Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

Št. 4301-0001/2022 Ob-1691/22, Stran 876
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, s sprem.), 27. člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv – UPB3, Uradni list RS, št. 38/13, 21/18 – ZNOrg) in 16. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Radovljica (DN UO, št. 288/22) Občina Radovljica objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Radovljica 
1. Podatki o naročniku/koncedentu: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel. +386/04/537-23-00, matična številka: 5883466000, ID za DDV: SI 67759076, transakcijski račun: SI56 0130 2010 0007 805
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Radovljica (DN UO, št. 288/22).
3. Predmet javnega razpisa
Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali v skladu z veljavnimi predpisi,
– druge naloge, določene z zakonom o zaščiti živali ter s podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
4. Območje izvajanja javne službe: koncesija se izvaja na območju Občine Radovljica.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za obdobje petih let. Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe.
6. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se lahko prijavi imetnik zavetišča, ki mora za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe na dan prijave izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače,
– da izpolnjuje pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
– da ima poravnane davke in prispevke, kar izkaže s potrdilom Finančne uprave RS, ki ni starejše od 8 dni,
– da ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,
– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– da izkaže finančno sposobnost,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane v javnem razpisu.
Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor koncesionarja
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
– ponujena cena prijavitelja, v katero je vračunana tudi oddaljenost zavetišča,
– dosedanje izkušnje ali reference prijavitelja in
– morebitni drugi kriteriji, določeni z razpisom.
Seštevek ocenjenih kriterijev iz prejšnjega odstavka je največ 100 točk, pri čemer predstavlja:
– ponujena cena prijavitelja, v katero je vračunana tudi oddaljenost zavetišča, največ 70 točk,
– dosedanje izkušnje ali reference prijavitelja, največ 15 točk in
– morebitni drugi kriteriji, določeni z razpisom, največ 15 točk.
Merila so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji.
8. Način financiranja javne službe: javna služba, ki jo bo opravljal koncesionar, se financira iz proračuna Občine Radovljica.
9. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na razpis
Prijava na razpis je pravočasna, če do vključno 19. 4. 2022 prispe po pošti oziroma je osebno oddana v vložišču Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica do 19. 4. 2022 do 10. ure.
Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 1 razpisne dokumentacije (Prijava),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 3 razpisne dokumentacije (Izjava 2),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 6 razpisne dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapuščenih živali),
– izjava o pridobitvi osebnih podatkov – obrazec 7 razpisne dokumentacije (Izjava 4),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 8 razpisne dokumentacije (Izjava 5),
– Priloge:
– fotokopijo odločbe Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča, 
– reference, 
– fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali (oziroma fotokopije odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali, v kolikor je bila imetniku zavetišča podeljena koncesija), 
– fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva živali, 
– fotokopijo prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali, 
– fotokopijo internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča, 
– potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke; potrdilo FURS ne sme biti starejše od 8 dni, 
– fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji osebi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali. 
10. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijav je 19. 4. 2022 do 10. ure. Prepozno prejete prijave se ne bodo upoštevale.
Prijavne obrazce z zahtevano razpisno dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Na kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 9 razpisne dokumentacije.
Javno odpiranje ponudb bo dne 19. 4. 2022 ob 10.30 v sejni sobi Občine Radovljica. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Prisotni morajo upoštevati preventivne ukrepe in pogoje za preprečevanje širjenja COVID-19.
Javni razpis uspe, če na razpis prispe vsaj ena popolna, pravilna, dopustna in pravočasna ponudba.
11. Ponudbena cena: prijavitelj poda ponudbeno ceno za celotno oskrbo zapuščenih živali skladno z navodili iz razpisne dokumentacije. Ponudba zavezuje prijavitelja 60 dni.
12. Način in rok za izbor koncesionarja
Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 3 dni od odpiranja vlog vlagatelje po elektronski pošti pozvala, da vlogo v roku 48 ur od prejema obvestila dopolnijo po elektronski pošti.
Nepopolne vloge, ki v navedenem roku ne bodo dopolnjene in prepozno prispele dopolnjene vloge, se s sklepom zavrže. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Komisija za izvedbo javnega razpisa bo pripravila predlog za izbiro koncesionarja v 15 dneh po prejemu dopolnjenih vlog. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Zoper drugostopenjsko odločbo o izbiri je mogoč upravni spor.
Koncesijska pogodba se pošlje v podpis izbranemu ponudniku takoj po dokončnosti odločbe o izboru koncesionarja. Izbrani ponudnik mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku osem dni od dneva, ko jo je prejel.
Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku izmed prijavljenih kandidatov ne izbere koncesionarja.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja: Občina Radovljica bo vse vlagatelje obvestila o izidu razpisa v 15 dneh po prejemu popolnih vlog.
14. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe: z izvajanjem javne službe je potrebno pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.
15. Informacije in razpisna dokumentacija
Informacije o razpisu dobijo zainteresirani do vključno 11. 4. 2022 pri Alenki Langus po elektronski pošti: alenka.langus@radovljica.si in pri Gašperju Tarmanu po elektronski pošti gasper.tarman@radovljica.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave do zaključka javnega razpisa na spletni strani Občine Radovljica http://www.radovljica.si, pod zavihkom razpisi in objave.
Občina Radovljica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti