Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3361. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora JA-386, stran 10421.

  
Na podlagi 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) v zvezi z 299. členom in tretjim odstavkom 338. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 36. seji dne 17. 10. 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora JA-386 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na del zemljišča s parcelno številko 127/42, k. o. 1730 Moste, in se po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) nahaja v enoti urejanja prostora JA-386 s podrobnejšo namensko rabo PC – Površine cest.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev iz 40. člena OPN MOL ID v povezavi z grafičnim delom OPN MOL ID (karte 3.1, 3.2 in 4.7), ki na območju lokacijske preveritve določajo umestitev lokalne zbirne ceste, in sicer tako, da se v Prilogi 1 k OPN MOL ID – Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora doda naslednje podrobne prostorske izvedbene pogoje:
JA-386
PROMETNA INFRASTRUKTURA
Treba je urediti novo lokalno zbirno cesto med Letališko cesto in Zaloško cesto. 
Poleg lokalne zbirne ceste je na zahodnem robu EUP JA-386 dopustna ureditev dodatne ceste za dostop do južnega dela EUP JA-224. 
Dostopna cesta se lahko izvede pred izgradnjo lokalne zbirne ceste in lahko sega v RL na južnem delu EUP JA-386. 
Dostopna cesta in drugi posegi v EUP morajo biti izvedeni na način, da ne bodo ovirali izgradnje lokalne zbirne ceste v celotnem profilu ter obratovanja in prestavitve obstoječih in gradnje načrtovanih infrastrukturnih vodov.
3. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 3103
Št. 35023-5/2022-65
Ljubljana, dne 17. oktobra 2022
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost