Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

688. Sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote BL02 in BL14 na Blanci, stran 1823.

  
Na podlagi 119. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 25. 2. 2022 sprejel
S K L E P 
o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote BL02 in BL14 na Blanci 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom določa župan Občine Sevnica začetek in način postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote BL02 in BL14 na Blanci (v nadaljevanju: OPPN).
Pravna podlaga za pripravo OPPN je:
– Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17);
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popravek, 57/13, 1/16, 16/17 in 70/19).
2. člen 
(ocena stanja) 
Območje predvidenega OPPN vključuje del prostih, nepozidanih in pozidanih stavbnih zemljišč v zahodnem delu naselja Blanca.
Podrobna namenska raba zemljišč znotraj enot urejanja prostora je opredeljena kot SK – površine podeželskega naselja.
Razloge za pripravo OPPN predstavlja potreba po ureditvi območja in izgradnji komunalne infrastrukture ter sprejetju izvedbenih pogojev, ki bodo podlaga za gradnjo na tem območju.
Pobudo za izdelavo OPPN sta podala lastnika zemljišča Nedeljko in Štefanija Ivkovič, Blanca 41, 8283 Blanca.
Predmet načrtovanja z OPPN je umestitev dveh stanovanjskih objektov s pripadajočo javno gospodarsko infrastrukturo in priključitvijo nanjo in sprememba namembnost namenske rabe zemljišč iz stavbnih v primarno – kmetijsko rabo.
3. člen 
(območje OPPN) 
Območje OPPN meri cca 1,51 ha in obsega zemljiško parcelo 47/1-del, 45/1-del, 45/2, 666-del, 62/2-del, 62/11, 62/12, 62/13, k.o. 1377 – Blanca.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na strateških usmeritvah iz OPN.
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom za izdelavo OPPN, dodatnimi strokovnimi podlagami in okoljskim poročilom ter geološkim poročilom zagotovita investitorja.
V postopku priprave OPPN se lahko izdelajo tudi dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno v postopku priprave OPPN izdelati okoljsko poročilo.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Za postopek priprave in sprejetja OPPN se na podlagi 119. člena ZUreP-2 smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejema OPN.
6. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
Predviden terminski plan za izdelavo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
Faza
Čas izdelave
Nosilec
1.
priprava izhodišč za pripravo OPPN
izvedeno
pobudnik
2.
sprejem sklepa o začetku priprave OPPN, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta
februar 2022
občina, 
MOP
3.
sodelovanje javnosti pri oblikovanju izhodišč
marec 2022
občina
4.
dopolnitev izhodišč za pripravo OPPN
marec 2022
občina
5.
objava sklepa in izhodišč za pripravo OPPN v PIS (spletna stran občine) in poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora (NUP) za konkretne smernice in za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje
30 dni po objavi gradiv
občina, 
izdelovalec, 
MOP, NUP
6.
pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe CPVO
21 dni od prejema mnenj NUP
MOP
7.
analiza smernic/mnenj, izdelava vseh potrebnih strokovnih podlag (po potrebi tudi okoljskega poročila (OP))
21 dni od prejema smernic
izdelovalec
8.
sodelovanje z javnostjo (delavnice, posvet ipd.), sklic posveta z NUP
ni predvideno
občina
9.
izdelava osnutka OPPN
30 dni
izdelovalec
10.
objava osnutka OPPN in OP (če se izdela) v PIS (spletna stran občine) in poziv NUP za izdajo mnenj; državni NUP, ki sodelujejo v postopku CPVO, hkrati podajo mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje in mnenje o ustreznosti OP
30 dni po objavi gradiv (+30 dni na zahtevo NUP)
občina, 
izdelovalec, 
MOP, NUP
11.
pridobitev odločbe o ustreznosti OP (če se izdela)
30 dni od prejema mnenj državnih NUP
MOP
12.
izdelava dopolnjenega osnutka OPPN ter OP (če se izdela)
30 dni po prejemu in analizi mnenj
izdelovalec 
in OP
13.
objava dopolnjenega osnutka OPPN in OP v PIS (spletna stran občine), obveščanje javnosti
7 dni
občina
14.
javna razgrnitev in javna obravnava, seznanitev javnosti z morebitnim nasprotjem interesov
30 dni
občina, 
izdelovalec
15.
priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave, uskladitev z investitorjem priprave OPPN
14 dni po predaji zbranih pripomb v času javne razgrnitve
občina, 
izdelovalec
16.
objava stališč v PIS (spletna stran občine) in na krajevno običajen način
7 dni
občina
17.
izdelava predloga OPPN
30 dni po sprejemu stališč do pripomb
izdelovalec
18.
objava predloga OPPN skupaj z OP v PIS (na spletni strani občine) in poziv NUP za izdajo mnenj ter mnenj o sprejemljivosti izvedbe vplivov OPPN na okolje, če se izvaja CPVO
30 dni po prejemu poziva (+30 dni na zahtevo NUP)
občina. 
izdelovalec, 
NUP
19.
odločba o sprejemljivosti vplivov predloga OPPN na okolje
se ne predvideva
MOP
20.
postopek prevlade javne koristi, skladno z 19. členom ZUreP-2 v primeru negativnih mnenj NUP
po potrebi
21.
uskladitev in izdelava usklajenega predloga OPPN
14 dni po pridobitvi mnenj
izdelovalec
22.
potrditev OPPN in objava v PIS
se ne izvaja – prehodne določbe
MOP
23.
sprejem OPPN na občinskem svetu 
21 dni (po potrditvi s strani MOP)
občina, 
OS
24.
objava OPPN v Uradnem listu RS
14 dni
občina
25.
izdelava končnega dokumenta
10 dni po objavi v Uradnem listu
izdelovalec
26.
objava v PIS (spletna stran MOP)
občina, MOP
Če se bo izdelovala celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) se terminski plan ustrezno korigira in uskladi s pripravljavcem OPPN-ja.
7. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora) 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo konkretnih smernic in mnenj, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, DRSV, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje;
5. Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, 8250 Brežice;
6. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
7. GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana;
8. Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana;
9. Elektro Celje d.d., PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško;
10. Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
11. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– Krajevna skupnost Blanca, Blanca 24, 8283 Blanca in
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor se v postopku priprave OPPN za to izkaže potreba.
Državni nosilci urejanja prostora, kateri podajo svoja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje, so naslednji:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (varstvo voda, ogrožena območja);
2. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (varstvo kulturne dediščine);
3. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (varstvo zdravja);
4. Zavod RS za varstvo narave, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje (varstvo narave);
5. Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice, C. bratov Milavcev 61, 8250 Brežice (varovanje gozdov);
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje v skladu s 110. členom ZUreP-2 odloči, ali je za OPPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Načrt vključevanja javnosti poteka v skladu z določili ZUreP-2.
9. člen 
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev glede njihovega zagotavljanja) 
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, izdelavo geološko-geomehanskega poročila, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo postopka celovite presoje vplivov na okolje, v kolikor bo potreben, ter hidrološko hidravlično študijo, v kolikor bo potrebna, zagotovita investitorja Nedeljko in Štefanija Ivkovič, Blanca 41, 8283 Blanca.
Investitor mora po sprejemu in objavi OPPN, Občini Sevnica predati tri izvode v vezani analogni in digitalni obliki.
10. člen 
(določitev objave) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Sevnica.
Št. 3505-0005/2021
Sevnica, dne 25. februarja 2022
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti