Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

707. Popravek Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2022, stran 1892.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN, 60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) Občina Turnišče objavlja
P O P R A V E K 
Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2022 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Turnišče za leto 2022 (Uradni list RS, št. 15/22) se izvede popravek v 2. členu odloka v tabeli C – RAČUN FINANCIRANJA, opis – IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.), tako da se glasi:
»Splošni del proračuna za leto 2022 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (EUR):
KONTO
OPIS
Proračun leta 2022
A – BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.021.509
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.305.315
70
DAVČNI PRIHODKI
2.162.615
700 Davki na dohodek in dobiček
2.016.465
703 Davki na premoženje
135.650
704 Domači davki na blago in storitve
10.400
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
142.700
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
102.000
711 Takse in pristojbine
3.500
712 Denarne kazni
3.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
200
714 Drugi nedavčni prihodki
34.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
95.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
75.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
20.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.621.194
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
192.245
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
2.428.949
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
5.017.919
40
TEKOČI ODHODKI
1.207.985
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
182.400
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
31.745
402 Izdatki za blago in storitve
939.840
403 Plačila domačih obresti
0
409 Rezerve
54.000
41
TEKOČI TRANSFERI
975.957
410 Subvencije
63.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
575.557
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
56.100
413 Drugi tekoči domači transferi
280.800
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.809.977
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.809.977
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
24.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski porabniki
0
432 Investicijski transferi ožjim delom občin
24.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–996.411
B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C – RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
1.000.000
50
ZADOLŽEVANJE
1.000.000
500 Domače zadolževanje
1.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
3.589
55
ODPLAČILA DOLGA
3.589
550 Odplačilo domačega dolga
3.589
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
996.411
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
996.411
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2020
238.242
9009 Splošni sklad drugo
238.242
Splošni del proračuna, posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani Občine Turnišče.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Turnišče za leto 2022 (Uradni list RS, št. 15/22) se izvede popravek v 17. členu, da se glasi:
»Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije«
3. člen 
Ta popravek odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-23/2022-2
Turnišče, dne 9. marca 2022
Župan 
Občine Turnišče 
Borut Horvat 
  

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti