Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

Št. 14/2022/3 Ob-1675/22, Stran 883
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 8. in 9. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej (Uradni list RS, št. 110/03 in 42/16) ter skladno s 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.), Svet javnega zavoda Slovenski šolski muzej, Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana, objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja 
Slovenskega šolskega muzeja 
Na razpisano delovno mesto se lahko prijavi kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ene od strok, zastopanih v dejavnosti muzeja,
– vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju muzejske dejavnosti,
– poznavanje področja dela muzeja,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Za aktivno znanje slovenskega jezika se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Izpolnjevanje pogoja aktivnega znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o aktivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem študiju.
Izpolnjevanje pogoja pasivne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.
Prijavi mora kandidat priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– Europass življenjepis,
– načrt razvoja in delovanja zavoda za mandatno obdobje,
– dokazila o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe,
– dokazila o izpolnjevanju pogoja zahtevanih delovnih izkušenj,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj pri podobnih vodstvenih delih,
– izjavo, da obvlada aktivno raven slovenskega jezika,
– izjavo o aktivnem znanju najmanj enega svetovnega jezika, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno,
– izjavo o pasivnem znanju najmanj enega svetovnega jezika, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno,
– izjavo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidat lahko poda izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju pogojev iz uradnih evidenc. Če te izjave ne poda, mora prijavi sam predložiti ustrezna dokazila.
Šteje se, da je vloga popolna, če vsebuje vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo petih let in bo z njim za čas trajanja mandata sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za direktorja SŠM«, na naslov: Slovenski šolski muzej, Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana.
Rok za prijavo je 10 dni od objave javnega razpisa, torej do 21. 3. 2022. Prijava se šteje za pravočasno, če je vložena zadnji dan roka priporočeno po pošti.
V postopku izbire bodo upoštevane samo pravočasne in popolne vloge kandidatov.
Kandidati naj v vlogi sporočijo elektronski naslov za namen obveščanja v zvezi z razpisnim postopkom.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko kandidati dobijo na tel. +386(0)1/251-30-24 oziroma na elektronskem naslovu solski.muzej@guest.arnes.si.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Razpis velja od 11. 3. 2022 do 21. 3. 2022.
Svet Slovenskega šolskega muzeja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti