Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

Ob-1696/22, Stran 888
Svet zavoda Vrtca Zelena jama, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa 3. redne seje z dne 3. 3. 2022 razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanju besedila: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela bo 1. 9. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazila o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti (ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku (ne sme biti starejše od 30 dni).
Pisne vloge pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Vrtca Zelena jama, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico – Ne odpiraj«.
Kandidat/-ka mora k prijavi predložiti program vodenja vrtca za mandatno obdobje, lahko predloži tudi kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju. Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji delovni dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Vlog v e-obliki ne bomo upoštevali.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Zelena jama 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti