Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

Št. 330-12/2022/ Ob-1726/22, Stran 833
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. člena ter v zvezi z 22. členom in četrtim odstavkom 26. člena Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 35/15 in 10/22; v nadaljnjem besedilu: uredba) objavlja
javni razpis 
za 4. ukrep Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2022 
Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za 4. ukrep Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, 
ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, 
za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.
Razpisana sredstva
Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 10.000 evrov. 
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 255610 – Podpora strokovnim prireditvam na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za leto 2022, NRP 2330-20-0043 Podpora interesnem povezovanju 2021–2025, Konto 4120.
Vrsta javnega razpisa
Zaprti.
Začetek vlaganja vlog in zaključek javnega razpisa
Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 8. aprila 2022.
Informacije o javnem razpisu
INFO točka: 
– Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, 
– Tel. 01/580-77-92: ponedeljek, torek, četrtek od 9. do 15. ure, sreda od 8.30 do 15. ure, petek od 8.30 do 14. ure. 
– Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.
2. Vlagatelj, upravičenec in prejemnik pomoči
2.1. Vlagatelj je nepridobitna pravna oseba, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.
2.2. Upravičenec je vlagatelj, ki mu je vročena odločba o pravici do sredstev.
2.3. Prejemnik pomoči je upravičenec, ki pravočasno odda popoln in ustrezen zahtevek za izplačilo sredstev, s končnim poročilom o izvedenih aktivnostih, odobrenih z odločbo o pravici do sredstev in z zahtevanimi dokazili o nastalih in plačanih upravičenih stroških.
3. Pogoji za pridobitev pomoči
3.1. Pogoji za pridobitev pomoči iz tega javnega razpisa morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge.
3.2. Vlagatelj mora priložiti vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.
3.3. Za vlagatelja, ki uveljavlja točke pri merilu: Vpis v vpisnik prostovoljnih organizacij, Agencija pogoj preveri v AJPES-u.
3.4. Vlagatelj mora priložiti dokazila o delovanju na področju kmetijstva ali gozdarstva (obrazec št. 3 razpisne dokumentacije).
3.5. Vlagatelj mora priložiti program dogodka (Priloga št. 1 razpisne dokumentacije), izvedenega v obdobju od 22. oktobra 2021 do 21. oktobra 2022 in letni program dela za namen ocenjevanja.
4. Omejitve
4.1. Do pomoči iz tega javnega razpisa ni upravičen vlagatelj:
– ki ni aktivna pravna oseba, oziroma ne izpolnjuje obveznosti iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delovanje pravnih oseb, kar se preveri v evidencah agencije RS za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES),
– ki je registriran po predpisu, ki ureja društva, in se ne financira tudi iz naslova letne članarine.
4.2. Višina dodeljene pomoči iz tega javnega razpisa lahko na upravičenca znaša do 90 odstotkov upravičenih stroškov programa iz točke 3.5. prejšnjega poglavja.
4.3. Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov za namen tega ukrepa lahko skupno znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov.
4.4. Skupna višina vseh virov financiranja za pomoč iz tega javnega razpisa ne sme preseči vrednosti stroškov odobrenega programa dogodka iz točke 3.5. prejšnjega poglavja.
4.5. Za dogodek, za katerega se dodeljujejo sredstva pomoči iz tega javnega razpisa, ni dovoljeno pridobiti sredstev, namenjenih za izvajanje ukrepov razvoja podeželja.
4.6. Vlagatelj lahko pridobi pomoč iz tega javnega razpisa samo za en strokovni ali jubilejni dogodek.
4.7. Vlagatelj, ki kandidira na ta javni razpis, ne more pomoči pridobiti tudi po javnih razpisih za druge ukrepe uredbe.
5. Finančni pogoji za dodelitev pomoči
5.1. Pomoč iz tega javnega razpisa se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.
5.2. Upravičeni stroški za dodelitev pomoči iz tega javnega razpisa so:
– stroški izdaje (strokovne) publikacije za obeležitev dogodka,
– stroški promocije dogodka,
– stroški najema prostora dogodka,
– drugi stroški, povezani z organizacijo in izvedbo dogodka (npr. materialni stroški, potni stroški).
5.3. Potni stroški iz četrte alineje točke 5.2. tega poglavja so upravičeni do povračila, v kolikor so nastali zaradi udeležbe na dogodku iz prvega poglavja tega javnega razpisa. Njihov nastanek mora biti izkazan z dokazilom, da je bila pot opravljena (npr. s seznamom liste udeležencev, s potrdilom o udeležbi upravičenca, izdanim s strani organizatorja dogodka iz prvega poglavja tega javnega razpisa, itd.).
5.4. Potni stroški, opravljeni s službenim osebnim vozilom, se povrnejo v višini 0,18 EUR na opravljeni kilometer poti, potni stroški, opravljeni z lastnim osebnim avtomobilom, pa se povrnejo v višini 0,37 EUR na opravljeni kilometer poti.
5.5. Prejemnik pomoči iz tega javnega razpisa mora zagotoviti morebitno razliko sredstev med višino dodeljene pomoči in dejansko vrednostjo odobrenega programa dogodka.
5.6. DDV ni upravičeni strošek.
5.7. Sredstva iz tega javnega razpisa se dodeljujejo po sistemu zaprtega javnega razpisa.
6. Merila za ocenjevanje vlog
6.1. Merila za oceno vlog
Merilo
Točke
Max. ocenitev
Max. št. točk 
(množitev točk in maksimalne ocenitve)
1.
Delovanje vlagatelja
25
5
125
2.
Predstavitev dogodka
25
5
125
3.
Delež lastnih sredstev za izvedbo 
25
5
125
4.
Status NVO v javnem interesu
65
1
65
5.
Vpis v vpisnik prostovoljnih organizacij
65
1
65
Skupaj:
505
Ocene za merila:
1. DELOVANJE VLAGATELJEV
točke
Vlagatelj izvaja
1
tradicionalna usposabljanja (predavanja, delavnice)
2
tradicionalna usposabljanja z izdajo potrdil (vodi evidenco o izdanih potrdilih)
3
usposabljanja s preizkusom znanja
4
nacionalne poklicne kvalifikacije
5
formalno redno izobraževanje
2. PREDSTAVITEV DOGODKA
točke
Dogodek predstavlja
1
predstavitev oziroma povezovanje na lokalnem nivoju (občina) 
2
predstavitev oziroma povezovanje na nivoju regije
3
medregijsko predstavitev ali predstavitev na nivoju države oziroma medregijsko povezovanje
4
predstavitev na nivoju države
5
predstavitev izven Slovenije oziroma mednarodno povezovanje
3. Delež lastnih sredstev za izvedbo programa:
točke
Delež lastnih sredstev (%)
1
od 50 do 57 % 
2
od 58 do 65 % 
3
od 66 do 73 % 
4
od 74 do 80 % 
5
več kot 81 % 
4. STATUS NVO V JAVNEM INTERESU 
Društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu
točke
65 
5. VPIS V VPISNIK PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ 
Organizacija mora biti za pridobitev točk najkasneje ob oddaji vloge na ta javni razpis vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij. Izpolnjevanje pogoja agencija preveri v evidenci AJPES.
točke
65
6.2. Agencija bo ocenila vse pravočasne in popolne vloge.
6.3. Odobrene bodo vloge, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje, bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 200 točk in katerih vrednost upravičenih stroškov bo znašala najmanj 2.000 eurov.
6.4. Sredstva bodo proporcionalno razdeljena glede na delež doseženih točk od skupnega števila točk, glede na razpoložljiva sredstva in skupno vrednost upravičeno zaprošenih sredstev.
7. Rok in način prijave
7.1. Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno 8. aprila 2022.
7.2. Vlogo na javni razpis se izpolni in vloži v informacijski sistem Agencije, ki se nahaja na vstopnem spletnem mestu na naslovu https://e-kmetija.gov.si, v elektronski obliki, podpisani s kvalificiranim elektronskim podpisom.
7.3. Vlogo vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev izpolni elektronsko in podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom ter vloži v elektronski obliki, pri čemer se priloge predložijo kot skenogram.
7.4. Če vlogo iz tega javnega razpisa vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se pred elektronsko vložitvijo vloge registrira pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni pooblastilo za dostop in uporabo informacijskega sistema agencije. S podpisom na vlogi vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev potrdi pravilnost vnosa podatkov.
7.5. Podrobna navodila o prijavi v informacijski sistem in izpolnjevanju vloge v njem ter vlaganju vloge se objavijo na Osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.
7.6. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo na Osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
8.1. Odpiranje vlog ni javno.
8.2. Prispele vloge obravnava in oceni agencija. Vloge, ki so popolne, izpolnjujejo vse pogoje in ki na podlagi meril za dodelitev pomoči iz tega javnega razpisa dosegajo določeno število točk se odobrijo.
8.3. Pomoč se vlagatelju odobri z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda predstojnik agencije.
8.4. Zoper odločbo agencije je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno.
8.5. V primeru, da vlagatelj odda vlogo na več kot en javni razpis po uredbi, se upošteva tista, iz katere je po datumu in uri oddaje razvidno, da je bila oddana prva.
8.6. Če so bile vloge iz prejšnjega odstavka oddane istočasno in iz odpreme ni mogoče razbrati, katera je bila oddana prva, se vlagatelja pozove na razjasnitev, za katerega izmed ukrepov po uredbi vlaga vlogo. Če se vlagatelj v določenem roku ne izjasni, za katerega od ukrepov vlaga vlogo, se vse vloge zavržejo.
9. Rok in način vložitve elektronskega zahtevka za izplačilo sredstev
9.1. Število zahtevkov določi agencija z odločbo o pravici do sredstev.
9.2. Zahtevek za izplačilo sredstev (Priloga št. 2 razpisne dokumentacije) mora prejemnik izpolniti in vložiti na Agencijo, v elektronski obliki, podpisan s kvalificiranim elektronskim podpisom najkasneje do 30. oktobra 2022.
9.3. Za elektronsko izpolnjevanje in vložitev zahtevkov iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe iz sedmega poglavja tega javnega razpisa.
9.4. K zahtevku mora prejemnik priložiti skenirane originale računov in dokazila o plačilu upravičenih stroškov oziroma skenirane kopije plačanih računov, ter poročilo o izvedenem programu dela. Priloge se priložijo kot skenogram.
9.5. Skenirani originali računov in dokazila o plačilu računov oziroma skenirane kopije računov morajo biti oštevilčeni, zloženi po vrstnem redu in v zaporedju prikazani v seznamu originalnih računov (Priloga št. 3 razpisne dokumentacije).
9.6. Upravičeni stroški, za izplačilo pomoči iz tega javnega razpisa so stroški, ki so nastali v obdobju od izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
9.7. Račun mora vsebovati vse potrebne podatke oziroma mora biti izdan v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.
10. Obveznosti prejemnika pomoči, vračilo pomoči in hramba dokumentacije
10.1. Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun.
10.2. Vse dejavnosti morajo biti dokončane in plačane pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
10.3. V primeru ugotovljenih nepravilnosti agencija zahteva vračilo dodeljenih sredstev od upravičenca skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi skladno z 41.a členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21).
10.4. Prejemnik pomoči in agencija mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev iz tega javnega razpisa, hraniti vsaj še deset let od datuma dodelitve pomoči.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti