Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3321. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
3322. Uredba o spremembi Uredbe o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji

Odloki

3323. Odlok o Svetu za nacionalno varnost
3324. Odlok o spremembah Odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah
3325. Odlok o spremembi Odloka o lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah

Sklepi

3326. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v El Guni, v Arabski republiki Egipt
3327. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v El Guni, v Arabski republiki Egipt

Drugi akti

3328. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
3329. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru

MINISTRSTVA

3330. Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3331. Odlok o razpisu ponovnega glasovanja na volitvah predsednika republike

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3332. Sklep o kontnem okviru za zavarovalnice
3333. Sporazum o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti
3334. Poročilo o gibanju plač za avgust 2022

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3335. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti

OBČINE

Borovnica

3336. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2023
3337. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2022

Cerknica

3338. Odlok o rebalansu 3 proračuna Občine Cerknica za leto 2022
3339. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu Martin Krpan Cerknica
3340. Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za leto 2023
3341. Sklep o določitvi višine subvencije storitve E-oskrba v Občini Cerknica za leto 2023
3342. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Občinske volilne komisije Občine Cerknica (OVK)
3343. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerknica v letu 2022

Črnomelj

3344. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Majer – stanovanjska soseska in Majer-nova pozidava, v enotah urejanja prostora ČR_10/7 in ČR_10/8
3345. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Dobje

3346. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN gospodarska cona »Zgornje Brezje«
3347. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2023

Gornji Petrovci

3348. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2023

Kamnik

3349. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v Občini Kamnik

Kranjska Gora

3350. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o delnem občinskem podrobnem prostorskem načrtu – OPPN za Dovje – zahod (DM S3)
3351. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2023

Krško

3352. Poslovnik o delu Občinskega sveta Mestne občine Krško
3353. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Krško
3354. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško
3355. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško
3356. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Posebne občinske volilne komisije za volitve člana Občinskega sveta Mestne občine Krško – predstavnika romske skupnosti

Lendava

3357. Razpis naknadnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti Čentiba, Dolina pri Lendavi, Hotiza, Kapca in Petišovci

Litija

3358. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2022

Ljubljana

3359. Odlok o spremembah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana
3360. Sklep o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad
3361. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora JA-386
3362. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora VI-288

Luče

3363. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blaža Arniča Luče

Moravske Toplice

3364. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja BG 9 – poslovna cona

Murska Sobota

3365. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gramoznico »JEZERA« v Rakičanu (EUP RA 23 in RA 24)
3366. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Murska Sobota

Nova Gorica

3388. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – rebalans II

Odranci

3367. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Odranci

Piran

3368. Sklep o razveljavitvi Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Ureditev razpršenega hotela v Padni«

Ptuj

3369. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj

Rogaška Slatina

3370. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo večstanovanjskih objektov ob Gubčevi ulici (del EUP RA9)

Rogatec

3371. Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2022

Slovenske Konjice

3372. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Draža vas za območji OP12/027 in OP12/053
3373. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice, spremembe in dopolnitve št. 2
3374. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Slovenske Konjice
3375. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ID: 2611
3376. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ID: 3127

Škocjan

3377. Pravila za izvolitev predstavnika Občine Škocjan v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Škofljica

3378. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Škofljica

Šmartno pri Litiji

3379. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022

Štore

3380. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Štore

Tišina

3381. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2022
3382. Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2023
3383. Sklep o pripravi predloga za izvršbo za neplačane zapadle terjatve do Občine Tišina – izvršbe

Tolmin

3384. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2022
3385. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin
3386. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Tolminski muzej
3387. Sklep o lokacijski preveritvi LP 06 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP GL 347

POPRAVKI

3389. Popravek Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina
3390. Popravek Uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Podskrajnik 2 v občini Cerknica
3391. Popravek Pravilnika o spremembi Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
3392. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti