Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

676. Sklep o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture, stran 1806.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) v povezavi s petim odstavkom 194. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 16. redni seji dne 23. 2. 2022 sprejel
S K L E P 
o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture 
1. člen 
(1) Ugotovi se javna korist in kupi oziroma razlasti se nepremičnine, ki so v skladu z Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F) in veljavnim odlokom o kategorizaciji cest v Občini Kostanjevica na Krki, kategorizirane kot občinske javne ceste.
(2) Ugotovi se javna korist in kupi oziroma razlasti se nepremičnine, ki v skladu z Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F) predstavljajo javne ceste kot prometne površine, ki so splošnega pomena za promet.
(3) Ugotovi se javna korist in kupi se nepremičnine, ki v naravi predstavljajo ostalo gospodarsko javno infrastrukturo oziroma razlasti se tovrstne nepremičnine v skladu z določbami veljavnega zakona o urejanju prostora.
(4) Nakupi in razlastitve nepremičnin občinske javne infrastrukture bodo izvedene v skladu z vsakoletnim Sklepom o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kostanjevica na Krki, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) ter ostalimi predpisi.
2. člen 
Po pridobitvi lastninske pravice v korist Občine Kostanjevica na Krki, se na pridobljenih nepremičninah občinske gospodarske javne infrastrukture ustanovi javno dobro v lasti Občine Kostanjevica na Krki.
3. člen 
(določitev vrednosti za kmetijska zemljišča in gozd) 
(1) Nepremičnine, ki so po svoji namenski rabi opredeljene kot kmetijska zemljišča ali gozd in so bile uporabljene za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture, se odkupijo po polovični vrednosti iz tabele drugega odstavka tega člena.
(2) Nepremičnine, ki so po svoji namenski rabi opredeljene kot kmetijska zemljišča ali gozd in bodo uporabljene za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture, se odkupijo po naslednji tabeli:
vrsta zemljišča
=
število 
bonitetnih 
točk
x
vred. 
njive 100 
b. točk za 
m2 v €
=
max 
vrednost 
za m2 v €
kmetijsko 
zemljišče 
oziroma gozd
=
91–100
x
6,89
=
6,89
kmetijsko 
zemljišče 
oziroma gozd
=
81–90
x
6,89
=
6,20
kmetijsko 
zemljišče 
oziroma gozd
=
71–80
x
6,89
=
5,51
kmetijsko 
zemljišče 
oziroma gozd
=
61–70
x
6,89
=
4,82
kmetijsko 
zemljišče 
oziroma gozd
=
51-60
x
6,89
=
4,13
kmetijsko 
zemljišče 
oziroma gozd
=
41–50
x
6,89
=
3,45
kmetijsko 
zemljišče 
oziroma gozd
=
31–40
x
6,89
=
2,76
kmetijsko 
zemljišče 
oziroma gozd
=
21–30
x
6,89
=
2,07
kmetijsko 
zemljišče 
oziroma gozd
=
11–20
x
6,89
=
1,38
kmetijsko 
zemljišče 
oziroma gozd
=
0–10
x
6,89
=
0,69
4. člen 
(določitev vrednosti za stavbna zemljišča) 
(1) Nepremičnine, ki so po svoji namenski rabi opredeljene kot infrastruktura in so bile uporabljene za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture, se odkupijo po vrednosti za namensko rabo, ki je za zemljišče veljala preden je postalo infrastruktura.
(2) Nepremičnine, ki so po svoji namenski rabi opredeljene kot stavbna zemljišča in v naravi predstavljajo že zgrajeno občinsko gospodarsko javno infrastrukturo oziroma bodo uporabljene za izgradnjo ali nadgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture, se za določitev vrednosti nepremičnin praviloma uporabi metoda uradne cenitve.
5. člen 
(določitev vrednosti pri menjavah nepremičnin) 
Pri menjavah nepremičnin na istem območju se za določitev vrednosti nepremičnin praviloma uporabi metoda uradne cenitve.
6. člen 
(cenitev daljše trase) 
V primeru odkupa ali razlastitve na daljši trasi občinske gospodarske javne infrastrukture se lahko za določitev vrednosti nepremičnin uporabi metoda uradne cenitve za območje celotne predvidene trase.
7. člen 
(neodplačni prenos lastninske pravice v javno korist) 
Ne glede na ostale določbe tega sklepa se pri nepremičninah, ki so bile uporabljene za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture in za katera je bilo dano neodplačno soglasje lastnika zemljišča za izgradnjo te infrastrukture, uredi parcelacija zemljišča in prenos lastništva na občino na podlagi pogodbe o neodplačnem prenosu lastninske pravice v javno korist. Stroške teh postopkov nosi občina.
8. člen 
Določbe tega sklepa se uporabljajo tudi v razlastitvenih postopkih pri ugotavljanju javne koristi v primeru začasnega ali trajnega obremenjevanja nepremičnin s služnostjo v javno korist, in sicer nepremičnin, ki v naravi predstavljajo že zgrajeno občinsko javno cesto in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo oziroma bodo uporabljene za izgradnjo ali nadgradnjo občinske javne ceste in ostale gospodarske javne infrastrukture, in sicer se v razlastitvenih postopkih odškodnina določi v višini 25 % zgoraj navedenih vrednosti nepremičnin za začasne služnosti in v višini 50 % zgoraj navedenih vrednosti nepremičnin za trajne služnosti.
9. člen 
Vrednosti po tem sklepu se vsako leto ustrezno revalorizirajo z letno stopnjo inflacije.
10. člen 
Ta sklep se šteje kot generalni sklep za postopanje in sklepanje pravnih poslov v vseh zadevah, ki so v skladu z vsebino sklepa.
11. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpisuje v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 032-1/2022
Kostanjevica na Krki, dne 23. februarja 2022
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti