Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

Št. 900-4/2022-22 Ob-1727/22, Stran 890
Svet Zavoda OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, Gregorčičeva 18a, 5222 Kobarid, na podlagi sklepa, sprejetega na 44. seji dne 7. 3. 2022, razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, v nadaljevanju: ZOFVI).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi (ftk overjena),
– dokazilo o pridobljenem nazivu (ftk overjena),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (ftk overjena),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ftk overjena),
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis in
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja.
Prijavo pošljite najkasneje do 25. 3. 2022 v zaprti kuverti na naslov: Svet Zavoda OŠ Simona Gregorčiča, Gregorčičeva 18a, 5222 Kobarid, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet Zavoda OŠ Simona Gregorčiča Kobarid 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti