Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

669. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 1799.

  
Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) je Občinski svet Občine Cerkno na 33. redni seji dne 24. 2. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik določa plače občinskih funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov, višino in način določanja plač in nagrad ter način povračila stroškov.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije ali nagrade v obliki sejnine, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta in župana, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika in v skladu z določbami ustreznih zakonov.
2. člen 
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi župan obvesti občinski svet.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE IN PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE 
3. člen 
Z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (priloga 1 – Plačna lestvica, točka e) je za opravljanje funkcije župana Občine Cerkno, ki glede na število prebivalcev (občine od 2001 do 5.000 prebivalcev) sodi v VI. skupino občin, določen 49. plačni razred. Županu skladno z zakonom pripada tudi dodatek za delovno dobo.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50 % plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno, pri čemer se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
4. člen 
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije največ v višini 50 % plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno, pri čemer se ne upošteva dodatek za delovno dobo. Višino plačila določi župan.
Župan s sklepom v skladu s kriteriji določi obseg nalog podžupana.
Podžupanu kot članu občinskega sveta ali kot članu delovnega telesa ali za vodenje sej občinskega sveta ne pripada plačilo za opravljanje funkcije oziroma sejnina iz 6. člena, ki pripada ostalim članom občinskega sveta.
5. člen 
Osnova za obračun plače oziroma plačila za opravljanje funkcije na podlagi tega pravilnika je znesek mesečne bruto plače župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
III. NAGRADE 
6. člen 
Letni znesek sejnin za seje občinskega sveta vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana.
V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi plačilo za opravljanje funkcije v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi, in sicer:
– za udeležbo na redni seji občinskega sveta – 5 % plače župana,
– za udeležbo na izredni seji občinskega sveta – 2 % plače župana,
– za predsedovanje na seji delovnega telesa – 3 % plače župana,
– za udeležbo na seji delovnega telesa – 1,5 % plače župana,
– za poročevalca na seji statutarno pravne komisije – poleg zgornje sejnine še 1,3 % plače župana.
7. člen 
Članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta, za delo v komisijah in drugih delovnih telesih občinskega sveta in župana, pripada nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju in znaša:
– za predsednike županovih komisij – 3 % plače župana,
– za člane odborov in komisij občinskega sveta – 1,5 % plače župana,
– za poročevalca na seji statutarno pravne komisije – poleg zgornje sejnine še 1,3 % plače župana.
8. člen 
Predsednikom krajevnih skupnosti se za opravljanje dela na področju vodenja krajevnih skupnosti določi letno nadomestilo v višini 377 EUR bruto, ki se izplača v obliki enkratne sejnine za vsako opravljeno mandatno leto.
9. člen 
Predsedniku in članom nadzornega odbora občine se za opravljanje dela določi sejnina za predsedovanje oziroma za udeležbo na seji. Poleg tega so člani nadzornega odbora upravičeni do plačila za izvedbo posameznega nadzora, ki je zaključen z izdelavo končnega poročila na podlagi letnega programa dela ali po sklepu nadzornega odbora.
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade za opravljanje funkcije, in sicer:
Sejnine, ki se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco opravljenega dela (prisotnostjo na sejah), ki jo vodi občinska uprava:
– predsedovanje na seji nadzornega odbora – 4 % plače župana,
– udeležbo na seji nadzornega odbora – 2 % plače župana,
– udeležbo predsednika(ce) ali člana nadzornega odbora kot poročevalca na seji občinskega sveta – 1 % plače župana.
Plačilo za izvedbo posameznega nadzora z izdelavo končnega poročila se določi na podlagi naslednjih kriterijev, če nadzor opravlja:
– en član – 4 % plače župana,
– dva člana – 3 % plače župana,
– trije člani – 2 % plače župana,
– več kot trije člani – 1 % plače župana.
Za izvedbo plačila predsednik nadzornega odbora predloži občinski upravi poročilo o opravi nadzora. K poročilu predloži sklep nadzornega odbora o imenovanju pooblaščencev za opravo posameznega nadzora ter izdelano končno poročilo.
10. člen 
Izplačila se opravijo na podlagi evidence o opravljenem delu, ki jo vodi občinska uprava.
Za neudeležbo in za manj kot 50 % časovno prisotnost na seji, za korespondenčno sejo in nadaljevanje prekinjene seje, se sejnine ne izplačujejo.
11. člen 
Predsednik, namestnik predsednika, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih volitev pravico do enkratnega nadomestila v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah, v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov pa pravico do 50 % prej navedenega enkratnega nadomestila.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI 
12. člen 
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo, če sami tako želijo. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi. Občinskemu funkcionarju ne pripada povračilo stroškov prevoza na sejo.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi. Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
13. člen 
Pravice iz 12. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje. Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA 
14. člen 
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
15. člen 
Plače in nagrade ter prejemki, določeni v 6., 7., 8. in 11. členu tega pravilnika, se izplačujejo v skladu s predpisi, ki določajo plačilne roke.
16. člen 
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska mesečne bruto plače župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
17. člen 
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane odborov in komisij občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin predsednikom in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet.
18. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, objavljen v Uradnem listu RS št. 178/21.
19. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2022
Cerkno, dne 24. februarja 2022
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti