Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

697. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta poslovno stanovanjskega dela na Dvoru, stran 1857.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt), v povezavi s tretjim odstavkom 273. člena ZPNačrt ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Žužemberk (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 66/10) je župan Občine Žužemberk dne 28. 2. 2022 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta poslovno stanovanjskega dela na Dvoru 
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
(1) Na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk (OPN Žužemberk) (Uradni list RS, št. 55/14; v nadaljevanju: OPN) je za območje enote urejanja prostora OPPN 9-05 »Novo središče Dvora« predvideno urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
(2) Pobudo za pripravo delnega OPPN je podal zasebni investitor Boštjan Bradač, Dvor 74, 8361 Dvor (v nadaljevanju: pobudnik).
(3) Lokacija se nahaja v Občini Žužemberk, na jugovzhodni strani naselja Dvor, ob regionalni cesti R1 – 216 / 1176, Dvor–Soteska in v neposredni bližini bencinske črpalke Petrol. Predmetno lokacijo v naravi predstavlja nepozidana, pretežno travniška površina. Območje urejanja je skladno z določili 34. člena OPN določeno le za del enote urejanja prostora OPPN 9-05 »Novo središče Dvora«, ki je v lasti pobudnika.
(4) Območje je namenjeno razvoju centralnih dejavnosti, kjer pa se lahko na podlagi določil 282. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) brez predhodne spremembe OPN podrobnejša namenska raba spremeni iz območja centralnih dejavnosti v območje stanovanj, posebno območje in območje zelenih površin.
(5) Namen priprave delnega OPPN je določitev podrobnejših prostorsko izvedbenih pogojev za namen gradnje stanovanjskega objekta s pomožnimi objekti ter poslovnimi prostori, praviloma za dejavnosti terciarnega in kvartarnega značaja. Eventualno odstopanje od teh dejavnosti je dopustno, če ne povzroča bistvenih vplivov na okolje (npr. glede hrupa in onesnaženja zraka), če ne povzroča večjega prometa (predvsem tovornega) in se neposredno navezuje na (državno) prometno infrastrukturo. Hkrati se na območju urejajo tudi zelene, parkirne in manipulativne površine spremljajoča prometna in komunalno-energetska infrastruktura, ki je potrebna za funkcioniranje predmetnega območja.
(6) V OPPN se lahko vključi tudi druge pobude, potrebne zaradi prilagoditve oziroma spremembe predpisov prostorske in gradbene zakonodaje ter zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi druge pobude, če se bo za to pokazala potreba v fazi priprave osnutka prostorskega akta.
2. člen 
(območje urejanja) 
(1) Območje urejanja se nahaja na delu enote urejanja prostora OPPN 9-05 »Novo središče Dvora« ter zajema naslednja zemljišča oziroma dele zemljišč s parc. št.: 95/1 in 95/2, obe k.o. 1443 – Dvor. Površina območja urejanja meri okoli 0,6 ha.
(2) Na osnovi izdelanih strokovnih podlag, izraženega interesa pobudnika priprave delnega OPPN ali pripravljavca OPPN ter na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora se območje urejanja lahko tudi zmanjša oziroma poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, v skladu s prostorsko zakonodajo in določili odloka o OPN.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Izdelovalec mora pri načrtovanju upoštevati strokovne podlage, ki so bile izdelane in pridobljene v času postopka priprave OPN in tudi druge strokovne podlage, ki so izdelane za obravnavo sosednjih območij. Že izdelane strokovne podlage in študije se po potrebi dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so glede na vrsto načrtovane prostorske ureditve in značilnost prostora relevantne za delni OPPN.
(2) Izdelajo se širše strokovne podlage, ki morajo podati celovite urbanistične in arhitekturne rešitve ter rešitve v zvezi z infrastrukturnimi ureditvami ter ostalimi potrebnimi ureditvami za območje, ki je prostorsko širše od samega območja urejanja z OPPN. Če se v postopku priprave OPPN ugotovi izrazito nasprotujoče interese predlaganih prostorskih rešitev, se pripravi predlog variantnih rešitev. Izdelajo se tudi idejne zasnove za posamezne vrste infrastrukture znotraj območja z navezavo na infrastrukturno območje zunaj območja urejanja.
4. člen 
(faze postopka priprave OPPN) 
(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. Faza – izdelava strokovnih podlag:
– po podpisu pogodbe oziroma predaji drugih že izdelanih strokovnih podlag izdelovalcu s strani naročnika oziroma pripravljavca.
2. Faza – izdelava osnutka OPPN:
– po potrditvi strokovnih podlag;
– pridobitev smernic NUP (30 dni);
– pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
3. Faza – izdelava dopolnjenega osnutka OPPN:
– pregled in analiza smernic;
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN;
– priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev.
4. Faza – sodelovanje javnosti:
– občina pregleda dopolnjen osnutek OPPN;
– po potrditvi ustreznosti gradiva se izvede začetek javne razgrnitve in najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve pripravi obvestilo javnosti o javni razgrnitvi in javni obravnavi;
– javna razgrnitev in javna obravnava (30 dni);
– prva obravnava na odborih občinskega sveta in na seji občinskega sveta;
– proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov;
– sprejem stališč do pripomb.
5. Faza – izdelava predloga OPPN:
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov;
– pridobitev mnenj NUP (30 dni);
– dopolnitev prostorskega akta in izdelava usklajenega predloga OPPN;
– predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN občinskemu svetu in odborom v drugi obravnavi;
– objava v Uradnem listu Republike Slovenije;
– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta.
(2) V primeru poteka postopka celovite presoje vplivov na okolje se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
VARSTVO VODA:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER VARSTVO PRED POŽAROM:
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE:
4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto
OHRANJANJE NARAVE:
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto
PROMETNO OMREŽJE:
7. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto
8. Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk
ELEKTRIČNO OMREŽJE:
9. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Podrečje 48, 1230 Domžale
OMREŽJE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ:
10. Telekom Slovenije d.d., Dostopovna omrežja, Operativa, TKO osrednja Slovenija, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto.
KANALIZACIJSKO IN VODOVODNO OMREŽJE TER ODPADKI:
11. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto.
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 58. členom, v povezavi s tretjim odstavkom 273. člena ZPNačrt, podati smernice in mnenja v 30 dneh od prejema vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu s tretjim odstavkom 58. člena ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka za izdajo mnenja, mnenja ne bo podal, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
6. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Izdelavo OPPN Turistično-stanovanjski kompleks na Dvoru financira pobudnik priprave.
7. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Žužemberk.
Št. 3503-1/2021
Žužemberk, dne 28. februarja 2022
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti