Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3369. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj, stran 10441.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21), 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20), 16. člena Statuta Občine Destrnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/20), 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/14), 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17), 14. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20), 15. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18), 16. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 34/15, 55/15, 50/17 in 16/19), 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17), 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/16, 45/17 in 10/19), 14. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 60/18 in 36/19) in 15. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/17) so
– Mestni svet Mestne občine Ptuj na 33. seji dne 21. 2. 2022,
– Občinski svet Občine Destrnik na 20. seji dne 12. 5. 2022,
– Občinski svet Občine Dornava na 23. seji dne 9. 6. 2022,
– Občinski svet Občine Hajdina na 20. seji dne 22. 4. 2022,
– Občinski svet Občine Juršinci na 23. seji dne 4. 5. 2022,
– Občinski svet Občine Kidričevo na 25. seji dne 12. 5. 2022,
– Občinski svet Občine Majšperk na 29. seji dne 8. 6. 2022,
– Občinski svet Občine Markovci na 19. seji dne 22. 6. 2022,
– Občinski svet Občine Videm na 23. seji dne 31. 5. 2022,
– Občinski svet Občine Zavrč na 17. seji dne 26. 4. 2022 in
– Občinski svet Občine Žetale na 16. seji dne 16. 5. 2022,
sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj(Uradni list RS, št. 112/05 in 12/12, v nadaljevanju: odlok) se spremeni 1. člen tako, da se glasi:
»1. člen 
S tem odlokom:
Mestna občina Ptuj, s sedežem Mestni trg 1, Ptuj;
Občina Destrnik, s sedežem Janežovski Vrh 42, Destrnik;
Občina Dornava, s sedežem Dornava 135a, Dornava;
Občina Hajdina, s sedežem Zgornja Hajdina 44a, Hajdina;
Občina Juršinci, s sedežem Juršinci 3b, Juršinci;
Občina Kidričevo, s sedežem Kopališka ulica 14, Kidričevo;
Občina Majšperk, s sedežem Majšperk 39, Majšperk;
Občina Markovci, s sedežem Markovci 43, Markovci;
Občina Videm, s sedežem Videm pri Ptuju 54, Videm;
Občina Zavrč, s sedežem Goričak 6, Zavrč;
Občina Žetale, s sedežem Žetale 4, Žetale
(v nadaljevanju besedila ustanoviteljice) ustanavljajo na področju osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja javni vzgojno-izobraževalni zavod Glasbena šola Karol Pahor Ptuj (v nadaljevanju: zavod).«.
2. člen 
V prvem odstavku 5. člena se za besedilom »Dravska« doda besedilo »ul.«.
3. člen 
(1) V 14. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) Svet zavoda sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanoviteljic,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
(3) Predstavnike delavcev se voli:
– 2 predstavnika strokovnih delavcev zavoda,
– 1 predstavnik upravno-administrativnih in tehničnih delavcev.«.
(2) Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Svet zavoda se lahko konstituira, ko je imenovanih oziroma izvoljenih večina članov sveta zavoda in se je iztekel mandat svetu prejšnjega sklica. Svetu zavoda začne teči mandat z dnem konstituiranja ne glede na to, kdaj je bil posamezen član imenovan oziroma izvoljen. Članu sveta, ki je bil imenovan oziroma izvoljen po konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko se izteče mandat celotnega sveta.«.
4. člen 
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen 
Strokovna organa v zavodu sta:
– učiteljski zbor in
– strokovni aktivi.«.
5. člen 
V 23. členu se črtata vejica in besedilo »oddelčnega učiteljskega zbora, razrednika«.
6. člen 
V 24. členu se v prvem odstavku v predzadnjem stavku besedilo »dve leti« nadomesti z besedilom »eno leto«.
7. člen 
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic in naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2007
Ptuj, dne 21. februarja 2022
Županja 
Mestne občine Ptuj 
Nuška Gajšek
Št. 900-5/2021-20R-6/8
Destrnik, dne 12. maja 2022
Župan 
Občine Destrnik 
Franc Pukšič
Št. 900-7/2022-18
Dornava, dne 9. junija 2022
Župan 
Občine Dornava 
Janko Merc
Št. 014-9/2022
Hajdina, dne 22. aprila 2022
Župan 
Občine Hajdina 
mag. Stanko Glažar 
Št. 007-1/2022-2
Juršinci, dne 4. maja 2022
Župan 
Občine Juršinci 
Alojz Kaučič 
Št. 007-13/2007
Kidričevo, dne 12. maja 2022
Župan 
Občine Kidričevo 
Anton Leskovar 
Št. 6032-5/2022-2
Majšperk, dne 8. junija 2022
Županja 
Občine Majšperk 
dr. Darinka Fakin 
Št. 007-0001/2022
Markovci, dne 22. junija 2022
Župan 
Občine Markovci 
Milan Gabrovec 
Št. 900-07/2022-12
Videm, dne 31. maja 2022
Župan 
Občine Videm 
Branko Marinič 
Št. 900-4/2018-031(006)
Zavrč, dne 26. aprila 2022
Župan 
Občine Zavrč 
Slavko Pravdič 
Št. 032-16/2018
Žetale, dne 16. maja 2022
Župan 
Občine Žetale 
Anton Butolen 

AAA Zlata odličnost