Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

Št. 330-12/2022/ Ob-1725/22, Stran 829
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. člena ter v zvezi s 16. členom in drugim odstavkom 20. člena Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 35/15 in 10/22; v nadaljnjem besedilu: uredba) objavlja
javni razpis 
za 3. ukrep Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2022 
Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa za 3. ukrep Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju
in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja po namenih.
Razpisana sredstva:
Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 291.000 evrov. Od tega za namen A 150.000 evrov, namen B 106.000 evrov, namen C 25.000 evrov in namen Č 10.000 evrov. 
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 255610 – Podpora strokovnim prireditvam na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za leto 2022, NRP 2330-20-0043 Podpora interesnem povezovanju 2021–2025, Konto 4120.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti.
Začetek vlaganja vlog in zaključek javnega razpisa:
Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 8. aprila 2022.
Informacije o javnem razpisu:
INFO točka: 
– Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana. 
– Tel. 01/580-77-92: ponedeljek, torek, četrtek od 9. do 15. ure, sreda 8.30 do 15. ure, petek od 8.30 do 14. ure. 
– Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja po namenih.
2. Vlagatelj, upravičenec in prejemnik pomoči
2.1. Vlagatelji za namen A so: nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki povezuje:
– društva podeželske mladine ali društva podeželskih žensk ali lastnike gozdov v zvezo, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva ali
– kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, v sindikat kmetov in deluje na celotnem območju Republike Slovenije.
2.2. Vlagatelji za namen B so: priznane rejske organizacije, ki delujejo kot nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike Slovenije.
2.3. Vlagatelji za namen C so: druge nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki so registrirane po predpisih, ki urejajo društva, in delujejo na širšem območju Republike Slovenije.
2.4. Vlagatelji za namen Č so: nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki deluje izključno na področju ekološkega kmetovanja, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike Slovenije.
2.5. Upravičenec je vlagatelj, ki mu je vročena odločba o pravici do sredstev.
2.6. Prejemnik pomoči je upravičenec, ki pravočasno odda popoln in ustrezen zahtevek za izplačilo sredstev, s končnim poročilom o izvedenih aktivnostih, odobrenih z odločbo o pravici do sredstev in z zahtevanimi dokazili o nastalih in plačanih upravičenih stroških.
3. Pogoji za pridobitev pomoči
3.1. Pogoji za pridobitev pomoči iz tega javnega razpisa morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge.
3.2. Vlagatelj mora priložiti vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.
3.3. Vlagatelj mora delovati na:
– celotnem območju Republike Slovenije za namen A oziroma na območju najmanj osmih statističnih regij (seznam statističnih regij je na obrazcu št. 8 razpisne dokumentacije) in
– širšem območju Republike Slovenije za namene B, C in Č oziroma na območju najmanj štirih statističnih regij.
3.4. Šteje se, da vlagatelj deluje v eni statistični regiji, če ima vlagatelj v njej vsaj tri aktivne člane, ki so fizične osebe ali vsaj eno aktivno pravno osebo.
3.5. Aktivni član za namen A je tisti, ki ga vlagatelj navede v svoji izjavi.
3.6. Aktivni član za namene B, C in Č je tisti, ki je plačal članarino.
3.7. Aktivna pravna oseba je tista, ki izpolnjuje obveznosti iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delovanje pravnih oseb. Izpolnjevanje pogoja agencija preveri v evidencah agencije RS za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).
3.8. Za vlagatelja, ki uveljavlja točke pri merilu: Vpis v vpisnik prostovoljnih organizacij, Agencija pogoj preveri v AJPES-u.
3.9. Vlagatelj mora priložiti dokazila o aktivnih članih za leto 2021 in delovanju na področju kmetijstva ali gozdarstva (obrazec št. 3 razpisne dokumentacije).
3.10. Za društvo, ki zaradi načina pridelave primarnega kmetijskega pridelka (npr. oljke) deluje na ožjem območju Republike Slovenije, pri tem pa deluje kot krovno združenje za tak pridelek, se šteje, da izpolnjuje pogoj delovanja na območju najmanj štirih statističnih regij za namen C. Takemu društvu se prizna delovanje na širšem območju Republike Slovenije oziroma delovanje v najmanj štirih statističnih regijah.
3.11. Vlagatelj mora za namen B imeti pridobljen status priznane rejske organizacije v skladu s predpisom, ki ureja živinorejo.
3.12. Vlagatelj mora priložiti program dela (Priloga št. 1 razpisne dokumentacije) za obdobje od 22. oktobra 2021 do 21. oktobra 2022.
4. Omejitve
4.1. Do pomoči iz tega javnega razpisa ni upravičen vlagatelj:
– ki ni aktivna pravna oseba, oziroma ne izpolnjuje obveznosti iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delovanje pravnih oseb,
– ki se ne financira tudi iz naslova letne članarine.
4.2. Višina dodeljene pomoči iz tega javnega razpisa lahko na upravičenca znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov programa iz točke 3.12 prejšnjega poglavja za namen A in do 90 odstotkov upravičenih stroškov programa iz točke 3.12 prejšnjega poglavja za namene B, C in Č.
4.3. Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov za namen tega javnega razpisa lahko skupno znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov.
4.4. Skupna višina vseh virov financiranja za pomoč iz tega javnega razpisa ne sme preseči vrednosti stroškov odobrenega programa dela iz točke 3.12. prejšnjega poglavja.
4.5. Višina razpisanih sredstev se za tekoče leto zniža za vrednost pozitivno rešenih pritožb iz predhodnega leta.
4.6. Vlagatelj, ki kandidira na ta javni razpis, ne more pomoči pridobiti tudi po javnih razpisih za druge ukrepe uredbe.
5. Finančni pogoji za dodelitev pomoči
5.1. Pomoč iz tega javnega razpisa se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.
5.2. Upravičeni stroški za dodelitev pomoči iz tega javnega razpisa za namene A, C in Č so:
– stroški opreme in prostorov za delovanje upravičenca (najem prostorov in najem oziroma nakup opreme);
– materialni stroški ter stroški dela;
– stroški članarin v mednarodnih organizacijah, katerih član je vlagatelj;
– stroški izvajanja aktivnosti za spodbujanje delovanja, združevanja in povezovanja ljudi na podeželju (ogledi primerov dobrih praks v obliki izletov ali ekskurzij, organiziranje ali sodelovanje na promocijskih aktivnostih kot so sejmi ali razstave, pojavljanje v sredstvih javnega obveščanja, izdaja lastnih promocijskih materialov itd.);
– stroški analiz, mnenj in anket, ki zadevajo delovanje vlagatelja;
– stroški izvajanja vsebin za enake možnosti žensk in moških;
– stroški izvajanja vsebin programov in aktivnosti v skladu s predpisi, strategijami in programskimi dokumenti in
– potni stroški, povezani s programom dela in nastanejo npr. zaradi strokovnega usklajevanja, koordinacije, sejma, razstave, foruma, tekmovanja …).
5.3. Stroški za dodelitev pomoči iz tega javnega razpisa za namen B se delijo na fiksne stroške in variabilne upravičene stroške. Fiksni stroški se ne morejo uveljavljati v variabilnem delu.
5.4. Variabilni upravičeni stroški za dodelitev pomoči iz tega javnega razpisa za namen B so:
– stroški članarin v mednarodnih organizacijah, katerih član je vlagatelj;
– stroški izvajanja aktivnosti za spodbujanje delovanja, združevanja in povezovanja ljudi na podeželju (ogledi primerov dobrih praks v obliki izletov ali ekskurzij, organiziranje ali sodelovanje na promocijskih aktivnostih, kot so sejmi ali razstave, pojavljanje v sredstvih javnega obveščanja, izdaja lastnih promocijskih materialov itd.);
– stroški analiz, mnenj in anket, ki zadevajo delovanje vlagatelja;
– stroški izvajanja vsebin programov in aktivnosti v skladu s predpisi, strategijami in programskimi dokumenti in
– stroški povezani z delovanjem organov upravičencev (stroški namestitve članov organov upravičencev in potni stroški, povezani s programom dela, in nastanejo npr. zaradi strokovnega usklajevanja, koordinacije, sejma, razstave, foruma, tekmovanja …).
5.5. Fiksni stroški za dodelitev pomoči iz tega javnega razpisa za namen B so:
– stroški opreme in prostorov za delovanje upravičenca (najem prostorov in najem oziroma nakup opreme itd.) in
– materialni stroški ter stroški dela.
5.6. Stroške iz šeste alineje, točke 5.2. tega poglavja, se prizna samo nepridobitnemu združenju, ki povezuje društva podeželskih žensk.
5.7. Nastanek potnih stroškov iz točke 5.2. in 5.4. tega poglavja, mora biti izkazan z dokazilom, da je bila pot opravljena (npr. s seznamom liste udeležencev; s potrdilom o udeležbi upravičenca, izdanim s strani organizatorja; vabilom in poročilom o opravljeni službeni poti …).
5.8. Potni stroški, opravljeni s službenim osebnim vozilom, se povrnejo v višini 0,18 EUR na opravljeni kilometer poti, potni stroški, opravljeni z lastnim osebnim avtomobilom, pa se povrnejo v višini 0,37 EUR na opravljeni kilometer poti.
5.9. Prejemnik pomoči iz tega javnega razpisa mora zagotoviti morebitno razliko sredstev med višino dodeljene pomoči in dejansko vrednostjo odobrenega programa dela.
5.10. DDV ni upravičeni strošek.
5.11. Razpisana sredstva iz tega javnega razpisa se dodeljujejo po sistemu zaprtega javnega razpisa.
6. Merila za ocenjevanje vlog
6.1. Merila za namen B
Merilo
Točke
Max. 
ocenitev
Max. št. točk 
(št. točk x max. ocenitev)
1.
Zastopanost aktivnega članstva
25
5
125
2.
Geografska pokritost delovanja vlagatelja
25
5
125
3.
Delež lastnih sredstev za izvedbo programa 
25
5
125
4.
Udeležba na mednarodnem ocenjevanju živali 
iz rejskega programa v tujini
50
5
250
5.
Organizacija razstave živali v Sloveniji
75
1
75
Skupaj:
700
Ocene za merila za namen B:
1. ZASTOPANOST AKTIVNEGA ČLANSTVA
Za zveze se upošteva članstvo posameznih društev (pravnih oseb), ki so vključena v zvezo 
Za društva se upošteva število aktivnih članov (fizičnih in pravnih oseb) v posameznem društvu.
točke
Št. aktivnih članov
Št. članov za zveze
1
do 30
do 4 
2
od 31 do 100 
od 5 do 15 
3
od 101 do 180 
od 16 do 30
4
od 181 do 250 
od 31 do 50 
5
več kot 251 
več kot 50 
2. GEOGRAFSKA POKRITOST DELOVANJA VLAGATELJA
točke
Št. statističnih regij v kateri vlagatelj deluje 
Šteje se, da vlagatelj deluje v eni statistični regiji, če ima v njej vsaj tri aktivne člane, ki so fizične osebe, ali vsaj eno aktivno pravno osebo.
1
2
3
4
5
9 ali več 
3. DELEŽ LASTNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO PROGRAMA
točke
Delež lastnih sredstev (%)
1
od 50 do 57 % 
2
od 58 do 65 % 
3
od 66 do 73 % 
4
od 74 do 80 % 
5
več kot 81 % 
4. UDELEŽBA NA MEDNARODNEM OCENJEVANJU ŽIVALI IZ REJSKEGA PROGRAMA V TUJINI
GVŽ se določa v skladu s Prilogo 1 – Stalež živali po vrstah in kategorijah rejnih živali, Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, št. 87/14, 15/16 in 78/18)
točke
Število GVŽ, ki so se udeležile na ocenjevanju
2
1
3
2
4
3
5
4 ali več
5. ORGANIZACIJA RAZSTAVE ŽIVALI V SLOVENIJI
Vlagatelj organizira državno razstavo živali (udeležba na razstavi se ne upošteva kot organizacija)
točke
6.2. Merila za namena C in Č
Merilo
Točke
Max. 
ocenitev
Max. št. točk 
(št. točk x max. ocenitev)
1.
