Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3385. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin, stran 10470.

  
Na podlagi 2. člena Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (Uradni list RS, št. 105/22), 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. in 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 31. seji dne 18. oktobra 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin 
1. člen 
Besedilo 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin (Uradni list RS, št. 15/20 in 87/22) se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Svet zavoda sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki staršev,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda.
(2) Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Tolmin po postopku, določenem s poslovnikom občinskega sveta.
(3) Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev.
(4) Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah in se jih voli iz skupin:
– pedagoških delavcev 4 člane,
– upravno-administrativnih delavcev in tehničnih delavcev 1 člana.
(5) Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
(6) Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok oziroma učencev v zavodu.
(7) Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred iztekom mandata.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2022
Tolmin, dne 19. oktobra 2022
Podžupanja 
Občine Tolmin 
v funkciji županje 
Maša Klavora 

AAA Zlata odličnost