Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3371. Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2022, stran 10444.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na 18. redni seji dne 20. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o drugem rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2022 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Rogatec za leto 2022 (Uradni list RS, št. 16/21, 207/21, 3/22 in 89/22; v nadaljevanju: Odlok) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Znesek 
v evrih
Skupina/podskupina kontov 
Proračun 2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.115.782,20
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.317.194,86
70
DAVČNI PRIHODKI
2.623.704,60
700 Davki na dohodek in dobiček
2.249.765,00
703 Davki na premoženje
301.400,00
704 Domači davki na blago in storitve
72.539,60
706 Drugi davki
 0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
693.490,26
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
310.724,03
711 Takse in pristojbine
2.550,00
712 Denarne kazni
3.560,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
12.200,00
714 Drugi nedavčni prihodki
364.456,23
72
KAPITALSKI PRIHODKI
124.684,96
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
99.142,46
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
25.542,50
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.673.902,38
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.645.539,55
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
28.362,83
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.964.839,36
40
TEKOČI ODHODKI
1.130.273,24
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
417.002,58
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
65.571,76
402 Izdatki za blago in storitve
601.567,14
403 Plačila domačih obresti
2.351,90
409 Rezerve
43.779,86
41
TEKOČI TRANSFERI
1.703.012,58
410 Subvencije
23.100,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
806.287,27
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
146.641,82
413 Drugi tekoči domači transferi
726.983,49
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.993.823,72
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.993.823,72
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
137.729,82
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
48.930,05
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
88.799,77
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–849.057,16
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
 0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
 0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.077.455,06
50
ZADOLŽEVANJE
1.077.455,06
500 Domače zadolževanje
1.077.455,06
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
157.961,96
55
ODPLAČILA DOLGA 
157.961,96
550 Odplačila domačega dolga
157.961,96
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
70.435,94
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
919.493,10
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
849.057,16
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
311.837,25
« 
2. člen 
V Odloku se spremeni drugi odstavek 10. člena, tako da se glasi:
»Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 1.077.455,06 evrov, in sicer za investicijo Izgradnja skoraj – nič energetskega vrtca v Rogatcu do višine 563.225,77 evrov in do višine 387.316,00 evrov ter za projekt CRO-SI-SAFE Nadgradnja sodelovanja in partnerstva nujnih služb Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije, do višine nepovratnih sredstev 126.913,29 evrov, vse s predhodnim soglasjem Ministrstva za finance.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0008/2022
Rogatec, dne 20. oktobra 2022
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič 

AAA Zlata odličnost