Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3381. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2022, stran 10468.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15 in 97/20) je Občinski svet Občine Tišina na 25. redni seji dne 21. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2022 
1.SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2022 (Uradni list RS, št. 21/21, 17/22) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prihodki in dohodki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
SKUPINA
OPIS
PRORAČUN 2022 v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
8.006.663
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.707.998
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.703.451
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.508.076
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
172.670
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITEV
22.705
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.004.547
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
186.929
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
3.000
712
DENARNE KAZNI
3.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
690.036
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
121.581
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
153.568
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
94.780
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN MATERIALNEGA PREMOŽENJA
58.788
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
4.145.097
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.443.741
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IN SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
2.701.357
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.434.003
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.594.529
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKIH ZAPOSLENIH
449.618
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
72.329
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.048.855
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
3.728
409
SREDSTVA, IZLOČENE REZERVE
20.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.727.725
410
SUBVENCIJE 
267.450
411
TRANSFERI POSMAZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
870.162
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORAGNIZAC. IN USTANOVAM
177.471
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
412.641
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.972.872
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.972.872
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
138.877
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
136.290
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 
2.587
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–427.340
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMB KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA
130.524
550
ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA
130.524
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI+X.)=(I.+VI.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–557.864
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–130.524
XI. NETO FINANCIRANJA (VI.+X-IX.)
427.340
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
557.864
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Tišina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0034/2022-1
Tišina, dne 24. oktobra 2022
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat 

AAA Zlata odličnost