Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

Št. 4300-2/2022/32 Ob-1750/22, Stran 815
Sprememba 
Javnega razpisa Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja spremembo Javnega razpisa Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 26 z dne 25. 2. 2022, Ob-1574/22 (v nadaljevanju: javni razpis):
V 4. poglavju »Namen, predmet in cilj javnega razpisa ter upravičeno območje« javnega razpisa se v podpoglavju »Cilji javnega razpisa« druga alineja drugega odstavka spremeni tako, da se glasi »površina urejene/dograjene/razširjene EPC (v ha; najmanj 1 ha)«.
V 7.1 podpoglavju »Posebni pogoji« javnega razpisa se točka 3 spremeni tako, da se glasi:
»Na javni razpis lahko kandidirajo projekti izgradnje infrastrukture EPC:
3.1 Ureditev, dograditev oziroma razširitev obstoječe EPC (izpolnjeni morajo biti vsi pogoji):
a. katere obstoječa velikost je najmanj 5 ha (v skladu z veljavnim prostorskim aktom prijavitelja);
b. ki bo v okviru projekta, ki je predmet vloge na javni razpis, obsegala ureditev, dograditev ali širitev novih uporabnih površin v velikosti najmanj 1 ha;
c. katere nadaljnji potencial povečanja uporabnih površin EPC je najmanj 2 ha (prostorski akt prijavitelja za ta del EPC je sprejet, ali v sprejemanju).
3.2 Vzpostavitev EPC na degradiranem območju (izpolnjeni morajo biti vsi pogoji):
a. katerega velikost je najmanj 5 ha (v skladu z veljavnim prostorskim aktom prijavitelja);
b. ki bo v okviru projekta, ki je predmet vloge na javni razpis, obsegalo vzpostavitev novih uporabnih površin v velikosti najmanj 1 ha;
c. katere nadaljnji potencial povečanja uporabnih površin EPC je najmanj 2 ha (prostorski akt prijavitelja za ta del EPC je sprejet, ali v sprejemanju).«.
V 7.1 podpoglavju »Posebni pogoji« javnega razpisa se točka 9.c spremeni tako, da se glasi »že zasedene uporabne površine EPC in proste uporabne površine EPC ter jasno označene tiste nove uporabne površine EPC (najmanj 1 ha), ki jih bodo podjetja zasedla najkasneje v roku treh let po zaključku projekta (najmanj 50 % novih prostih uporabnih površin);«.
V 8. poglavju »Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora projektov« javnega razpisa se v tabeli pri merilu številka 6 »Specializacija EPC, ki je predmet vloge na javni razpis« poveča število točk na 15 in skupno število točk na 110.
V 8. poglavju »Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora projektov« javnega razpisa se predzadnji odstavek spremeni tako, da se glasi: »Maksimalno število točk je 110.«.
V 13.1. podpoglavju »Upravičeni stroški« javnega razpisa se v 4. točki prvega odstavka briše opomba 9, ki se glasi: »Te storitve mora opraviti en zunanji izvajalec.«
V 14. poglavju »Roki in način prijave na javni razpis« javnega razpisa se prva alinea prvega odstavka spremeni tako, da se glasi: »za prvo (1.) odpiranje vlog je rok za oddajo vlog najkasneje dne 29. 4. 2022«.
V 14. poglavju »Roki in način prijave na javni razpis« javnega razpisa se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi: »Prijavitelj bo vlogo na javni razpis pripravil tako, da se bo registriral na spletnem naslovu in izpolnil vsa polja v spletni aplikaciji. Spletni naslov ter navodila za vnos podatkov o vlogi v spletno aplikacijo bosta objavljena na spletnih straneh MGRT najkasneje do dne 18. 3. 2022. V spletno aplikacijo mora vnesti tudi skenirane izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce, ki so sestavni del vloge. Datum oddaje vloge v spletni aplikaciji se šteje za datum oddaje vloge. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v spletni aplikaciji oddane do vključno dne 29. 4. 2022 (prvi rok) oziroma dne 19. 5. 2023 (drugi rok). Vloga se lahko za isti projekt odda le enkrat. Po oddaji vloge popravki niso možni.«
V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti