Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

430-2000/2022-2 Ob-3355/22, Stran 2330
Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis 
za sofinanciranje programov mladinskih centrov v Mreži mladinskih centrov Ljubljana v obdobju od 2023 do 2025 v Mestni občini Ljubljana 
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij v Mreži mladinskih centrov Ljubljana. S podporo programom mladinskih centrov v Mreži mladinskih centrov Ljubljana se uresničuje prvi cilj Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016–2025: »Kontinuirano povečevati število mladih in otrok, ki v okviru mladinskih centrov aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo prosti čas (delež otrok in mladih, ki se vključujejo v programe za mlade v Mestni občini Ljubljana, povečevati za najmanj 5 % letno)«.
Namen razpisa je zagotoviti stabilne pogoje za kakovostno in kontinuirano izvajanje mladinskega dela na čim večjem območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL). Z delovanjem programov mladinskih centrov bo mladim v Ljubljani zagotovljena dostopnost široke palete mladinskih programov pod vodstvom usposobljenih mladinskih delavcev, s čimer se bodo izboljšali pogoji za njihov profesionalni in osebni razvoj, dvig kompetenc in socialnih veščin, ter povečale možnosti za kakovostno, raznoliko, ustvarjalno in varno preživljanje prostega časa. Posebna pozornost je namenjena mladim z manj priložnosti. V ta namen bomo podprli največ 8 mladinskih centrov.
Cilji javnega razpisa:
– Zagotoviti široko mrežo aktivnosti za mlade, v katere bo na letni ravni vključenih najmanj 25.000 otrok in mladih ter njihovih družin v MOL;
– Povečati vključenost mladih v starosti 15–25 v aktivnosti mladinskega dela;
– Povečati prepoznavnost mladinskega dela in mladinskih centrov v MOL;
– Povečati sodelovanje med mladinskimi centri ter med osnovnimi in srednjimi šolami, četrtnimi skupnostmi in ostalimi NVO, ki delujejo na območju delovanja mladinskih centrov.
Mladinski center je organizirano funkcionalno središče za mlade, ki deluje na stalni fizični lokaciji ter izvaja program na dnevni ravni. V njem se izvajajo programi mladinskega sektorja in mladinsko delo na lokalni ravni. Mladinski center je prostor, ki mladim nudi kakovostno preživljanje prostega časa in tako po vsebini kot po obliki ustreza njihovim potrebam, željam in pričakovanjem. Mladim omogoča:
– pogoje za socializacijo in vključevanje v aktivnosti lokalne skupnosti,
– krepitev vseživljenjskih kompetenc skozi neformalno učenje,
– informiranost,
– aktivno participacijo in izvajanje prostovoljskih aktivnosti,
– mobilnost in mednarodno aktivnost,
– razvoj ustvarjalnosti na različnih področjih ipd.
Mladi v Ljubljani so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stare od 15. do dopolnjenega 29. leta starosti, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju MOL.
Mladinsko delo predstavlja aktivnosti, namenjene mladim, v katere se le-ti vključujejo prostovoljno in so oblikovane tako, da spodbujajo njihov osebni in družbeni razvoj skozi neformalno in priložnostno učenje. Je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere se mladi na podlagi lastnih prizadevanj lažje vključujejo v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Načela mladinskega dela temeljijo na aktivnem vključevanju mladih.
Program je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota aktivnosti na področju mladinskega sektorja, ki potekajo skozi vse leto. Njegovo vsebino in celotni obseg je mogoče razbrati iz prijaviteljevega v celoti izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog. Sestava izvajalske skupine programa mora biti takšna, da omogoča realizacijo vseh predvidenih aktivnosti, naloge posameznih izvajalk in izvajalcev morajo biti jasno definirane ter ustrezno porazdeljene. Iz sestave izvajalske skupine mora biti razvidno, da ima ustrezne izkušnje s področja mladinskega dela ter da lahko vodi izvajanje programa k zastavljenim ciljem. Program je dostopen javnosti in bo izveden v obdobju 2023–2025.
Mladinski delavec je strokovnjak za organiziranje, izvedbo in vrednotenje dejavnosti mladih v prostem času ter umeščanje te dejavnosti v družbene procese načrtovanja in odločanja. Usposobljeni mladinski delavci po tem razpisu so osebe, ki so pridobile vsaj prvo bolonjsko stopnjo (ali višješolsko raven) izobrazbe pedagoške, socialne ali druge družboslovne smeri in imajo vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju mladinskega dela, oziroma osebe, ki so pridobile nacionalno poklicno kvalifikacijo mladinski delavec.
Predstavljanje učinkov mladinskega dela in vidnost programa mladinskega centra. Mladinsko delo večplastno vpliva na razvoj mladega posameznika, njegovi učinki pa vzajemno vplivajo tudi na širšo družbeno skupnost. Ključni učinki mladinskega dela se krepijo in razvijajo ravno v prostorih mladinskih centrov, zato je poseben poudarek tudi na tem, kako bodo mladinski centri recipročno predstavljali svoje delovanje in učinkov mladinskega dela v javnosti.
Mladi z manj priložnostmi so mladi, ki so zaradi različnih okoliščin prikrajšani ali se srečujejo z večjimi ovirami pri svoji integraciji v družbo. V skupino uvrščamo osebe, ki se srečujejo z ovirami ali težavami kot so senzorna ali telesna oviranost, težave pri izobraževanju (mladi z nizkimi kvalifikacijami, slabim uspehom ipd.), ekonomske ovire (nizek življenjski standard), kulturne razlike (priseljenci, begunci, pripadniki etničnih manjšin), zdravstvene težave (duševne motnje, dolgotrajne zdravstvene težave), družbene ovire (žrtve diskriminacije, osebe z asocialnim ali tveganim vedenjem, nekdanji storilci kaznivih dejanj, (nekdanji) uživalci drog, mladi starši, samohranilci …) in geografske ovire (osebe iz ljubljanskega podeželja).
Prostovoljno delo, ki je predmet vrednotenja v okviru tega javnega razpisa, je tisto, ki je koristno za širšo družbeno skupnost. Organizirano in vrednoteno je na način, kot je opredeljen v Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).
II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičeni prijavitelji so pravne osebe, ki:
– so nevladne organizacije (NVO), ki na zadnji dan roka za prijavo, 2. 12. 2022, izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18),
– so registrirani na območju MOL,
– so, kolikor so bili pogodbeni partner MOL, v letu 2022 izpolnili vse pogodbene obveznosti (obvezna izjava),
– zagotavljajo, da nihče od sodelujočih pri izvedbi programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (obvezna izjava),
– za iste upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem javnem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja) (obvezna izjava),
– že vsaj dve leti izvajajo redni in javno dostopni program, v katerega vključujejo mlade in izkazujejo redno delovanje na dnevni ravni (vsaj 5x tedensko) za vse starostne skupine mladih (obvezna izjava),
– delujejo v skladu z načeli zagotavljanja enakih možnosti in enakega obravnavanja ne glede na spol, etnično poreklo, spolno usmerjenost, hendikep ali drugo osebno okoliščino.
Pogoji za upravičenost programa
Minimalni pogoji za upravičenost programa:
– za izvajanje programa so zagotovljene javno dostopne prostorske kapacitete v velikosti najmanj 70 m2;
– mladinski center mora zagotavljati odprtost najmanj 20 ur tedensko oziroma najmanj 1000 ur letno;
– mladinski center mora biti odprt vsaj 5x tedensko, od tega vsaj 2x tedensko do 19. ure;
– program mora zagotavljati najmanj 50 udeleženih mladih tedensko;
– v program mora biti vključen najmanj 1 usposobljen mladinski delavec;
– Izbrani prijavitelj programa mora izvesti 1 izobraževanje v obsegu vsaj 6 ur za mladinske delavce z območja MOL letno;
– vsi izvajalci programa se morajo udeležiti vsaj 1 izobraževanja za mladinske delavce, ki jih izvajajo drugi mladinski centri;
– vsaj 90 % aktivnosti programa mora biti za uporabnike brezplačnih;
– program mora imeti jasno opredeljeno ciljno skupino osnovnošolcev in mladih od 10. do 29. leta ter predvidene aktivnosti za vse starostne skupine v tem razponu;
– program mora vključevati vsaj 3 aktivnosti letno v sodelovanju s četrtnimi skupnostmi in/ali osnovnimi in srednjimi šolami, ki delujejo na območju delovanja mladinskega centra;
– mladinski center se mora vključiti v vsaj 1 skupno aktivnost z ostalimi mladinskimi centri letno;
– zaprošeni znesek prijavitelja za sofinanciranje s strani MOL ne sme presegati 70 % celotne vrednosti programa in hkrati 50.000 EUR sofinanciranja letno;
– delež prostovoljskega dela, ki ga organizacija lahko uveljavlja, ne sme presegati 10 % deleža celotne vrednosti programa;
– doseženih vsaj 50 od možnih 95 točk pri merilih, ki se nanašajo na vsebino programa in finančno konstrukcijo programa (merila od 6 do 16), pri čemer nobeno od meril ni ocenjeno z 0 točkami.
Obveznosti izbranih izvajalcev
1. Izbrani izvajalec bo Ljubljanski mreži info točk za mlade L'mit posredoval ažurne informacije o programu mladinskega centra ter podatke za vpis v Bazo mladinskih organizacij.
2. Izbrani izvajalec programa mladinskega centra bo aktivno sodeloval v Mreži mladinskih centrov Ljubljana.
3. Izbrani izvajalec bo redno, dnevno uporabljal spletno orodje Logbook za spremljanje izvajanja mladinskega dela ter za vodenje dokumentacije o mladinskem delu v mladinskem centru.
4. Izbrani izvajalci niso upravičeni do sofinanciranja na podlagi drugih javnih razpisov s področja mladine Mestne občine Ljubljana (razen programskih mrež), pri čemer določilo ne posega v obstoječa pogodbena razmerja.
III. Merila za izbor programov
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje iz II. točke besedila javnega razpisa, bodo ocenjene skladno s spodaj navedenimi merili. Vloga bo točkovana z največ 130 točkami glede na spodaj navedena merila za izbor. Za izbor morajo prijave doseči vsaj naslednje število točk:
– najmanj 50 od skupno 95 točk pri merilih, ki se nanašajo na vsebino in finančno konstrukcijo programa (merila od 6 do 16);
– vsaj 1 točko pri vsakem merilu od 6 do 16.
1. Urnik rednega delovanja mladinskega centra (minimalni pogoj za upravičenost programa je Mladinski center mora zagotavljati odprtost najmanj 20 ur tedensko skozi vse leto oziroma najmanj 1000 ur letno)
1 točka
Mladinski center je vsaj 2x na teden odprt do 19. ure in ob petkih do 21. ure. Hkrati je skupni obseg odprtosti vsaj 1000 ur letno. 
5 točk
Mladinski center je vsaj 3x na teden odprt do 19. ure in ob petkih do 21. ure. Hkrati je skupni obseg odprtosti vsaj 1200 ur letno. 
10 točk
Mladinski center je odprt vsaj 6x na teden, vsaj 4x do 19. ure in 2x do 21. ure, ob čemer je ob petkih odprt do 21. ure. Hkrati je skupni obseg odprtosti vsaj 1400 ur letno. 
2. Število vključenih mladih udeležencev v program (minimalni pogoj za upravičenost programa je vključenost najmanj 50 udeleženih mladih tedensko)
1 točka
V program mladinskega centra je tedensko vključenih najmanj 50 mladih udeležencev starih med 
15 in 25 let. 
3 točke
V program mladinskega centra je tedensko vključenih najmanj 70 mladih udeležencev starih med 
15 in 25 let.
5 točk
V program mladinskega centra je tedensko vključenih najmanj 90 mladih udeležencev starih med 
15 in 25 let
3. Število usposobljenih izvajalcev programa (minimalni pogoj je vključenost najmanj enega usposobljenega mladinskega delavca)
1 točka
V program mladinskega centra je vključen najmanj en usposobljen mladinski delavec, ki je redno zaposlen na programu za polni delovni čas. 
5 točk
V program mladinskega centra sta vključena dva usposobljena mladinska delavca, redno zaposlena na programu za polni delovni čas. 
10 točk
V program mladinskega centra so vključeni trije (ali več) usposobljeni mladinski delavci, redno zaposleni na programu za polni delovni čas. 
4. Udeležba na izobraževanjih (minimalni pogoj za upravičenost programa je (1) izvedba enega izobraževanja v obsegu vsaj 6 ur za mladinske delavce z območja MOL in (2) udeležba izvajalcev programa na vsaj enem usposabljanju za mladinske delavce, ki jih izvajajo drugi mladinski centri)
1 točka
Izvajalci programa mladinskega centra pri prijavitelju se bodo udeležili vsaj 1 izobraževanja v obsegu 12 ur oziroma 2 izobraževanj v skupnem obsegu vsaj 12 ur, pri čemer bo vsaj 1 izobraževanje izvedeno v organizaciji drugega mladinskega centra iz Mreže mladinskih centrov Ljubljana.
3 točke
Izvajalci programa mladinskega centra pri prijavitelju se bodo udeležili vsaj 2 izobraževanj v skupnem obsegu vsaj 18 ur, pri čemer bo vsaj 1 izobraževanje izvedeno v organizaciji drugega mladinskega centra iz Mreže mladinskih centrov Ljubljana. 
5 točk
Izvajalci programa mladinskega centra pri prijavitelju se bodo udeležili vsaj 3 izobraževanj v skupnem obsegu vsaj 24 ur, pri čemer bosta vsaj 2 izobraževanji izvedeni v organizaciji drugega mladinskega centra iz Mreže mladinskih centrov Ljubljana. 
5. Število skupnih aktivnosti v lokalni skupnosti (minimalni pogoj za upravičenost programa je (1) izvedba vsaj treh aktivnosti letno v sodelovanju s četrtnimi skupnostmi in/ali osnovnimi in srednjimi šolami, ki delujejo na območju delovanja mladinskega centra in (2) izvedba vsaj ene skupne aktivnosti z ostalimi mladinskimi centri)
1 točka
Mladinski center bo izvedel 3 aktivnosti letno v sodelovanju s četrtnimi skupnostmi, osnovnimi in/ali srednjimi šolami in 2 aktivnosti letno v sodelovanju z drugimi mladinskimi centri v Mreži mladinskih centrov Ljubljana.
3 točke
Mladinski center bo izvedel 4 aktivnosti letno v sodelovanju s četrtnimi skupnostmi, osnovnimi in/ali srednjimi šolami in 2 aktivnosti letno v sodelovanju z drugimi mladinskimi centri v Mreži mladinskih centrov Ljubljana.
5 točk
Mladinski center bo izvedel 5 ali več aktivnosti letno v sodelovanju s četrtnimi skupnostmi, osnovnimi in/ali srednjimi šolami in 3 aktivnosti letno v sodelovanju z drugimi mladinskimi centri v Mreži mladinskih centrov Ljubljana.
Vsebina programa in finančna konstrukcija programa:
6. Reference prijavitelja
0–4 točke
Prijavitelj že vsaj 2 leti izvaja redni dnevni (vsaj 5x tedensko) in javno dostopen program na lokaciji mladinskega centra za vse starostne skupine mladih. Prijavitelj je v okviru izvajanja dejavnosti razvil vsaj eno prepoznavno vsebino oziroma projekt, po kateri je prepoznaven in s katero je obogatil dejavnost mladinskega centra in prispeval k prepoznavnosti mladinskega dela. Program je izvajal vsaj en usposobljen mladinski delavec. 
5–7 točk
Prijavitelj že vsaj 3 leta izvaja redni dnevni (vsaj 5x tedensko) in javno dostopen program na lokaciji mladinskega centra za vse starostne skupine mladih. Prijavitelj je v okviru izvajanja dejavnosti razvil vsaj dve prepoznavni vsebini oziroma projekta, po katerih je prepoznaven in s katerima je obogatil dejavnost mladinskega centra in prispeval k prepoznavnosti mladinskega dela. Program sta izvajala vsaj dva usposobljena mladinska delavca.
8–10 točk
Prijavitelj že vsaj 5 let izvaja redni dnevni (vsaj 5x tedensko) in javno dostopen program na lokaciji mladinskega centra za vse starostne skupine mladih. Prijavitelj je v okviru izvajanja dejavnosti razvil vsaj tri prepoznavne vsebine oziroma projekte, po katerih je prepoznaven in s katerimi je obogatil dejavnost mladinskega centra in prispeval k prepoznavnosti mladinskega dela. Program sta izvajala vsaj dva usposobljena mladinska delavca.
7. Skladnost programa s cilji javnega razpisa
0–4 točke
Program mladinskega centra delno ustreza ciljem javnega razpisa. Iz programa aktivnosti tako ni jasno, kako bo program prispeval k njihovi uresničitvi (npr. niso opredeljene aktivnosti za vse cilje ali so opredeljene tako splošno, da ni mogoče oceniti, h katerim ciljem prispevajo). 
5–7 točk
Program mladinskega centra ustreza ciljem javnega razpisa. Iz programa aktivnosti je razvidno, kako bo program prispeval k njihovi uresničitvi, ni pa za vse cilje enako jasno in konkretno razdelano.
8–10 točk
Program mladinskega centra popolno ustreza ciljem javnega razpisa. Iz programa aktivnosti je za vse cilje enako jasno in konkretno razvidno, kako bo program prispeval k njihovi uresničitvi. 
8. Kakovost in obseg načrtovanega programa
0–4 točke
Načrtovani program mladinskega centra je pomanjkljivo predstavljen. Rezultati so opredeljeni zelo splošno ali jih sploh ni, ciljne skupine niso jasno predvidene, število vključenih mladih je nerealno.
5–7 točk
Načrtovani program mladinskega centra je dobro opredeljen. Rezultati so dobro opredeljeni vsaj pri polovici aktivnosti, ciljne skupine so jasno predvidene, število vključenih mladih je realno.
8–10 točk
Načrtovani program mladinskega centra je odlično opredeljen. Rezultati so zelo dobro opredeljeni pri vseh aktivnostih, ciljne skupine so jasno predvidene, število vključenih mladih je realno.
9. Usposobljenost in sestava izvajalske skupine
0–4 točke
Opis izvajalske skupine je šibek na način, da iz njega ni mogoče jasno razbrati vloge in naloge posameznih izvajalcev, kakor tudi ne stabilnosti izvajalske skupine. Prijavitelj nima razvitega modela za strokovno napredovanje izvajalcev oziroma iz opisa ni mogoče razbrati, da prijavitelj skrbi za kontinuirano strokovno usposabljanje izvajalcev na osnovi potreb. Kompetence in kapacitete izvajalske skupine so šibke, zato obstaja dvom v kakovostno izvedbo programa. 
5–7 točk
Izvajalska skupina programa je določena na način, da se iz opisa da razbrati vloge in naloge posameznih izvajalcev. Iz programa je razvidno, da gre za skupino, ki bo kontinuirano izvajala program. Iz opisa je razbrati, da prijavitelj skrbi za strokovno usposabljanje izvajalcev, ne pa tudi, ali gre za kontinuiran razvoj, ki temelji na potrebah. Kompetence in kapacitete izvajalcev kot skupine zagotavljajo realno možnost za kakovostno izvedbo programa.
8–10 točk
Izvajalska skupina programa je konkretno določena na način, da so jasno razvidne vloge in naloge posameznih izvajalcev. Prijavitelj ima razvit model za strokovno napredovanje izvajalcev, ki temelji na potrebah programa in izvajalcev kot posameznikov. Kompetence in kapacitete izvajalcev kot skupine so odlične in kot take predstavljajo zagotovilo za kakovostno izvedbo programa.
10. Metode dela in programske aktivnosti po starostnih skupinah
0–4 točke
Metode dela niso jasno opredeljene. Programske aktivnosti so delno ustrezne, a ne razločujejo jasno med opredeljenimi starostnimi skupinami mladih. Način participacije mladih ni opredeljen pri vseh aktivnostih.
5–7 točk
Metode dela so opredeljene, a zelo splošno. Programske aktivnosti so ustrezne, pokrivajo skoraj vse opredeljene starostne skupine mladih. Način participacije mladih je opredeljen pri skoraj vseh aktivnostih. 
8–10 točk
Metode dela so jasno opredeljene. Programske aktivnosti so v celoti ustrezne, saj v celoti pokrivajo opredeljene starostne skupine mladih. Način participacije mladih je jasno opredeljen pri vseh aktivnostih. 
11. Programske aktivnosti za vključevanje mladih z manj priložnostmi v program mladinskega centra
0–2 točki
Iz programskih aktivnosti mladinskega centra je razvidno, da so namenjene tudi mladim z manj priložnostmi, a posebne aktivnosti za njihovo privabljanje niso predvidene oziroma so minimalne. Raznolikost ni predvidena kot vsebina oziroma tema programa.
3–4 točke
Iz programskih aktivnosti mladinskega centra je razvidno, da je več kot polovica aktivnosti namenjena tudi mladim z manj priložnostmi. Predvidene so tudi posamezne posebne aktivnosti za promocijo in privabljanje mladih z manj priložnostmi. Raznolikost je predvidena kot vsebina oziroma tema programa.
5 točk
Večina programskih aktivnosti mladinskega centra je namenjena tudi mladim z manj priložnostmi. Iz aktivnosti je razvidno, da temeljijo na premisleku, na kakšen način jih vključiti. Program vključuje celosten načrt, kako ciljno skupino privabiti in vključiti. Aktivnosti mladinskega centra temeljijo na razmisleku, kako raznolikost vključiti v vsebino/temo programa.
12. Uporaba orodij za spremljanje izvajanja in učinkov mladinskega dela ter beleženje neformalnega učenja mladih
0–2 točki
Iz opisa programa ni posebej razvidna uporaba orodja Logbook za spremljanje izvajanja in učinkov mladinskega dela ter orodij za beleženje neformalno pridobljenega znanja mladih (kot npr. digitalne značke, e-Nefiks, Youthpass …).
3–4 točke
Iz opisa programa je jasno razvidna uporaba orodja Logbook za spremljanje izvajanja in učinkov mladinskega dela ter orodij za beleženje neformalno pridobljenega znanja mladih (kot npr. digitalne značke, e-Nefiks, Youthpass …), ni pa dovolj jasno, ali je uporaba orodij redna in sistematična.
5 točk
Iz opisa programa je jasno razvidna uporaba orodja Logbook za spremljanje izvajanja in učinkov mladinskega dela ter orodij za beleženje neformalno pridobljenega znanja mladih (kot npr. digitalne značke, e-Nefiks, Youthpass …). Konkretno je opisano in razvidno, da je uporaba orodij redna in sistematična.
13. Vodenje kakovosti programa
0–4 točke
Program ni zadostno utemeljen na analizah, podatkih, raziskavah s področja mladine. Program le v manjši meri upošteva evalvacijo programa iz preteklih let. Program ne predvideva ali zelo splošno predvideva evalvacijo. Iz opisa ni dovolj razvidno, ali in kako bodo podatki uporabljeni za analizo in evalvacijo izvedenih aktivnosti.
5–7 točk
Program je utemeljen na analizah, podatkih in raziskavah s področja mladine. Program upošteva evalvacijo programa iz preteklih let. Program predvideva evalvacijo na različnih ravneh (na ravni posameznika, skupine, dogodka, aktivnosti, letnega programa ipd.). Iz opisa ni natančno razvidno, ali in kako bodo podatki uporabljeni za analizo in evalvacijo izvedenih aktivnosti.
8–10 točk
Program je zelo dobro utemeljen na različnih analizah, podatkih in raziskavah s področja mladine, zelo dobro je razviden odziv na potrebe mladih. Program predvideva evalvacijo na različnih ravneh (na ravni posameznika, skupine, dogodka, aktivnosti, letnega programa ipd.). Iz opisa je natančno razvidno, kako bodo podatki uporabljeni za analizo in evalvacijo izvedenih aktivnosti ter prilagoditev prihodnjih aktivnosti.
14. Vključevanje prostovoljcev v program mladinskega centra
0–2 točki
Sodelovanje prostovoljcev je predvideno in način njihovega sodelovanja je skladen z načeli prostovoljstva. 
3–4 točke
Sodelovanje prostovoljcev je predvideno in način njihovega sodelovanja je z vidika načel prostovoljstva pomemben del programskih aktivnosti mladinskega centra.
5 točk
Sodelovanje prostovoljcev je predvideno in način njihovega sodelovanja je z vidika načel prostovoljstva pomemben del programskih aktivnosti mladinskega centra. Delo prostovoljcev je ovrednoteno v finančni konstrukciji programa mladinskega centra.
15. Načrt informiranja in komuniciranje z javnostjo za doseganje vidnosti programa mladinskega centra
0–4 točke
Načrt informiranja in komuniciranja z javnostjo je splošen, ne predvideva raznolikosti komunikacijskih kanalov, različnih ciljnih skupin in ravni komuniciranja. Iz načrta ni dovolj jasno razvidno, ali gre za redno in ciljno usmerjeno komuniciranje.
5–7 točk
Načrt informiranja in komuniciranja z javnostjo vključuje raznolike komunikacijske kanale, opredeljene so ciljne skupine, a zelo splošno. Iz načrta komuniciranja ni jasno razvidno, kako se komunikacijski kanali in sporočila prilagajajo različnim ciljnim skupinam in sporočilom. Komunikacijske aktivnosti so redne, niso pa posebej inovativne.
8–10 točk
Načrt informiranja in komuniciranja z javnostjo jasno opredeljuje raznolike komunikacijske kanale za različne, jasno določene ciljne skupine ter namen komunikacijskih kanalov glede na ciljne skupine. Komunikacijske aktivnosti so inovativne in redne. 
16. Preglednost in realnost finančnega načrta
0–4 točke
Finančna struktura programa ni zadostno razdelana, predvideni odhodki niso zadostno utemeljeni in skladni z načrtovanimi aktivnostmi. Finančni načrt ni realno uresničljiv (stroški so za predviden obseg dejavnosti previsoki ali prenizki). 
5–7 točk
Finančna struktura programa je deloma zadostno razdelana, predvideni odhodki so utemeljeni in delno skladni z načrtovanimi aktivnostmi. Finančni načrt je delno realno uresničljiv.
8–10 točk
Finančna struktura programa je podrobno razdelana, vsi predvideni odhodki so utemeljeni in v celoti skladni z načrtovanimi aktivnostmi. Finančni načrt je realno uresničljiv.
Uporaba meril
Sredstva tega javnega razpisa bodo razdeljena med največ 8 prijaviteljev, ki bodo dosegli najvišje število točk in bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje upravičenca in programa. Ob tem mora program doseči vsaj 50 od možnih 95 točk pri merilih, ki se nanašajo na vsebino programa in finančno konstrukcijo programa (merila od 6 do 16), pri čemer nobeno od meril ni ocenjeno z 0 točkami. Višina sofinanciranja bo določena po naslednjem ključu. Vseh 8 najvišje ocenjenih prijaviteljev je upravičenih do osnove v višini 30.000 evrov. Preostanek sredstev, ki so na voljo (predvidoma 120.000 evrov), se bo delil na podlagi zbranega števila točk. Preostanek razpoložljivih sredstev se deli s seštevkom vseh doseženih točk osmih najvišje ocenjenih prijaviteljev. Na ta način se dobi vrednost posamezne točke. Višina financiranja posameznega prijavitelja je tako sestavljena iz seštevka osnove ter zmnožka doseženih točk z vrednostjo posamezne točke preostanka razpoložljivih sredstev. Višina sofinanciranja ne more biti višja od višine zaprošenih sredstev.
IV. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena realizaciji programov mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij, znaša na letni ravni predvidoma 360.000,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje triletnih programov za leti 2024 in 2025 bo odvisna od dogovorjenega obsega programa za posamezno leto, od višine razpoložljivih sredstev v proračunu MOL za financiranje posameznih razpisnih področij v letih 2024 in 2025, od ocene izvajanja dogovorjenega obsega programa v preteklem letu in od ocene pristojne strokovne komisije glede programskega načrta za posamezno proračunsko leto.
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna ali rebalansa proračuna MOL za katero koli leto v časovnem razdobju od 2023 do 2025.
V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2023 morajo biti porabljena v letu 2023, ne glede na to, da bo MOL z izbranim prijaviteljem sklenila večletno pogodbo za obdobje od 2023 do 2025. Z izbranimi izvajalci programov mladinskih centrov bo MOL po letu 2023 za vsako nadaljnje leto sklenila dodatek k pogodbi.
VI. Upravičeni stroški
Stroški sofinanciranih programov mladinskih centrov so upravičeni, če:
– so s programom neposredno povezani, so nujno potrebni za njegovo uspešno izvajanje in so v skladu s cilji programa,
– so opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– dejansko nastanejo in izvajalec o njih hrani dokazila o plačilu,
– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah,
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi,
– stroški za nabavo opreme, nujno povezane z izvedbo programa, ne presegajo 10 % celotne zaprošene vrednosti,
– so preverljivi,
– se glasijo na prijavitelja,
– niso in ne bodo financirani s strani morebitnih drugih sofinancerjev programa.
V zvezi z izvajanjem programov mladinskih centrov so upravičeni naslednji stroški:
– stroški dela oseb, ki izvajajo program mladinskega centra,
– drugi stroški, ki so nujno potrebni za uspešno izvedbo programa.
Pri uveljavljanju prostovoljskega dela kot upravičenega stroška bo izvajalec poročilu priložil (za vsakega prostovoljca posebej):
– kopijo podpisanega dogovora o prostovoljskem delu v okviru programa mladinskega centra,
– dnevnik o opravljenih urah prostovoljskega dela.
Neupravičeni so naslednji stroški:
– investicijskega vzdrževanja (npr. obnova prostorov, popravila itd.),
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti prijavitelja,
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni razpis.
VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Prijavitelj mora vlogo za vsak program (če prijavlja več programov) oddati na prijavnem obrazcu. Prijavni obrazec je dostopen na spletni strani MOL (www.ljubljana.si).
Prijavitelj mora vlogi priložiti dokazila o usposobljenosti mladinskih delavcev, za vse izvajalce programa, ki so redno zaposleni pri prijavitelju.
Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 2. 12. 2022. Za pravočasne bodo štele vloge, ki bodo do vključno tega dne oddane s priporočeno pošto do 24. ure.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga, da je formalno popolna, izpolnjevati naslednje pogoje:
– izpolnjen prijavni obrazec, ki je predpisan za javni razpis,
– priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija,
– poslana mora biti v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo »Ne odpiraj – vloga: JR Mreža mladinskih centrov Ljubljana« na prednji strani ovojnice. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami.
Vloge, ki ne bodo pravilno opremljene, ne bodo poslane po pošti s priporočeno pošiljko v predpisanem roku in na predpisan način, bodo zavržene.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija za izvedbo javnega razpisa, ne bo javno in se bo pričelo 5. 12. 2022. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednjega dne.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predlogov komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica Mestne uprave MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge, ki ne bodo:
– poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega razpisa,
– vsebovale vseh dokazil, ki jih zahteva besedilo razpisa ter ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge tistih prijaviteljev, ki:
– ne bodo izpolnjevali osnovnih in minimalnih pogojev, določenih v besedilu razpisa,
– ne bodo dosegle minimalnega števila točk, potrebnih za sofinanciranje,
– po doseženem številu točk ne bodo uvrščene med prvih 8,
– jih bo komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne,
– v točki prijavnega obrazca, na podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega merila, ne bodo izpolnjene,
– bodo v procesu ocenjevanja pri katerem koli od izključujočih meril prejele 0 točk.
Vloge bodo zavrnjene tudi v primeru podvajanja vsebin vloge z že sofinanciranimi projekti ali programi istega prijavitelja s strani MOL.
MOL bo vse prijavitelje vlog obvestila o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 90 dni od dne izteka roka za predložitev vlog.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Dodatne informacije v zvezi z razpisom so zainteresiranim na voljo vsak delovni dan od 9. do 12. ure na tel. 01/306-48-38 in 01/306-48-92.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom so zainteresiranim na voljo tudi preko elektronske pošte na naslovu mladina@ljubljana.si.
Informativni dan za vse zainteresirane glede kandidiranja na razpisu bo potekal 8. 11. 2022 ob 11. uri v Klubu 15 v Mestni hiši, Mestni trg 1, Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana 

AAA Zlata odličnost