Zastopanost aktivnega članstva
25
5
125
2.
Geografska pokritost delovanja vlagatelja
25
5
125
3.
Delež lastnih sredstev za izvedbo programa
25
5
125
4.
Status NVO v javnem interesu
65
1
65
5.
Vpis v vpisnik prostovoljnih organizacij
65
1
65
Skupaj:
505
Ocene za merila za namen C in Č:
1. ZASTOPANOST AKTIVNEGA ČLANSTVA
Za društva se upošteva število aktivnih članov (fizičnih in pravnih oseb) v posameznem društvu 
Za zveze, ki združuje pravne osebe, se upošteva članstvo posameznih društev (pravnih oseb), ki so vključena v zvezo. 
točke
Št. aktivnih članov
Št. članov za zveze
1
do 30
do 4 
2
od 31 do 100 
od 5 do 15 
3
od 101 do 180 
od 16 do 30
4
od 181 do 250 
od 31 do 50 
5
več kot 251 
več kot 50 
2. GEOGRAFSKA POKRITOST DELOVANJA VLAGATELJA
točke
Število statističnih regij v kateri vlagatelj deluje 
Šteje se, da vlagatelj deluje v eni statistični regiji, če ima v njej vsaj tri aktivne člane, ki so fizične osebe, ali vsaj eno aktivno pravno osebo.
1
5
2
6
3
7
4
8
5
9 ali več
3. DELEŽ LASTNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO PROGRAMA
točke
Delež lastnih sredstev (%)
1
od 50 do 57 % 
2
od 58 do 65 % 
3
od 66 do 73 % 
4
od 74 do 80 % 
5
več kot 81 % 
4. STATUS NVO V JAVNEM INTERESU 
Društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu
točke
65 
5. VPIS V VPISNIK PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ 
Organizacija mora biti za pridobitev točk najkasneje ob oddaji vloge na ta javni razpis vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij. Izpolnjevanje pogoja agencija preveri v evidenci AJPES.
točke
65
6.3. Agencija bo ocenila vse pravočasne, popolne in ustrezne vloge.
6.4. Za namen A bodo odobrene vloge, ki bodo izpolnjevale vse predpisane pogoje.
6.5. Za namene B, C in Č bodo odobrene vloge, ki bodo izpolnjevale vse predpisane pogoje, ki bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 100 točk in katerih vrednost upravičenih stroškov bo znašala najmanj 2.000 evrov.
6.6. Sredstva za namen A bodo proporcionalno razdeljena na osnovi višine zaprošenih sredstev.
6.7. Sredstva za namen B bodo proporcionalno razdeljena glede na razpoložljiva sredstva in glede na skupno vrednost zaprošenih sredstev.
6.8. Sredstva za namen B se razdelijo med fiksne stroške v višini 30 odstotkov in variabilne upravičene stroške v višini 70 odstotkov. Sredstva za fiksne stroške v višini 30 odstotkov se razdelijo v obliki pavšala med vse upravičence, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa sorazmerno v enakem znesku. Za dodelitev sredstev za fiksne stroške ni potrebno prilagati dokazil iz točke 10. tega javnega razpisa. Sredstva za variabilne upravičene stroške v višini 70 odstotkov se dodelijo glede na priložen program in dokazila iz poglavja 10. tega javnega razpisa.
6.9. Sredstva za namene C in Č bodo proporcionalno razdeljena glede na delež doseženih točk od skupnega števila točk, glede na razpoložljiva sredstva in glede na skupno vrednost zaprošenih sredstev.
7. Rok in način prijave
7.1. Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno 8. aprila 2022.
7.2. Vlogo na javni razpis se izpolni in vloži v informacijski sistem Agencije, ki se nahaja na vstopnem spletnem mestu na naslovu https://e-kmetija.gov.si, v elektronski obliki, podpisani s kvalificiranim elektronskim podpisom.
7.3. Vlogo vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev izpolni elektronsko in podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom ter vloži v elektronski obliki, pri čemer se priloge predložijo kot skenogram.
7.4. Če vlogo iz tega javnega razpisa vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se pred elektronsko vložitvijo vloge registrira pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni pooblastilo za dostop in uporabo informacijskega sistema agencije. S podpisom na vlogi vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev potrdi pravilnost vnosa podatkov.
7.5. Podrobna navodila o prijavi v informacijski sistem in izpolnjevanju vloge v njem ter vlaganju vloge se objavijo na Osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.
7.6. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo na Osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
8.1. Odpiranje vlog ni javno.
8.2. Prispele vloge obravnava in oceni agencija. Vloge, ki so popolne, izpolnjujejo vse pogoje, in ki na podlagi meril za dodelitev pomoči iz tega javnega razpisa za namene B, C in Č dosegajo določeno število točk, se odobrijo.
8.3. Pomoč se vlagatelju odobri z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda predstojnik agencije.
8.4. Zoper odločbo agencije je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno.
8.5. V primeru, da vlagatelj odda vlogo na več kot en javni razpis po uredbi, se upošteva tista vloga, iz katere je po datumu in uri oddaje razvidno, da je bila oddana prva.
8.6. Če so bile vloge iz točke 8.5. tega poglavja oddane istočasno in iz odpreme v informacijskem sistemu agencije ni mogoče razbrati, katera vloga je bila oddana prva, se vlagatelja pozove na razjasnitev, za katerega izmed ukrepov po uredbi vlaga vlogo. Če se vlagatelj v za to postavljenem roku ne izjasni, se vse vloge zavržejo.
9. Rok in način vložitve elektronskega zahtevka za izplačilo sredstev
9.1. Število zahtevkov določi agencija z odločbo o pravici do sredstev.
9.2. Zahtevek za izplačilo sredstev (Priloga št. 3 razpisne dokumentacije) mora prejemnik izpolniti in vložiti na agencijo, v elektronski obliki, podpisan s kvalificiranim elektronskim podpisom najkasneje do 30. oktobra 2022.
9.3. Za elektronsko izpolnjevanje in vložitev zahtevkov iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe iz sedmega poglavja tega javnega razpisa.
9.4. K zahtevku mora prejemnik priložiti skenirane originale računov in dokazila o plačilu upravičenih stroškov oziroma skenirane kopije plačanih računov, ter poročilo o izvedenem programu dela. Priloge se priložijo kot skenogram.
9.5. Skenirani originali računov in dokazila o plačilu računov oziroma skenirane kopije računov morajo biti oštevilčeni, zloženi po vrstnem redu in v zaporedju prikazani v seznamu računov (Priloga št. 4 razpisne dokumentacije).
9.6. Upravičeni stroški, za izplačilo pomoči iz tega javnega razpisa so stroški, ki so nastali v obdobju od izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
9.7. Račun mora vsebovati vse potrebne podatke oziroma mora biti izdan v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.
10. Obveznosti prejemnika pomoči, vračilo pomoči in hramba dokumentacije
10.1 Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun.
10.2 Vse dejavnosti morajo biti dokončane in plačane pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
10.3 V primeru ugotovljenih nepravilnosti agencija zahteva vračilo dodeljenih sredstev od upravičenca skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi skladno z 41.a členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21).
10.4 Prejemnik pomoči in agencija mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev iz tega javnega razpisa, hraniti vsaj še deset let od datuma dodelitve pomoči.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti