Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3330. Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove, stran 10370.

  
Na podlagi četrtega odstavka 48. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove 
1. člen 
V Pravilniku o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 71/04, 95/04, 37/05, 87/05, 73/08, 63/10, 54/14, 60/15, 86/16, 31/19 in 116/22) se v 1. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pomoč za financiranje aktivnosti izdelave kontrolnih in lovnih nastav iz 1. točke, četrte alineje 2. točke, 3. in 5. točke 11. člena tega pravilnika, ki se izvajajo v zasebnih gozdovih, razen materialov za preventivna varstvena dela, in sofinanciranje aktivnosti iz 1. do 7. točke 12. člena tega pravilnika se izvaja v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU).«.
V petem odstavku se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (UL L št. 114 z dne 26. 4. 2012, str. 8), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2020/1474 z dne 13. oktobra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 360/2012 glede podaljšanja njenega obdobja uporabe in časovno omejenega odstopanja za podjetja v težavah, da bi se upošteval učinek pandemije COVID-19 (UL L št. 337 z dne 14. 10. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 360/2012/EU) do zgornje meje, določene v Uredbi 360/2012.«.
2. člen 
V prilogi 2 se tabela 3 nadomesti z novo tabelo 3, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-425/2022
Ljubljana, dne 24. oktobra 2022
EVA 2022-2330-0094
Irena Šinko 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost