s strani izvajalca poštnih storitev oziroma vložišča Agencije, ime, priimek in naslov vlagatelja oziroma firma in sedež vlagatelja, navedena KMG-MID številka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, na način:
Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:
Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022.
10. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu s 30. in 31. členom Uredbe ter 50., 51. in 52. členom ZKme-1)
10.1 Vloge na odprti javni razpis se preverjajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Vloga, ki je ustrezno dopolnjena in s tem popolna, se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko vloge.
10.2 Odpiranje vlog ni javno.
10.3 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda predstojnik Agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti