Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

Ob-1682/22, Stran 884
Svet zavoda Osnovne šole dr. Aleš Bebler – Primož na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja na podlagi sklepa, sprejetega na 2. redni Sveta zavoda dne 28. 2. 2022, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.
Predviden pričetek dela bo 1. 7. 2022.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazalo o pridobljenem nazivu,
– dokazalo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazalo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– opis in dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja v RS ali drugo dokazilo o obdobju dela v VIZ),
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenskih dokazov Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost za namen »Varstvo otrok in mladoletnikov« iz kazenskih evidenc Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku – ne sme biti starejše od 30 dni.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za 5-letno obdobje, lahko pa priloži tudi kratek življenjepis.
Pisne prijave z dokazili pošljite po pošti v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Osnovna šola dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini, Hrvatini 137, 6280 Ankaran, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico – Ne odpiraj«.
V primeru oddaje nepopolne vloge, bo kandidat/-ka pisno pozvan/-a, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprotnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo iz izbirnega postopka izločena.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovna šola dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti