Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

664. Sklep o uporabi Smernic o razmejitvi razpoložljivih finančnih sredstev sistemov jamstva za vloge in poročanju o njih, stran 1795.

  
Na podlagi 47. člena Zakona o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/16; v nadaljevanju ZSJV) v povezavi s tretjim odstavkom 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljevanju ZBan-3), in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o razmejitvi razpoložljivih finančnih sredstev sistemov jamstva za vloge in poročanju o njih 
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ (v nadaljevanju: EBA) je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12), zadnjič spremenjene z Uredbo 2019/2175 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in Uredbe (EU) 2015/847 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev (UL L 334 z dne 27. decembra 2019, str. 1) (v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010), dne 17. decembra 2021 na svoji spletni strani objavil Smernice o razmejitvi razpoložljivih finančnih sredstev sistemov jamstva za vloge in poročanju o njih (EBA/GL/2021/17; v nadaljevanju: smernice).
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena zagotavljajo usklajeno uporabo direktive o sistemih jamstva za vloge v zvezi z doseganjem ciljne ravni v Evropski uniji in določajo, katera razpoložljiva finančna sredstva izpolnjujejo pogoje za doseganje ciljne ravni sistema jamstva za vloge. Razmejujejo razpoložljiva finančna sredstva iz 12. točke prvega odstavka 2. člena Direktive 2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o sistemih jamstva za vloge (UL L 173 z dne 12. junija 2014, str. 149), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L 309 z dne 30. oktobra 2014, str. 37) (v nadaljnjem besedilu: direktiva o sistemih jamstva za vloge), na tista kvalificirana razpoložljiva finančna sredstva, ki so bila prispevana v skladu s prvim odstavkom 10. člena iste direktive in se zato upoštevajo pri doseganju ciljne ravni, ter druga razpoložljiva finančna sredstva, ki niso bila niti neposredno niti posredno prispevana in se zato ne upoštevajo pri doseganju ciljne ravni. Poleg tega te smernice razširjajo zahteve glede poročanja o sredstvih sistemov jamstva za vloge organu EBA v skladu z desetim odstavkom 10. člena navedene direktive.
(3) Smernice so naslovljene na:
1. pristojne organe iz točke (i) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010, ter
2. organe, ki upravljajo sisteme jamstva za vloge iz točke (iv) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih bodočih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za:
1. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-3 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami in hranilnicami, ki so v skladu z ZBan-3 pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji, ter
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZSJV izvaja naloge in pristojnosti organa, ki upravlja sistem jamstva za vloge.
(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-3 in Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176 z dne 27. junija 2013, str. 1), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1043 z dne 24. junija 2021 o podaljšanju prehodnih določb iz Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank (UL L 225 z dne 25. junij 2021, str. 52), v celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
(3) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti organa, ki upravlja sistem jamstva za vloge v skladu z ZSJV, v celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pristojnosti organa, ki upravlja sistem jamstva za vloge.
3. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 4. marca 2022
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti