Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

Ob-1695/22, Stran 887
Na podlagi sklepa Sveta Zavoda, ki je bil sprejet na 4. redni seji dne 2. 3. 2022, Svet zavoda Osnovne šole Rodica, Kettejeva 13, 1230 Domžale, razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09, 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/2012-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljevanju: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela je 1. 8. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, ki ni starejše od 30 dni, da kandidat ni v kazenskem postopku in
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo ni starejše od 30 dni)
pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Rodica, Kettejeva 13, 1230 Domžale, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Kandidati morajo k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, zaželen je tudi življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Sveta zavoda Osnovne šole Rodica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti