Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

673. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Dravograd, stran 1804.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 46. in 47. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-4) (Uradni list RS, št. 8/20) je Občinski svet Občine Dravograd na 22. seji dne 24. 2. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Dravograd
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Dravograd (Uradni list RS, št. 68/08, 90/09, 13/14 in 140/20; v nadaljevanju: odlok) se spremeni 13. člen tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli:
– dva iz matične enote,
– enega iz enot in oddelkov vrtca.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Dravograd v skladu s svojimi akti.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določata ta odlok in pravila zavoda.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Novi svet se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki. Novi svet zavoda se mora sestati najkasneje v 60 dneh od imenovanja članov sveta s strani ustanovitelja. Prvo sejo novega sveta skliče predsednik starega sveta zavoda, ki jo vodi do izvolitve predsednika novega sveta zavoda. Na prvi seji se verificirajo mandati novih članov. Predsednika sveta izvolijo člani sveta izmed predstavnikov ustanovitelja zavoda. Na prvi seji člani sveta izvolijo tudi namestnika predsednika.
Mandat sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
Mandat predstavnikov ustanovitelja, ki so hkrati člani občinskega sveta, je vezan na njihov mandat v občinskem svetu in preneha najkasneje v roku 60 dni odkar jim je prenehal mandat v občinskem svetu. V tem času mora občinski svet imenovati nove predstavnike. Do izvolitve novih članov dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo funkcijo.
Če predsednik starega sveta ne skliče prve seje novega sveta v roku iz sedmega odstavka tega člena, skliče sejo ustanovitelj prek svojih predstavnikov v novem svetu zavoda v nadaljnjih 15 dneh.
Svet zavoda lahko veljavno sprejema sklepe, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Osebe, ki opravljajo funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu oziroma organizacijski enoti vzgojno-izobraževalnega zavoda, ne morejo voliti in biti izvoljeni oziroma imenovani v svet zavoda.«.
2. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 60 in najmanj 30 dni po izvedenih vsakokratnih lokalnih volitvah. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev zavoda v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilna komisija se imenuje za dobo štirih let.«.
3. člen 
V 17. členu:
– se v tretjem odstavku tretji stavek spremeni tako, da se glasi: »Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov.«;
– se v četrtem odstavku v drugem stavku črta besedilo: »(iz posamezne enote ali oddelka, matične enote ali izmed upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev)«.
4. člen 
V 18. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa pripravi poročilo o rezultatih volitev, ki ga v roku petih dni od dneva volitev javno objavi v prostorih zavoda.«.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen 
Svet zavoda mora uskladiti svoje akte s tem odlokom v roku šestdeset dni po njegovi uveljavitvi.
Št. 007-0003/2022
Dravograd, dne 24. februarja 2022
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti