Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

Ob-1685/22, Stran 859
Na podlagi 52. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US, 61/21, 159/21 – ZZVZZ-P, 183/21 in 196/21 – ZDOsk, v nadaljevanju: Pravila) ter Sklepa o planu zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev za leto 2022 in izvedbi javnega razpisa za izbiro organizatorjev zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev v letu 2022, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije objavlja
javni razpis 
za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2022 
I. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni.
Namen javnega razpisa je sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev.
II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na tem razpisu lahko sodelujejo vsi vlagatelji, ki so registrirani kot pravne osebe ter imajo za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) ne bo izbral organizatorja:
– pri katerem so bile v zadnjih petih letih ugotovljene hujše nepravilnosti ali če je za izvedbo letovanja pooblastil osebo, ki je takšnega organizatorja zastopala v preteklosti;
– pri katerem so bile v zadnjih petih letih ugotovljene nepravilnosti v zvezi z organizacijo zdravstvenega letovanja.
Šteje se, da vlagatelj iz prejšnjih dveh alinej ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje na tem razpisu, če ima neporavnane obveznosti do Zavoda iz preteklih razpisov za organiziranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev.
III. Višina sredstev, ki so na razpolago in obdobje, v katerem morajo biti porabljena: višina sredstev za sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev znaša v letu 2022 1.883.046,00 EUR. Sredstva, dodeljena s tem javnim razpisom, morajo biti porabljena do 31. 12. 2022.
IV. Merila, s pomočjo katerih se med vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, so po naslednjem vrstnem redu
1. Zagotovitev nižjega prispevka staršev.
2. Zagotovitev zdravstvenega letovanja na morju.
3. Zagotovitev zdravstvenega letovanja za enak obseg sredstev za večje število otrok in šolarjev, določenih v Sklepu o planu zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev za leto 2022 in izvedbi javnega razpisa za izbiro organizatorjev zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev v letu 2022.
V. Splošni pogoji
1. Zavarovanim osebam bodo zagotovljene pravice v skladu z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in z določili Pravil.
2. Zdravstveno letovanje otrok in šolarjev ne bo krajše od 7 dni.
3. Izbor otrok in šolarjev bodo opravili osebni zdravniki otroškega in šolskega dispanzerja skladno z določili tega razpisa.
4. Organizator bo razpolagal z zadostnimi kapacitetami za izvedbo zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev.
5. Otrokom in šolarjem bo zagotovljena prehrana, pripravljena po veljavnih standardih.
6. V okviru letovanja bodo zagotovljene načrtovane zdravstveno vzgojne dejavnosti in program za rekreacijo in športne dejavnosti.
7. Organizator bo zagotovil ustrezno zdravstveno osebje.
8. Organizator bo zagotovil prevoz otrok in šolarjev na/iz zdravstvenega letovanja.
9. Cena vključuje vse stroške, ki so vezani na organizacijo in izvedbo zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev (stroške polnega penziona, programa, zdravstvene oskrbe, stroške kolektivnega zavarovanja, stroške prevoza itd.).
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vloge morajo biti oddane osebno ali priporočeno po pošti, osebno najkasneje do 25. 3. 2022, do 12. ure, ali priporočeno po pošti najkasneje do 25. 3. 2022.
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena v zaprti ovojnici tako, da je pri odpiranju vlog možno preveriti, da so zaprte tako, kot so bile predane, na spodaj navedeni naslov tako, da je na ovojnici napisano:
– v desnem spodnjem kotu napisan naziv in naslov pristojne območne enote Zavoda. Naslove območnih enot najdete na www.zzzs.si, v Telefonskem imeniku Slovenije, po tel. 30-77-200.
(primer naziva in naslova: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ljubljana, Miklošičeva c. 24, 1000 Ljubljana).
– v levem spodnjem kotu, vidno označeno: »Ne odpiraj – vloga za javni razpis – zdravstveno letovanje otrok in šolarjev«
– v levem zgornjem kotu: naziv in naslov vlagatelja.
Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo vlog, nosijo organizatorji sami. Območna enota Zavoda oziroma Zavod v nobenem primeru ni odgovoren za te stroške, ne glede na potek in izid postopka. Če vloga ne bo označena na navedeni način, Zavod ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno izgubo takšne vloge ali njeno prezgodnje odpiranje.
VII. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno.
Na odpiranju se preveri pravočasnost, ustrezna označenost ovojnine in formalna popolnost prispelih vlog.
Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo izločene in po končanem postopku odpiranja vlog neodprte vrnjene vlagateljem.
Vlagatelji s formalno nepopolno vlogo bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 2 delovna dneva od prejema poziva za dopolnitev. Zavod poziva k dopolnitvi vloge izključno po elektronski pošti tako, da se zagotovi potrdilo ali drug listinski dokaz o prejemu.
Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati vsebine same vloge, temveč lahko vlogo dopolni samo z manjkajočim dokumentom oziroma odpravi drugo formalno pomanjkljivost. Dopolnitve se posreduje po elektronski pošti, razen če je potrebno priložiti originalno listino.
Vloga, ki jo prijavitelj ne bo dopolnil v skladu z razpisno dokumentacijo in pozivom za dopolnitev, bo zavržena.
Zavod ne bo priznal sposobnosti vlagatelju, ki ne bo na način iz tega razpisa in razpisne dokumentacije dokazal, da izpolnjuje pogoje (pogoje za kandidiranje in splošne pogoje). Zavod takšne vloge ne bo ocenjeval, temveč jo bo zavrnil.
Obravnavajo in ocenjujejo se vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge.
VIII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 45 dneh po izteku roka za predložitev vlog.
Zavod bo izbrane organizatorje pozval, da sklenejo s pristojno območno enoto Zavoda pogodbo za sofinanciranje programa zdravstvenega letovanja za leto 2022.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, Zavod lahko odstopi od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je organizator dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema do dneva vračila.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka roka za predložitev vlog dosegljiva na spletni strani http://www/zzzs.si.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko potencialni vlagatelj pošlje Zavodu pisni zahtevek za dodatno pojasnilo najkasneje do 23. 3. 2022.
Vlagatelj naslovi zahtevek za dodatno pojasnilo na elektronski naslov:
– pristojne Območne enote Zavoda, s pripisom »Pojasnila – Javni razpis zdravstveno letovanje otrok in šolarjev« ali
– darja.kusar@zzzs.si, s pripisom: »Pojasnila – Javni razpis zdravstveno letovanje otrok in šolarjev«.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti