Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3321. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 10349.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19, 108/20 in 163/21) se v 1. členu v drugem odstavku 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
»1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2022/613 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. aprila 2022 /2014 v zvezi z večjim predhodnim financiranjem iz virov REACT-EU in uvedbo stroškov na enoto (UL L št. 115 z dne 13. 4. 2022, str. 38), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2022/1033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kot odziv na vpliv ruske invazije na Ukrajino (UL L št. 173 z dne 30. 6. 2022, str. 34), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);«.
2. člen 
V 6. členu se v tretjem odstavku v četrti alineji črta besedilo »da je višina upravičenih stroškov iz petega odstavka 10. člena te uredbe določena v skladu z drugim, tretjim in petim odstavkom 16. člena te uredbe ali«.
V peti alineji se število »36« nadomesti s številom »24«.
3. člen 
V 10. členu se v petem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Če gre za pilotni projekt iz drugega odstavka 6. člena te uredbe, so upravičeni stroški, ki nastanejo pri izvajanju aktivnosti iz prvega odstavka tega člena, naslednji:«.
V osmem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Če gre za projekt EIP iz tretjega odstavka 6. člena te uredbe, so upravičeni stroški, ki nastanejo pri izvajanju aktivnosti iz prvega odstavka tega člena, naslednji:«.
4. člen 
V 16. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za izvedbo projekta EIP znaša podpora 100 odstotkov upravičenih stroškov iz 1. do 4. točke osmega odstavka 10. člena te uredbe ter 75 odstotkov upravičenih stroškov iz 5. točke osmega odstavka 10. člena te uredbe, pri čemer se pri določitvi zneska podpore upoštevajo določbe tretjega in petega odstavka tega člena.«
V petem odstavku se število »350.000« nadomesti s številom »240.000«.
5. člen 
V 50. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri podukrepih Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP iz tretjega odstavka 6. člena te uredbe, Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji lahko vodilni partner na posamezni javni razpis vloži eno vlogo.«.
6. člen 
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
»53. člen 
(obravnava vloge na javni razpis) 
(1) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje pogoje, se oceni na podlagi meril, določenih s to uredbo in podrobneje opredeljenih v javnem razpisu. Če dve ali več vlog na javni razpis prejme enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se vloge izberejo na podlagi ponderiranja meril za izbiro vlog, ki se določijo v javnem razpisu.
(2) Če dve ali več vlog na javni razpis na podlagi ponderiranja meril za izbiro vlog iz prejšnjega odstavka prejme enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se sredstva dodelijo po vrstnem redu prejema popolnih vlog, do porabe sredstev.
(3) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpisana sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se zavrne.«.
7. člen 
V prilogi 2 se poglavje A) spremeni tako, da se glasi:
»A) Tematike projektov EIP za podukrep Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij:
1. Podaljšanje obstojnosti živil in svežine proizvodov;
2. Revitalizacija in vzdrževanje kmetijskih zemljišč po požarih oziroma protipožarna varnost kmetijskih zemljišč;
3. Inovativne tehnologije reje za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in amonijaka pri rejnih živalih;
4. Novi načini uporabe stranskih proizvodov na kmetiji;
5. Gojenje netradicionalnih kultur na kmetijskih gospodarstvih za krmo živali oziroma prehrano ljudi (npr. alge, žuželke, mikrozelenje, kalčki);
6. Visokostorilnostna trajnostna kmetijska pridelava, s poudarkom na uvajanju pametnega oziroma preciznega kmetovanja (npr. uporaba IoT rešitev, dronov, senzorjev, robotov);
7. Optimizacija porabe energije na kmetijskem gospodarstvu;
8. Uporaba biorazgradljivih materialov v procesu kmetijske pridelave;
9. Prehrana čebel v primerih nezadostne paše;
10. Nove tehnologije za zaščito pridelka pred pozebo oziroma za blaženje negativnih vplivov pozebe na pridelek;
11. Pridelava dealkoholiziranih vin in delno dealkoholiziranih vin z geografsko označbo;
12. Ekološka pridelava hmelja.«.
8. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(postopki) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19, 108/20 in 163/21), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19, 108/20 in 163/21).
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-362/2022
Ljubljana, dne 27. oktobra 2022
EVA 2022-2330-0068
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost