Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

680. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje športno-rekreacijskega centra Ježa – LR1, stran 1809.

  
Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), ob upoštevanju druge alineje četrte točke 289. člena ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 12/11, 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 22. občinski seji z dne 21. 2. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje športno-rekreacijskega centra Ježa – LR1
1. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Odlok o lokacijskem načrtu za območje športno-rekreacijskega centra Ježa – LR1 (Uradni list RS, št. 5/06, 3/08 – obvezna razlaga, 58/10 – OPN Litija, 63/18 – SD OPN Litija) se s sprejetjem tega odloka spremeni v delu območja sprememb in dopolnitev in glede na vsebino, ki je v tem odloku predvidena.
(2) Odlok SD OLN Ježa vsebuje tekstualni del, grafični del in spremljajoče gradivo – priloge.
(3) Ta odlok SD OLN vsebuje:
– območje SD OLN,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje SD OLN.
(4) Grafični del odloka obsega naslednje grafične načrte:
1. Prikaz lege prostorske ureditve – foto
2. Prikaz izseka iz OPN Občine Litija
3. Prikaz lege prostorske ureditve – DKN
4. Geodetski načrt z območjem SD OLN
5. Prikaz parcelacije z zakoličbenimi točkami
6. Prikaz zasnove urbanistične ureditve v območju SD OLN
7. Prikaz vplivov in povezave s sosednjimi območji
8. Prikaz komunalne in prometne ureditve – obstoječe stanje
9. Prikaz komunalne in prometne ureditve – predvideno stanje
10. Prikaz požarnega varstva
(5) Spremljajoče gradivo – priloge SD OLN so:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2. Izhodišča za pripravo prostorsko izvedbenega akta
3. Podatki iz prikaza stanja prostora in drugi podatki, na katerih temeljijo rešitve akta
4. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve akta
5. Konkretne smernice in mnenja
6. Obrazložitev in utemeljitev SD OLN
7. Povzetek za javnost
(6) SD OLN je izdelalo podjetje AS TEPROM d.o.o., Savska cesta 5, 1270 Litija pod številko projekta 54/2020, ID oznaka prostorskega akta je 2506.
II. VSEBINA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBMOČJE SD OLN 
2. člen 
V Odloku o lokacijskem načrtu za območje športno-rekreacijskega centra Ježa – LR1 (Uradni list RS, št. 5/06, 3/08 – obvezna razlaga, 58/10 – OPN Litija, 63/18 – SD OPN Litija), se doda novi 5.a člen, spodaj se doda nov naslov »(Območje SD OLN)« in besedilo:
»(1) Območje sprememb in dopolnitev OLN Ježa obsega del enote urejanja prostora z oznako LI-43 CU, kjer je v veljavi Odlok o lokacijskem načrtu za območje športno rekreacijskega centra Ježa.
(2) Območje SD OLN zajema zemljišča s parcelnimi številkami 130/57, 130/52, 130/6, 987/18-del, 200/3 in 140/1, vse k.o. 1838-Litija. Območje SD OLN je v grafičnih prilogah jasno prikazano.
(3) Površina območja SD OLN znaša 20.512 m2. Površina parcel za novo predvidene objekte znaša 4.530 m2
Prostorske ureditve, ki se urejajo s SD OLN, vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora 
3. člen 
Doda se nov 7.a člen z naslovom »(Prostorske ureditve, ki se urejajo s SD OLN, vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)« in besedilom:
»Prostorske ureditve, ki se urejajo s SD OLN
(1) S tem odlokom je načrtovana gradnja dveh novih objektov na parceli 1 in parceli 3, s pripadajočimi prometnimi in ostalimi ureditvami. Načrtuje se gradnja dveh prizidkov k obstoječemu objektu C, hkrati pa se ohranja možnost gradnje objekta B na parceli 4, kateremu se na novo določi gradbena meja in pogoji izrabe prostora.
(2) Ta odlok določa prostorsko ureditev območja SD OLN, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje za ureditev utrjenih in zelenih površin, pogoje za varovanje okolja in ohranjanja narave ter pogoje za gradnjo prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture.
Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
(1) Območje, ki ga obravnava SD OLN predstavlja obstoječe pozidano območje, manjši nepozidan travnik na južnem delu in večji nepozidan travnik na severnem delu SD OLN.
(2) Območje OLN Ježa in samih sprememb meji na severnem delu na območje centralnih dejavnosti CU, preko polovice ceste na območje K2, na južnem delu sega območje OLN Ježa do območja za šport in rekreacijo z oznako ZS, na vzhodnem delu do stanovanjskega območja z oznako SSe, na zahodni strani pa meji območje na SSv in CU.
(3) Načrtovana zazidava predvidenih objektov se prometno navezuje na obstoječo lokalno krajevno cesto LK 208401 Ježa in obstoječo lokalno krajevno cesto LK 208402 Močvirnice, kateri se obe navezujeta na obstoječo regionalno cesto R2-II, odsek 1346 Litija–Šmartno. S tem se bodo delno spremenile prometne razmere na obstoječih dveh občinskih cestah in obstoječi državni cesti, saj bo prišlo do novih objektov na območju OLN Ježa. Izdelana je ustrezna kapacitetna študija, ki je pokazala, da ne bo prišlo do poslabšanja razmer.
(4) Vplivno območje SD OLN bo v času gradnje zajemalo zemljišča znotraj SD OLN, saj so odmiki od sosednjih enot urejanja prostora ustrezni in primerni. Gradbena meja na vzhodni strani je za objekt B ustrezno odmaknjena od sosednjih stanovanjskih objektov.
(5) Načrtovana okoljska, energetska in elektronska komunikacijska infrastruktura na katero je treba priključiti načrtovane stavbe, se povezuje z obstoječimi infrastrukturnimi sistemi tudi izven območja SD OLN.
(6) Vplivi na okolico bodo v času gradnje in v času obratovanja objektov različni. V času gradnje se pričakujejo vplivi v zvezi z emisijami prašnih delcev in povečano stopnjo hrupa. Vplivov ureditve v času gradnje in obratovanja na varnost pred požarom, na higiensko in zdravstveno zaščito, na varnost pred hrupom in na poslabšanje bivalnih razmer ne bo.
(7) Nove kapacitete, ki se načrtujejo v območju SD OLN bodo nekoliko povečale obremenitev javne infrastrukture v naselju Litija. Javna infrastruktura v okolici je dovolj razvita, da nanjo ne bo bistvenih vplivov.
(8) Gospodarska javna infrastruktura elektro kabelska kanalizacija (EKK) v območju ter okolici je delno že zgrajena, za priključitev objekta 3 je potrebno dograditi EKK. Priključitev predvidenih objektov na distribucijsko omrežje bo izvedena s položitvijo novih NN kablov v EKK. V transformatorski postaji 20/0,4 kV ŠRC Ježa je potrebno dograditi nizkonapetostne varovalne letve na katere se bodo priključili novo nizkonapetostni priključni kabli. Po izvedbi omenjenih del bo energetska javna infrastruktura ustrezna tudi za novo načrtovane ureditve.«
Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, načrt parcelacije 
4. člen 
Doda se nov 8.a člen z naslovom »(Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, načrt parcelacije območja sprememb in dopolnitev)« ter besedilo:
»Dopustni posegi
Na območju SD OLN so dopustni naslednji posegi:
– priprava stavbnega zemljišča (zlasti izkopi, nasutja, utrjevanja, predobremenitve, izravnave, odvodnjavanje),
– odstranitev obstoječih naprav in objektov,
– gradnja novih objektov,
– rekonstrukcija,
– sprememba namembnosti,
– dozidava in nadzidava,
– vzdrževanje objektov,
– začasne ureditve,
– gradnja gradbeno inženirskih objektov,
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin.
Dopustni objekti in dejavnosti
(1) V območju SD OLN so dovoljeni naslednji objekti in dejavnosti:
– 121 gostinske stavbe,
– 122 upravne in pisarniške stavbe,
– 123 trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti,
– 12420 garažne stavbe,
– 1274 druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (od tega le pomožne stavbe, nadstreški in nadstrešnice),
– 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
– 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
– 3111 Trajno reliefno preoblikovanje terena (dovoli se nasutje samo do nivoja obstoječih ureditev),
– 32110 Ekološki otoki.
(2) Na območju SD OLN so dopustni tudi naslednji objekti oziroma posegi v prostor:
– komunalni objekti, vodi in naprave,
– pločniki, kolesarske steze, kolesarske poti, pešpoti, dostopne ceste do objektov.
Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve
(1) Območje SD OLN je razdeljeno na štiri (4) gradbene parcele.
(2) Parcela z oznako 1 je namenjena gradnji novega objekta na delu nepozidanega zemljišča na južni strani. Parcela z oznako 2 je obstoječa in namenjena gradnji dveh prizidkov k obstoječemu objektu C. Parcela z oznako 3 je namenjena gradnji novega objekta. Parcela z oznako 4 je namenjena gradnji objekta z oznako B po osnovnem OLN Ježa, glede na novo določeno gradbeno mejo in pogoje pozidave (FZ, FI, ozelenitev). Za objekt B veljajo za gradnjo določila osnovnega odloka (etažnost, namembnost itd.) in se vanj s spremembami in dopolnitvami ne posega, razen deleža zelenih površin in novo določene gradbene meje.
Dopustne kapacitete objektov in ureditve
V območju SD OLN morajo objekti slediti naslednjim določilom:
– Znotraj gradbene meje (GM) se lahko postavljajo (umestijo) novi objekti.
– Faktor zazidanosti (FZ) sme biti največ 0,6. V primeru, ko se v sklopu gradbene parcele gradijo dodatni enostavni in nezahtevni objekti, veljajo isti faktorji za celotno izrabo gradbene parcele.
– Faktor izrabe parcele (FI) sme biti največ 1,5.
– Faktor zelenih površin (FZ) se določi za novogradnje in sicer za novogradnji min. 10 %, za objekt B min. 10 %, za prizidavo objekta C faktor ni predpisan.
– Vse zelene površine na obravnavanem območju je treba urediti in zatraviti.
– Ob obstoječi regionalni cesti R2-II, odsek 1346 Litija–Šmartno je treba urediti drevored. Drevesa naj se zasadijo tudi na drugih razpoložljivih lokacijah znotraj območja SD OLN.
– Na prostih površinah ob stavbah se uredijo tlakovana oziroma asfaltirana dvorišča za parkiranje in manipuliranje z osebnimi vozili.
– Uredijo se lahko tudi tlakovane površine za gostinski vrt.
– Ograje na priključkih ne smejo posegati v polja preglednosti.
Oblikovanje objektov
Oblikovanje stavb mora slediti naslednjim določilom:
– Objekti morajo upoštevati regulacijske elemente, določene v SD OLN.
– Tlorisni gabariti se lahko razvijajo znotraj površine, določene z gradbeno mejo (GM). Balkoni, napušči itd. lahko segajo čez gradbeno mejo, v kolikor so zagotovljeni predpisani odmiki od sosednjih parcel oziroma pridobljeno ustrezno soglasje.
– Tloris stavbe je lahko podolgovate oblike. Dovoljeni so izzidki. Tloris stavbe ima lahko obliko črke I, L, T, U. Razmerje stranic ni določeno.
– Etažnost objektov je lahko največ do 3 etaže (pritličje + 2 nadstropja).
– Gradnja podzemnih kletnih etaž je dovoljena povsod, kjer in v kakršnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost objektov.
– Objekti so lahko zidani ali montažni.
– Nezahtevni oziroma enostavni objekti se lahko gradijo kot prostostoječi objekti ali prizidki v območju znotraj gradbene meje.
– Nezahtevni oziroma enostavni objekti morajo biti po oblikovanju in materialih skladni z osnovnim objektom.
– Dozidava obstoječega objekta mora biti usklajena z obstoječim objektom. Etažnost dozidave mora biti enaka etažnosti obstoječega objekta.
– Strehe so lahko ravne.
– Strehe so lahko krite s kritino rdeče, rjave ali sive barve.
– Za nezahtevne oziroma enostavne objekte so poleg ravnih streh dovoljene tudi enokapne strehe.
– Streha dozidave mora biti usklajena s streho obstoječega objekta.
– Na strehah so dovoljene sončne elektrarne.
– Oblikovanje, horizontalna in vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi oziroma območju.
– Oblikovanje fasad naj bo sodobno (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov.
– Fasade so lahko v barvah, ki ne izstopajo iz grajenega okolja, torej bele, sive ali v toplih zemeljskih tonih.
– Fasada dozidave mora biti usklajena s fasado obstoječega objekta.
– Na fasadah so dopustni oblikovni poudarki in objekti za oglaševanje za lastne potrebe.
– Klimatske naprave na fasadah, izhod na streho in tehnične naprave na strehah morajo biti oblikovno zastrte.
Pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov
(1) Na območju SD OLN, razen na površinah, namenjenih dovozom, dostopom, intervencijskim potem in prometni infrastrukturi, je dovoljeno postaviti ali urediti enostavne in nezahtevne objekte:
– majhna stavba,
– pomožni objekt v javni rabi,
– ograja,
– podporni zid,
– vodno zajetje ali objekti za akumulacijo vode in namakanje (samo bazeni za kopanje, okrasni bazeni),
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja,
– pomožni komunalni objekt,
– objekti za oglaševanje.
(2) Oblikovanje objektov mora slediti naslednjim določilom:
– Oblikovanje: strehe dopolnilnih objektov so lahko ravne ali enokapnice blagega naklona.
– Material: objekti so lahko leseni, s kovinsko konstrukcijo ali zidani.
– Fasada je lahko sodobno oblikovana (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov), skladna z osnovnimi objekti.
Ograje, škarpe in podporni zidovi
(1) Največja dovoljena višina ograj, škarp in opornih zidov je:
– za kamnite, zidane in betonske ograje ter škarpe in podporne zidove 1,5 m,
– za lesene in kovinske ograje, ki so vsaj delno (najmanj 10 % površine) transparentne 2,2 m vključno s podstavkom, ki je lahko betonski ali kamnit ter ne sme biti višji od 0,4 m, merjeno od tal.
(2) Ograje, škarpe in podporni zidovi morajo biti od utrjene bankine ali pločnika oddaljene toliko, da ne ovirajo preglednosti in prometne varnosti.
(3) Žive meje se ne štejejo kot ograje, morajo pa biti zasajene od meje toliko, da ne motijo sosednje posesti, od roba ceste pa toliko, da ne ovirajo preglednosti in prometne varnosti. Za žive meje se morajo uporabljati avtohtone rastlinske vrste.
Odmiki stavb od sosednjih zemljišč
(1) Objekti v območju SD OLN se morajo graditi znotraj gradbenih mej (GM), ki so prikazane v grafičnem delu. V primeru da je gradnja stavb bližje od 4 m od sosednje parcele, je za takšno gradnjo potrebno pridobiti soglasje mejaša.
(2) Enostavni in nezahtevni objekti lahko presegajo gradbeno mejo, vendar morajo biti od meje gradbene parcele odmaknjeni vsaj za 1,5 m. Manjši odmik je dovoljen s pisnim soglasjem soseda oziroma upravljavca ceste.
(3) Ograje se lahko postavijo do meje sosednjih parcel, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje parcele. Ograje se lahko gradi tudi na meji parcel, če se lastniki parcel, ki jih razmejujejo, o tem pisno sporazumejo.
(4) Vsi novi objekti morajo biti odmaknjeni od meja sosednjih parcel tako, da ni motena sosednja posest in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru gradbene parcele.
(5) Gradbeno mejo lahko presega tudi komunalna in prometna ter energetska infrastruktura (pomožni objekt v javni rabi, pomožni komunalni objekti, dovozne poti, dvorišča, parkirišča, urbana oprema, objekti za oglaševanje).
Načrt parcelacije
(1) Območje SD OLN je razdeljeno na naslednje parcele, namenjene gradnji:
– parcela 1, namenjena gradnji nove stavbe, zunanje ureditve, prometnih površin in komunalne infrastrukture, meri 2193 m2 in obsega parcelo 130/57, v katastrski občini 1838-Litija,
– parcela 2, obstoječa parcela objekta C, namenjena gradnji dveh novih prizidkov, zunanje ureditve, prometnih površin in komunalne infrastrukture, meri 9256 m2 in obsega parcelo 130/52, v katastrski občini 1838-Litija,
– parcela 3, namenjena gradnji nove stavbe, zunanje ureditve, prometnih površin in komunalne infrastrukture, meri 2337 m2 in obsega parcele 130/6, 987/18-del, vse v katastrski občini 1838-Litija,
– parcela 4, namenjena gradnji stavbe B, zunanje ureditve, prometnih površin in komunalne ureditve, meri 6726 m2 in obsega parcel 200/3, 987/18-del in 140/1, vse v katastrski občini 1838-Litija.
(2) Dopustna so odstopanja pri parcelaciji načrtovanih rešitev, kot je npr. izravnava meja med sosednjimi parcelami, poravnava parcel in drugi podobni posegi namenjeni bolj racionalni rabi prostora in ureditvi medsebojnih razmerij. Pri določanju velikosti parcel so dopustna odstopanja glede na dejansko stanje na terenu in so lahko tudi posledica prej omenjenih posegov za izboljšanje rabe parcel in prostora.
(3) Parcelacija zemljišča je razvidna iz grafičnega dela SD OLN.
(4) Parcele objekta je potrebno predhodno vzpostaviti glede na določila tega odloka, pred izdajo gradbenega dovoljenja.«
Pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro 
5. člen 
V odloku se doda nov 13.a člen z naslovom »(Rešitve prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture za območje sprememb in dopolnitev)« in besedilom:
»Splošni pogoji za komunalno in energetsko opremljanje
(1) Zasnova komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture se mora navezovati na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo v okolici. Zagotovljen mora biti odvoz komunalnih odpadkov. Dopustna je izvedba telekomunikacijskega (TK) omrežja različnih operaterjev ter morebitne druge infrastrukture.
(2) Objekte na območju SD OLN je potrebno priključiti na cestno, vodovodno, kanalizacijsko, elektroenergetsko in po potrebi plinovodno omrežje.
(3) Lokacija za prevzem komunalnih odpadkov mora biti neposredno ob javni cesti oziroma ulici, dostopna za komunalna vozila ter umeščena vizualno neizpostavljeno.
(4) Gradnja infrastrukturnih objektov in naprav mora potekati usklajeno.
(5) Dopustne so začasne ureditve, ki pa morajo biti usklajene z upravljavci javnih infrastrukturnih omrežij.
Pogoji za prometno urejanje
(1) Uvoz na območje SD OLN je iz obstoječe javne lokalne krajevne ceste LK 208401 Ježa in iz obstoječe javne lokalne krajevne ceste LK 208402 Močvirnice. Obe obstoječi javni lokalni krajevni cesti se navezujeta na obstoječo regionalno cesto R2-II, odsek 1346 Litija–Šmartno, katera poteka po zemljišču parcelne številke 130/3, 130/62, 127/62, 127/60, 130/70, 130/66, 130/56 vse k.o. 1838-Litija in se nahaja vzhodno od načrtovane ureditve. Priključki lokalne krajevne ceste Ježa in Močvirnica sta obstoječa in se s posegi ne spreminjata.
(2) Za potrebe gradnje na parceli 1 se predvidi nov priključek na lokalno cesto LK 208402 Močvirnice. Objekt C na parceli 2 ima urejena dva obstoječa priključka, enega na južni strani na LK 208402 in na severni strani na LK 208401 Ježa. Za potrebe gradnje na parceli 3 se predvidi en priključek na LK 208401 Ježa. Prav tako je za parcelo 4 predviden 1 nov priključek na LK 208401 Ježa, kot je to tudi urejeno v obstoječem OLN Ježa.
(3) Novi cestni priključki do objektov morajo biti minimalne širine 6,0 m, izvedeni v asfaltu ali kako drugače protiprašno urejeni. Točna lokacija obeh novih cestnih priključkov se določi v sklopu projektne dokumentacije za izdajo gradbenega dovoljena za vsak posamezen nov objekt, saj so sedaj prikazan variantno.
(4) Zagotoviti je potrebno varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu, opremljenost cestnih priključkov s prometno signalizacijo in prometno opremo, ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa. Načrtovanje mora biti usklajeno z najnovejšimi znanji tehnike projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in merili za presojo upravičenosti njihove graditve.
(5) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ne smejo postavljati v preglednem polju, pregledni bermi in preglednostnem prostoru tangiranega območja cest in cestnih priključkov. Prav tako ne v območju cestnih priključkov oziroma križišč.
(6) Usmerjanje do objektov oziroma vsebin je dopustno skladno z občinskim predpisom, ki ureja to področje.
(7) Zgornji rob ograj oziroma opornih zidov ne sme posegati v območje polja preglednosti, če se ograja ali oporni zid postavlja ob javno cesto.
(8) Občina Litija in Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo ne bosta zagotavljala nobenih dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za objekte, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki bodo posledica obratovanja občinskih cest in državne ceste na tangiranem odseku.
(9) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor na občinske ceste in državno cesto ter prometa na njih, njenih potencialnih širitev zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njihovega videza, so ob teh cestah varovalni pasovi, v katerih je raba prostora omejena. Gradnja gradbenih objektov ter postavljanje kakršnihkoli drugih objektov in naprav v varovalnih pasovih občinskih cest in državne ceste so dovoljeni le s soglasjem upravljavca.
(10) Izven SD OLN je predvidena gradnja pločnika ob obstoječi javni lokalni krajevni cesti LK 208401 Ježa. Pločnik bo urejen do konca parcele objekta 3, v nadaljevanju pa naj se podaljša do konca parcele 4, ob izkazanem interesu za gradnjo na tej parceli. Pločnik bo uredil zasebni investitor gradbene parcele 3, vse do roba svoje parcele. Za navedeno naj investitor z Občino Litija sklene pogodbo o opremljanju.
(11) Za območje SD OLN je izdelana kapacitetna analiza oziroma prometna preveritev. S kapacitetno analizo je izkazano, da se s SD OLN ne bo spreminjala količina ali/in vrsta prometa kot posledica nove pozidave, zato obstoječih priključkov na državno cesto ne bo treba preurediti in ustrezajo.
(12) Pred kakršnokoli novo pozidavo oziroma gradnjo objektov ali izvajanjem drugih del znotraj območja urejanja SD OLN, bo morala biti izvedena vsa infrastruktura v območju državne ceste, potrebna za ustrezno navezavo na državno cesto (cestni priključki) in na morebitne infrastrukturne objekte v njej (vodovod, kanalizacija, elektrika).
Mirujoči promet
(1) Površine potrebne za mirujoči promet objektov v območju SD OLN se zagotavljajo na lastnih gradbenih parcelah.
(2) Število parkirnih mest se določi glede na klasifikacijo objektov, ki bodo opredeljene v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) skladno z določili 63. člena OPN.
(3) Če na lastni gradbeni parceli, namenjeni gradnji objekta, ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila zahtevanih parkirnih mest, določenih na podlagi 63. člena OPN, lahko investitor manjkajoča parkirna mesta zagotovi na zemljišču izven območja SD OLN, ki so od objekta oddaljene največ 200 m in na katerih je etažnim lastnikom oziroma uporabnikom objekta zagotovljena njihova trajna uporaba.
(4) Oblikovane parkirnih mest mora omogočati parkiranje osebnih vozil. Dimenzije običajnega parkirnega mesta morajo biti vsaj širine 2,5 m in dolžine 5,0 m.
Vodovod
(1) Oskrba novih uporabnikov z vodo bo zagotovljena z navezavo na obstoječe omrežje javnega sistema oskrbe s pitno vodo na javni vodovod Litija, ki se nahaja v območju SD OLN.
(2) Napajanje načrtovanih objektov bo zagotovljeno preko vodovodnih priključkov ustreznih dimenzij iz predvidenih vodomernih jaškov. Vodomerni jaški morajo biti na stalno dostopnih mestih.
Kanalizacija
(1) Odpadne fekalne vode iz objektov v območju SD OLN bodo vodene v obstoječo javno fekalno kanalizacijo, ki se nahaja v in izven območja SD OLN.
(2) Meteorne vode iz strešnih površin načrtovanih objektov v območju SD OLN bodo vodene preko peskolovov in jaškov v ponikovalnice, ki se bodo nahajale v območju SD OLN. Če ponikanje ne bo možno bodo lahko meteorne vode iz strešnih površin načrtovanih objektov v območju SD OLN vodene preko zadrževalnikov v obstoječo meteorno kanalizacijo v in izven območja SD OLN.
(3) Meteorne vode iz parkirišč in dovoznih cest v območju in izven območja SD OLN bodo vodene preko lovilcev polj v obstoječo meteorno kanalizacijo, ki se nahaja v in izven območja SD OLN.
Oskrba z elektriko
(1) Objekti v območju SD OLN bodo priključeni na obstoječe in novozgrajeno elektroenergetsko omrežje iz obstoječe in novozgrajene trase javnega elektroenergetskega omrežja, ki se nahaja v in izven območja SD OLN.
(2) Napajanje objektov bo zagotovljeno preko nizkonapetostnih priključkov zemeljskih vodov ustreznih presekov iz predvidenih prostostoječih elektro omaric. Elektro omarice bodo na stalno dostopnem mestu.
Telekomunikacijsko omrežje
(1) Objekti v območju SD OLN bodo priključeni na obstoječe telekomunikacijsko omrežje iz obstoječe trase javnega telekomunikacijskega omrežja, ki se nahaja v in izven območja SD OLN.
(2) Napajanje objektov bo zagotovljeno preko priključkov zemeljskih vodov ustreznih presekov iz predvidenih telefonskih omaric. Telefonske omarice bodo na stalno dostopnem mestu.
Plinovod
(1) Objekti v območju SD OLN bodo priključeni na obstoječe plinovodno omrežje iz obstoječe trase javnega plinovodnega omrežja, ki se nahaja v in izven območja SD OLN.
(2) Za priključevanje načrtovanih objektov na območju SD OLN se izvede priključne plinovode in novo glavno plinovodno obrežje po območju SD OLN do obstoječega glavnega distribucijskega plinovoda. Novo glavno plinovodno omrežje se gradi v sklopu komunalnega opremljanja SD OLN in služi oskrbi obravnavanega območja SD OLN.
Ravnanje z odpadki
(1) Ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti v skladu s predpisi.
(2) Prostori za odlaganje odpadkov bodo locirani v skladu z občinskimi predpisi. Pri lociranju teh prostorov je potrebno upoštevati možnost dostopa in obračanje s specialnim komunalnim vozilom.«
Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov, ohranjanje narave ter varovanje zdravja ljudi, obnovljivi viri energije, vključno z varstvom pred požarom 
6. člen 
Doda se nov 14.a člen z naslovom »(Varstvo pred hrupom za območje sprememb in dopolnitev)« in besedilom:
»(1) Območje, kjer so predvideni objekti se nahaja v III. stopnji varstva pred hrupom.
(2) Pred začetkom urejanja območja SD OLN je treba izdelati načrt izvajanja del, ki mora biti pripravljen tako, da je ob njegovem izvajanju začasna obremenitev s hrupom na dopustni ravni.
(3) Za obratovanje gradbišča, ki je vir hrupa, je treba zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov:
– gradnjo v skladu z zadnjim stanjem gradbene tehnike,
– uporabo strojev, skladnih z zahtevami iz predpisa, ki ureja emisijo hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem,
– optimiziranje obratovalnega časa strojev iz prejšnje točke na gradbišču,
– celovito urejanje prevoza za potrebe gradnje,
– uporabo začasnih protihrupnih zaslonov,
– izvajanje lastnega ocenjevanja hrupa v skladu s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje z ocenjevanjem kazalcev hrupa Ldan, Lvečer, Lnoč, Ldvn in oceno kazalcev hrupa Leq, Li in L99,
– rezultati ocenjevanja hrupa iz prejšnje točke so ob normalnih pogojih delovanja merilne opreme ves čas dostopni javnosti.
(4) Gradnja lahko poteka samo v dnevnem času.«
7. člen 
Doda se nov 15.a člen z naslovom »(Varstvo pred požarom za območje sprememb in dopolnitev)« in besedilom:
»(1) Za zaščito pred požarom se treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– ustrezne odmike od meje parcel in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve,
– neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Do objektov morajo biti izvedeni dovozi, dostopi in delovne površine za delovanje intervencijskih vozil v skladu z veljavnimi standardi.
(3) Voda za gašenje je predvidena z zunanjim hidrantnim omrežjem v in tudi izven območja SD OLN oziroma s pripeljano vodo s specialnimi gasilnimi vozili.«
8. člen 
Doda se nov 16.a člen z naslovom »(Varovanje zunanjega zraka za območje sprememb in dopolnitev)« in besedilom:
»(1) Prezračevanje vseh delov stavb je treba izvesti naravno ali prisilno.
(2) Odvod dimnih plinov in umazanega zraka iz nadzemnih delov stavbe je treba speljati nad strehe stavb oziroma nemoteče za sosednje uporabnike.
(3) S stališča ohranjanja kakovosti zunanjega zraka, se naj za ogrevanje in hlajenje objektov v čim večji meri uporabljajo obnovljivi viri energije (sonce, voda, zrak) ali elektrika in plin oziroma lesna biomasa v skupni kotlovnici.
(4) Na območju ni dovoljeno umeščanje objektov oziroma dejavnosti, ki so lahko pomembni vir emisij v zrak in hrupa v okolje.«
9. člen 
Doda se nov 17.a člen z naslovom »(Varstvo tal in rastlin, varstvo vode in podzemne vode za območje sprememb in dopolnitev)« in besedilom:
»Varstvo tal in rastlin
V času gradbenih del:
– po končanih zemeljskih delih je treba takoj začeti s sanacijami in zasaditvenimi deli,
– za začasne prometne in gradbene površine se morajo prednostno uporabljati obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine,
– na območju gradbišča, transportnih in manipulativnih površin je treba zagotoviti zbiranje in odstranjevanje odpadne embalaže, še zlasti tiste, ki še vsebuje ostanke hidroizolacijskih materialov ter drugih sredstev, s katerimi se izvajajo gradbena dela,
– na gradbišču mora biti zagotovljeno ustrezno opremljeno mesto za skladiščenje nevarnih snovi z lovilno skledo ustrezne prostornine, ki bi v primeru razlitja, razsipa ali druge nezgode, omogočila zajem teh snovi in preprečila iztok v tla,
– rodovitni del tal, ki se odstrani zaradi gradbenih posegov, naj se v čim večji meri uporabi za sanacijo degradiranih površin na drugih območjih oziroma za končno ureditev zelenih površin na območju SD OLN,
– na nestabilnih in pogojno stabilnih površinah je treba predvideti rešitve za zavarovanje in stabilizacijo, s katerimi bo zagotovljena ustrezna stopnja stabilnosti terena.
Varstvo vode in podzemne vode
(1) Območje SD OLN se nahaja na območju preostale poplavne nevarnosti.
(2) Za vse posege na območju SD OLN je treba pridobiti projektne pogoje in mnenje Ministrstva za okolje in prostor, Direkcija RS za vode.
(3) Za vse posege na območju SD OLN je potrebno upoštevati izdelano geološko-geomehansko mnenje o erozijski ogroženosti obravnavanega območja SD OLN.«
10. člen 
Doda se nov 19.a člen z naslovom »(Varstvo narave, varovanje zdravja ljudi, varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem, učinkovita raba in obnovljivi viri energije za območje sprememb in dopolnitev)« in besedilom:
»Varstvo narave
(1) Območje SD OLN ne leži v območju naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
(2) Splošni omilitveni ukrepi, katere je treba upoštevati v času gradnje so:
– na gradbišču je treba zagotoviti potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo, da se prepreči onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja ali uporabe tekočih goriv ali drugih naravnih snovi,
– obstoječe cestno omrežje, ki ga bo uporabljal gradbiščni transport je pred pričetkom gradnje treba pregledati, med gradnjo vzdrževati in po končani gradnji vzpostaviti v prvotno stanje,
– lokacija naprav, ki povzročajo vibracije in hrup naj bo primerno izbrana tako, da bodo vplivi na objekte in človeka minimalni,
– stalno je treba zagotavljati odvodnjavanje gradbenih jam in kontrolirano odvodnjavanje površinskih voda,
– delovne naprave in stroje je treba ob neuporabi izključiti,
– ob izvajanju zemeljskih del je treba preprečiti morebitno prašenje v smeri proti poseljenim območjem.
Varovanje zdravja ljudi
Za območje SD OLN je treba v skladu s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08, 28/11 in 88/12) zagotoviti oskrbo objekta s skladno zdravstveno ustrezno pitno vodo.
Varstvo pred svetlobnim onesnaženjem
S stališča svetlobnega onesnaženja je treba javno razsvetljavo in zunanjo razsvetljavo objektov na območju SD OLN prilagoditi zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) in zagotoviti, da mejne vrednosti svetlobnega sevanja na oknih varovanih prostorov ne bodo presežene.
Učinkovita raba in obnovljivi viri energije
Površine streh objektov naj se projektirajo in usmerijo tako, da se jih lahko nameni za namestitev panelov za sončne panele ali kolektorje za ogrevanje tople vode.«
Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine 
11. člen 
Doda se nov 20.a člen z naslovom »(Celostno ohranjanje kulturne dediščine za območje sprememb in dopolnitev)« in besedilom:
»(1) Območje SD OLN ne posega na registrirane enote kulturne dediščine.
(2) Na območju SD OLN ni registriranih enot kulturne dediščine, zato konkretnih usmeritev, ki bi izhajale iz varstvenih režimov kulturne dediščine ni.
(3) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto ZVKDS, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.
(4) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja mora o dinamiki gradbenih del obvestiti ZVKDS OE Ljubljana vsaj 14 dni pred pričetkom zemeljskih del.«
Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
12. člen 
Doda se nov 20.b člen z naslovom »(Potresna nevarnost za območje sprememb in dopolnitev)« in besedilom:
»Obravnavana lokacija se nahaja v območju potresne mikrorajonizacije 0,2 pospeška tal (g). Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za potresno varnost.«
13. člen 
Doda se nov 20.c člen z naslovom »(Druga ogrožena območja in nevarnosti za območje sprememb in dopolnitev)« in besedilom:
»(1) Po razpoložljivih podatkih območje SD OLN leži znotraj območij ogroženih zaradi erozivnosti in plazovitosti terena.
(2) Za vse posege na območju SD OLN je treba pridobiti projektne pogoje in mnenje Ministrstva za okolje in prostor, Direkcija RS za vode.
(3) Za vse posege na območju SD OLN je potrebno upoštevati izdelano geološko-geomehansko mnenje o erozijski ogroženosti obravnavanega območja SD OLN.
(4) V času gradnje je treba upoštevati možnosti razlitja snovi. Zaradi navedenega je treba upoštevati naslednje ukrepe:
– nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije,
– nadzor nad uporabo in skladiščenje goriv ter motornih in strojnih olj,
– nadzor nad ravnanjem z gradbenimi odpadki, odpadno embalažo.«
Drugi pogoji in zahteve za izvajanje SD OLN 
14. člen 
Doda se nov 22.a člen z naslovom »(Drugi pogoji in obveznosti investitorjev in izvajalcev za območje sprememb in dopolnitev)« in besedilom:
»(1) Investitorji so dolžni (če je to potrebno za izvedbo z SD OLN načrtovanih ureditev oziroma je njena posledica), poleg načrtovanih prostorskih ureditev znotraj posameznih ureditvenih enot oziroma izven območja urejanja, ki predstavljajo posamezne etape gradnje, sočasno izvesti tudi vso pripadajočo gospodarsko infrastrukturo (po pogojih upravljavcev in skladno z določili odloka, ki bo omogočila funkcioniranje takega območja).
(2) Investitor oziroma izvajalec del mora pri posegih v prostor pristojnim službam s področja gospodarske javne infrastrukture ter s področja zaščite in reševanja, varstva okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave in kulturne dediščine omogočiti spremljanje stanja na terenu oziroma opravljanje strokovnega nadzora (na stroške investitorja) v času izvajanja zemeljskih in gradbenih del.
(3) Investitor je dolžan poravnati komunalni prispevek skladno z veljavnim Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Litija. Po potrebi pa sklene z Občino Litija Pogodbo o opremljanju na podlagi posebnega Odloka o opremljanju stavbnih zemljišč.«
Etapnost izvedbe prostorske ureditve 
15. člen 
Doda se nov 23.a člen z naslovom »(Etapnost izvedbe prostorske ureditve za območje sprememb in dopolnitev)« in besedilom:
»(1) Prva oziroma začetna etapa je priprava stavbnega zemljišča (izkopi, nasutja, utrjevanja, predobremenitve, izravnave, odvodnjavanje) za ureditev oziroma gradnjo v območju SD OLN.
(2) Druga etapa obsega gradnjo objektov z ureditvijo cestnih priključkov in z vsemi priključki na gospodarsko javno infrastrukturo.
(3) Gradnja objektov je lahko izvedena v poljubnem vrstnem redu oziroma v poljubnih etapah. Vsaka etapa pa mora izpolnjevati zahteve iz tega SD OLN (kot npr. zadostno število parkirnih mest, izgradnja in priključevanje na komunalno infrastrukturo …) ter ne sme tehnično ali ekonomsko oteževati izgradnje celote.«
Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev, posegi po izvedbi načrtovanih ureditev 
16. člen 
Doda se nov 24.a člen z naslovom »(Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev za območje sprememb in dopolnitev)« in besedilom:
»(1) Dopustna so odstopanja pri parcelaciji načrtovanih rešitev. Pri določanju velikosti parcel so dopustna odstopanja glede na dejansko stanje na terenu, morebitne izravnave parcelacije, vse z namenom boljšega izkoristka prostora in racionalne izrabe prostora.
(2) Pri realizaciji SD OLN so dopustna odstopanja od poteka tras, površin, karakteristik, objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta, ki pa ne smejo poslabšati prostorskih, oblikovnih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo oziroma upravljavci posameznega voda.
(3) V skladu s pogoji upravljavcev so dopustne tudi izvedbe komunalnih vodov, ki jih v fazi priprav SD OLN ni bilo mogoče predvideti.
(4) Dopustne so spremembe intervencijskih poti v skladu s tehničnimi rešitvami. S spremembami morajo soglašati organi in organizacije, ki jih prilagoditve zahtevajo.
(5) Predvideni novi objekti in posegi so prikazani variantno in se lahko spreminjajo ob upoštevanju določil SD OLN.«
17. člen 
Doda se nov 24.b člen z naslovom »(Posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev za območje sprememb in dopolnitev)« in besedilom:
»Po izvedbi s SD OLN načrtovanih ureditev so na celotnem območju dopustni naslednji posegi:
– odstranitev naprav in objektov,
– dozidave in nadzidave v skladu s pogoji za lego, velikost in oblikovanjem stavb, ki jih določa ta odlok,
– vzdrževalna dela, rekonstrukcije in novogradnje v skladu s pogoji za lego, velikost in oblikovanjem stavb, ki jih določa ta odlok,
– postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni v območju SD OLN,
– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje na območju SD OLN, če je na parceli, namenjeni za gradnjo, zagotovljeno zadostno število parkirnih mest in zelenih površin in če ni v nasprotju z določili Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08).«
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
(vpogled v SD OLN) 
SD OLN je stalno na vpogled pri:
– Upravi Občine Litija,
– Upravni enoti Litija.
19. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
20. člen 
(usmeritve po prenehanju veljavnosti SD OLN) 
(1) Po izgradnji in predaji v uporabo s tem SD OLN načrtovanih prostorskih ureditev se lahko SD OLN ali njegovi funkcionalno zaključeni deli ugasnejo oziroma razveljavijo.
(2) Ob razveljavitvi je potrebno izvedene prostorske ureditve evidentirati v zemljiškem katastru in katastru gospodarske javne infrastrukture ter opredeliti območja varovalnih pasov gospodarske javne infrastrukture za potrebe prikaza stanja prostora v prostorskem informacijskem sistemu.
(3) Po razveljavitvi SD OLN se uporabljajo določila veljavnega OPN oziroma veljavnega nadrejenega prostorskega akta.
21. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1/2015-71
Litija, dne 21. februarja 2022
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti