Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

Št. 1000-5-15-02-71/2022 Ob-1740/22, Stran 890
Na podlagi 30. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) in 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci (Uradni list RS, št. 15/18 z dne 7. 3. 2018), Svet Kranjskih vrtcev, Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat/ka mora za imenovanje na prosto delovno mesto ravnatelja izpolnjevati pogoje, določene z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, in sicer mora:
– izpolnjevati pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca;
– imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju;
– imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor;
– imeti opravljen ravnateljski izpit;
– imeti ustrezne pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Za ravnatelja/ico je lahko imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega ravnateljskega izpita, vendar ga bo pridobil/a najkasneje v enem letu od pričetka mandata.
Kandidati morajo pisno prijavo s kratkim življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju zahtevanih zakonskih pogojev (potrdilom o izobrazbi, potrdilom o nazivu, dokazilom o opravljenem strokovnem izpitu, dokazilom o opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma izjavo kandidata, da bo ravnateljski izpit opravil v zakonsko predpisanem roku, potrdilom o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni, potrdilom sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni in potrdilom iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni ter programom vodenja vrtca v mandatnem obdobju, ki je predmet razpisa.
Predviden začetek dela bo 1. 9. 2022.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je potrebno poslati s priporočeno pošiljko najpozneje v 15 dneh po objavi razpisa na naslov Svet Kranjskih vrtcev, Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Prepozno prispele prijave bodo zavržene.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Kranjskih vrtci 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti