Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

Št. 344-0002/2022 Ob-3373/22, Stran 2338
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21) in 16. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 127/22) Občina Žirovnica objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Žirovnica 
I. Predmet in območje koncesije
Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali v skladu s predpisi,
– druge naloge, določene z zakonom o zaščiti živali ter s podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
Območje izvajanja javne službe obsega območje Občine Žirovnica (v nadaljevanju: občina).
II. Začetek in čas trajanja koncesijskega razmerja: koncesija se podeli za obdobje desetih let. Koncesijsko razmerje začne teči z dnem, ko izbrani prijavitelj in občina podpišeta koncesijsko pogodbo.
III. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
Na javni razpis se prijavi imetnik zavetišča, ki mora za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da izpolnjuje pogoje za izvajanje dejavnosti zavetišča, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali ter podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
2. da je registriran za opravljanje dejavnosti zavetišča in ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
3. da izkaže kadrovsko sposobnost za izvajanje koncesije (ustrezno usposobljen kader, zadostno število oskrbnikov),
4. da ima poravnane davke in prispevke,
5. da ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
6. da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
7. da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem aIi v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
8. da ima veljavno odločbo Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča,
9. da zagotavlja vsaj enega oskrbnika na 20 namestitvenih mest za pse. Oskrbniki morajo biti usposobljeni za delo z živalmi ter za dajanje nujne prve pomoči živalim,
10. da ima vodja zavetišča srednjo izobrazbo veterinarske smeri ali srednjo izobrazbo druge smeri in z delom pridobljene izkušnje z živalmi,
11. da zagotavlja stalno prisotnost ali pripravljenost veterinarja oziroma veterinarske službe,
12. da ima sklenjeno pogodbo z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanja storitev zdravstvenega varstva živali ali podeljeno koncesijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali,
13. da ima skladno s pravilnikom urejeno vozilo za prevoz živali,
14. da ima stalen in neposreden vpogled v register psov, in sicer v tiste podatke, ki so potrebni za iskanje skrbnika psa po identifikacijski številki o cepljenju ali opisu živali ter za preverjanje lastništva živali.
IV. Obvezne sestavine prijave na razpis, strokovne reference in druga dokazila, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja: obvezne sestavine prijave na razpis, strokovne reference in druga dokazila, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja ter jih mora predložiti prijavitelj, so opredeljene v Razpisni dokumentaciji, ki je objavljena in brezplačno na razpolago vsem zainteresiranim na spletni strani Občine Žirovnica: www.zirovnica.si.
V. Merila za izbor koncesionarja
lzmed prijavljenih kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje, se izbere koncesionar ob upoštevanju naslednjih meril:
1. ponujena cena za opredeljen sklop storitev oskrbe zapuščenih živali,
2. reference prijavitelja: število pogodbenih razmerij s posameznimi občinami,
3. oddaljenost zavetišča od sedeža Občine Žirovnica.
Merila so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji.
VI. Rok in način predložitve prijav na razpis
Prijava na razpis je pravočasna, če do vključno 28. 11. 2022 do 10. ure prispe po pošti oziroma je osebno oddana v vložišču Občine Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica.
Prijavne obrazce z zahtevano razpisno dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti. Na kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 8 razpisne dokumentacije.
Javno odpiranje ponudb bo dne 28. 11. 2022 ob 11. uri v sejni sobi Občine Žirovnica. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
Prepozno prispele vloge se neodprte vrnejo prijavitelju.
VII. Rok za izbor koncesionarja in za obvestilo prijaviteljev o koncesionarju
Predviden rok za izbiro koncesionarja in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri, je 60 dni po roku za oddajo prijav.
Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja.
VIII. Rok, v katerem je potrebno začeti z izvajanjem koncesije: z izvajanjem koncesije je potrebno začeti v enem mesecu od sklenitve koncesijske pogodbe.
IX. Pooblaščena oseba za posredovanje informacij med razpisom: zainteresirani ponudniki lahko dobijo informacije o javnem razpisu pri Petri Žvan, tel. 04/580-91-00, e-naslov: petra.zvan@zirovnica.si.
X. Končna določba: ta javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine.
Občina Žirovnica 

AAA Zlata odličnost