Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

Ob-1717/22, Stran 816
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 11. člena Uredbe o sofinanciranju izvedbe praktičnega pouka v kmetijstvu in za usposobitev zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 20/22; v nadaljnjem besedilu: uredba) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani 
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa novih aparatov, naprav, strojev, priključkov in opreme, ki se uporabljajo za izvajanje praktičnega pouka oziroma izobraževanja po javnoveljavnih izobraževalnih oziroma študijskih programih ali za izvajanje raziskovanja s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva.
Razpisana sredstva: 
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 500.000 eurov. 
Sredstva se v letu 2022 zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 655710 Usposobitev javnih zavodov, NRP 2330-21-5090.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti.
Obdobje vlaganja vlog na javni razpis:
Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim delovnim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 31. marca 2022.
Obdobje upravičenosti stroškov: 
V skladu z drugim odstavkom 8. člena uredbe so do podpore upravičeni stroški, ki so nastali od 1. januarja do 1. oktobra 2022.
Informacije o javnem razpisu:
INFO točka: 
– Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana. 
– Tel. 01/580-77-92: ponedeljek, torek in četrtek od 9. do 15. ure, sreda od 8.30 do 15. ure in petek od 8.30 do 14. ure. 
– Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
2. Namen podpore: namen podpore je določen v 1. členu uredbe.
3. Vlagatelj in upravičenec
1. Vlagatelj je določen v prvem odstavku 2. člena uredbe.
2. Upravičenec do podpore je določen v drugem odstavku 2. člena uredbe.
4. Pogoji za pridobitev sredstev
1. Pogoji za pridobitev sredstev iz tega javnega razpisa morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge.
2. V skladu s 7. členom uredbe mora vlagatelj k vlogi za javni razpis priložiti naslednje priloge:
– dokazilo iz katerega je razvidno izvajanje rednega izobraževanja s praktičnim poukom ali raziskovanje s področja agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva;
– dokazilo o lastništvu, solastništvu ali zakupni pravici oziroma dokazilo iz katerega je razvidno, da ima vlagatelj status upravljalca nepremičnine v lasti Republike Slovenije na nepremičnini, na kateri se izvaja naložba. V primeru, da vlagatelj ni lastnik objekta, mora k vlogi priložiti najemno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj petih let od oddaje vloge na javni razpis za nepremičnino, na kateri se izvaja naložba;
– dokazilo, da ima objekt, v katerega se namestijo aparati, oprema in naprave, ki so predmet vloge, uporabno dovoljenje;
– sklep sveta zavoda, s katerim sta bila potrjena finančni načrt in program dela javnega zavoda za leto 2022, iz katerega je razvidno, da so zagotovljena sredstva za namen izvedbe naložbe, s katero se vlagatelj prijavlja na javni razpis;
– tržno primerljivo pisno ponudbo za investicijo, ki je predmet prijave na razpis.
5. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v prvem odstavku 8. člena uredbe.
2. V skladu z drugim odstavkom 8. člena uredbe se za upravičene stroške štejejo stroški, ki so nastali v koledarskem letu objave tega javnega razpisa, vendar ne kasneje kot 1. oktobra v letu objave tega javnega razpisa.
6. Finančni pogoji: finančni pogoji so določeni v 10. členu uredbe.
7. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog so določena v 9. členu uredbe in podrobneje opredeljena v tem poglavju.
Merila za izbor vlog in točkovnik:
Merilo
Najvišje štev. točk
1.
Delež lastne udeležbe
40
2.
Število dijakov oziroma študentov vključenih v izobraževanje
40
3.
Število hektarjev kmetijskih 
ali gozdnih zemljišč ali število učnih delavnic
20
Skupaj:
100
Delež lastne udeležbe:
– 10 točk – od 50 % do vključno 55 % lastne udeležbe
– 20 točk – nad 55 % do vključno 60 % lastne udeležbe
– 30 točk – nad 60 % do vključno 65 % lastne udeležbe
– 40 točk – nad 65 % lastne udeležbe.
Število dijakov oziroma študentov, ki so vključeni v izobraževanje:
– 10 točk – do vključno 100 dijakov oziroma študentov
– 20 točk – od 101 do vključno 250 dijakov oziroma študentov
– 30 točk – od 251 do vključno 500 dijakov oziroma študentov
– 40 točk – več kot 501 dijak oziroma študent.
Število hektarjev kmetijskih ali gozdnih zemljišč ali število učnih delavnic:
– 10 točk – do vključno 10 ha zemljišč ali do vključno 3 delavnice
– 20 točk – nad 10 ha zemljišč ali več kot 3 delavnice.
8. Vloga in postopek za dodelitev sredstev:vlaganje vloge na javni razpis in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 12., 13. in 14. členu uredbe.
9. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev: vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev je določeno v 15. členu uredbe.
10. Obveznosti upravičenca po izplačilu sredstev: obveznosti upravičenca po izplačilu sredstev so določene v 16. členu uredbe.
11. Izvedba pregledov in neizpolnjevanje obveznosti: izvedba pregledov in določila, ki se nanašajo na neizpolnjevanje pogojev upravičenca, so določeni v 17. členu uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Priloga: Poročilo o izvedeni aktivnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti