Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

705. Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, stran 1878.

  
Na podlagi šestega odstavka 94. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21 in 192/21) minister za finance v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo 
1. člen 
(namen pravilnika) 
Ta pravilnik podrobneje ureja način vračila trošarine za energente, ki se dokazljivo porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, kriterije za določitev normativne porabe goriva in količino goriva, za katero je mogoče uveljavljati vračilo trošarine, vsebino zahtevka za vračilo trošarine in potrebna dokazila.
2. člen 
(kriteriji za določitev normativne porabe goriva) 
(1) Normativna poraba goriva za kmetijska in gozdna zemljišča iz drugega odstavka 94. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21 in 192/21; v nadaljnjem besedilu: zakon) znaša:
1. 200 litrov na hektar njive, njive za rejo polžev, jagod na njivi, trajnih rastlin na njivskih površinah, rastlinjaka, rastlinjaka s sadnimi rastlinami, matičnjaka, trajnega travnika, hmeljišča v premeni, ekstenzivnega sadovnjaka, travinj z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi, začasnih travinj in kmetijskega zemljišča v pripravi;
2. 420 litrov na hektar vinograda, intenzivnega sadovnjaka, hmeljišča, oljčnika ali ostalih trajnih nasadov;
3. 50 litrov na hektar plantaže gozdnega drevja;
4. 15 litrov na hektar gozda.
(2) Normativna poraba goriva za čebelje panje iz 4. člena tega pravilnika znaša:
1. 620 litrov za od 41 do 100 čebeljih panjev;
2. 1.210 litrov za od 101 do 200 čebeljih panjev;
3. 1.650 litrov za več kot 201 čebelji panj.
3. člen 
(kriteriji za uveljavljanje vračila trošarine za kmetijska in gozdna zemljišča) 
(1) Za uveljavljanje pravice do vračila trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo za kmetijska in gozdna zemljišča mora skupna normativna poraba goriva znašati vsaj 540 litrov za kmetijsko zemljišče in gozd iz 1. do 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena ali vsaj 150 litrov za gozd iz 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Kot površina kmetijskih zemljišč v uporabi iz drugega odstavka 94. člena zakona se za kmetijsko zemljišče iz 1. in 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena upošteva največja upravičena površina, za kmetijsko zemljišče iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena pa površina, kot jo izkazujejo grafične enote rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) pod posamezno vrsto dejanske rabe, kakor je za posamezno kmetijsko gospodarstvo, na dan 30. junija leta, za katero se uveljavlja vračilo, evidentirana v registru kmetijskih gospodarstev pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo. Kot površina gozdnih zemljišč v uporabi iz drugega in tretjega odstavka 94. člena zakona se upošteva površina zemljišč, ki je po dejanski rabi v zemljiškem katastru opredeljena kot gozd in je na dan 30. junija leta, za katero se uveljavlja vračilo, v uporabi upravičenca.
(3) Za odločanje o vračilu trošarine pridobi davčni organ podatke o nosilcih in članih kmetijskega gospodarstva, podatke o članih agrarnih skupnosti in podatke o površinah kmetijskih zemljišč od ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.
4. člen 
(kriteriji za uveljavljanje vračila trošarine za čebelje panje) 
(1) Za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo iz prvega odstavka 94. člena zakona se štejejo tudi vozila za prevoz in oskrbo čebeljih panjev.
(2) Za uveljavljanje pravice do vračila trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo za čebelje panje mora skupna normativna poraba goriva iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika znašati vsaj 150 litrov.
(3) Do vračila trošarine za čebelje panje so upravičene osebe, ki imajo v Registru čebelnjakov pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, na dan 30. junija leta, za katero se uveljavlja vračilo trošarine, evidentiranih vsaj 41 čebeljih panjev in v letu, za katero se uveljavlja vračilo trošarine, evidentiran premik čebeljih panjev na oddaljeno stojišče v razdalji 10 km zračne razdalje ali lokacijo čebelnjaka, ki je od stalnega bivališča čebelarja oddaljena vsaj 5 km zračne razdalje.
(4) Vračilo trošarine se priznava za dejansko porabljene količine goriva, vendar največ do višine normativne porabe goriva iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika. Normativna poraba goriva za čebelje panje se določi za koledarsko leto glede na število čebeljih panjev upravičenca, evidentiranih v Registru čebelnjakov.
(5) Ne glede na peti odstavek 94. člena zakona pravne osebe, člani agrarne skupnosti in samostojni podjetniki posamezniki vložijo zahtevek za vračilo trošarine pri davčnem organu kot letni zahtevek do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.
(6) Za odločanje o vračilu trošarine pridobi davčni organ podatke o čebelarju in čebeljih panjih od ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.
5. člen 
(letni zahtevek za vračilo trošarine za fizične osebe in povprečni znesek za vračilo trošarine) 
(1) Vračilo trošarine za energente, porabljene za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, upravičenec iz prvega odstavka 94. člena zakona, ki je fizična oseba, uveljavlja z zahtevkom za vračilo trošarine, ki vsebuje:
1. identifikacijske podatke upravičenca,
2. obdobje, za katero se uveljavlja vračilo trošarine,
3. podatek o količini goriva, za katerega se zahteva vračilo trošarine,
4. podatek o površini zemljišč v uporabi po vrsti rabe oziroma o številu čebeljih panjev in
5. podatke, potrebne za nakazilo vračila trošarine.
(2) Vzorec obrazca za predložitev podatkov iz prejšnjega odstavka (Zahtevek za vračilo trošarine za energente, porabljene za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo za fizične osebe (TRO-A)) je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.
(3) Za vračilo trošarine se upošteva povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v preteklem letu, ki ga ugotovi minister za finance. Če se v posameznem letu trošarina ne spremeni, se upošteva znesek trošarine, ki velja na prvi dan leta, na katero se zahtevek nanaša.
(4) Pri uveljavljanju vračila trošarine za gorivo, porabljeno za gozd, vlagatelj zahtevka za vračilo trošarine za kmetijsko gospodarstvo – kmetijo z več lastniki ali uporabniki gozda zahtevku za vračilo trošarine iz tega člena priloži pooblastilo z identifikacijskimi podatki vseh lastnikov ali uporabnikov gozda ter njihovim podpisom, s katerim soglašajo, da vlagatelj uveljavlja vračilo trošarine v imenu vseh upravičencev.
(5) Pri spremembi nosilca kmetijskega gospodarstva – kmetije v obdobju uveljavljanja vračila trošarine za posamezno koledarsko leto se upravičenost do vračila trošarine za koledarsko leto prizna novemu nosilcu.
6. člen 
(zahtevek za vračilo trošarine za pravne osebe, člane agrarne skupnosti in samostojne podjetnike posameznike ter povprečni znesek za vračilo trošarine) 
(1) Vračilo trošarine za energente, porabljene za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, upravičenci iz prvega odstavka 94. člena zakona, ki so pravne osebe, člani agrarnih skupnosti ali samostojni podjetniki posamezniki, uveljavljajo z zahtevkom za vračilo trošarine, ki vsebuje:
1. identifikacijske podatke upravičenca,
2. obdobje, za katero se uveljavlja vračilo trošarine,
3. podatke o prodajalcu goriva ter vrsti in količini goriva, za katero se zahteva vračilo trošarine po mesecih,
4. podatek o površini zemljišč v uporabi po vrsti dejanske rabe oziroma o številu čebeljih panjev,
5. podatke, potrebne za nakazilo vračila trošarine, in
6. navedbo dokazil iz 7. člena tega pravilnika.
(2) Vzorec obrazca za predložitev podatkov iz prejšnjega odstavka (Zahtevek za vračilo trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske za pravne osebe, agrarne skupnosti ali samostojne podjetnike posameznike (TRO-B)) je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.
(3) Za vračilo trošarine se upošteva povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen, ki ga ugotovi minister za finance, za mesec, za katerega se vračilo uveljavlja. Če se v posameznem mesecu trošarina ne spremeni, se upošteva znesek trošarine, ki velja na prvi dan meseca, na katerega se zahtevek nanaša.
7. člen 
(računi o nabavljenem gorivu) 
(1) Kot listine iz četrtega odstavka 94. člena zakona, na podlagi katerih upravičenec, ki je fizična oseba, uveljavlja vračilo trošarine, se upoštevajo izvirniki računov o nabavljenem gorivu.
(2) Računi iz petega odstavka 94. člena zakona, na podlagi katerih upravičenec, ki je pravna oseba, član agrarne skupnost ali samostojni podjetnik posameznik uveljavlja vračilo trošarine, se glasijo na upravičenca in se lahko predložijo v izvirniku ali kopiji.
(3) Upravičenec lahko kot račun uveljavlja tudi račun za strojno storitev, ki mu jo je izvajalec opravil na njegovem zemljišču, iz drugega ali tretjega odstavka 94. člena zakona. Izvajalec storitve na izdanem računu navede količino porabljenega goriva in izjavi, da sam za to količino goriva ne bo uveljavljal vračila trošarine.
8. člen 
(poraba goriva za vozila z vgrajenimi napravami) 
Za vozila z vgrajenimi napravami, ki izpolnjujejo pogoje za vračilo trošarine v skladu s 94. in 95. členom zakona, se za celotno količino porabljenega goriva uveljavlja vračilo trošarine v skladu s 95. členom zakona.
9. člen 
(nakazilo vračila trošarine) 
Vračilo trošarine se upravičencu iz tega pravilnika nakaže na transakcijski račun.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo (Uradni list RS, št. 70/17 in 8/18), uporablja pa se do začetka uporabe tega pravilnika.
11. člen 
(uveljavitev in začetek uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023.
Št. 007-155/2022/25
Ljubljana, dne 10. marca 2022
EVA 2022-1611-0024
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 
Soglašam! 
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti