Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3338. Odlok o rebalansu 3 proračuna Občine Cerknica za leto 2022, stran 10385.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJFin 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18in 195/20 – odl. US) ter 107. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Cerknica na 25. seji dne 13. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu 3 proračunu Občine Cerknica za leto 2022 
1. člen 
V 2. členu Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 205/21, 20/22, 87/22) se spremeni tabelarični – splošni del proračuna na ravni podskupin kontov
podatki so 
v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV 
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
14.039.968,75
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.261.996,34
70
DAVČNI PRIHODKI 
10.018.516,54
700 Davki na dohodek in dobiček 
8.303.284,00
703 Davki na premoženje 
1.534.424,83
704 Domači davki na blago in storitve 
180.807,71
706 Drugi davki 
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
2.243.479,80
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
1.631.755,04
711 Takse in pristojbine 
11.500,00
712 Globe in druge denarne kazni 51500
64.200,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 
10.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki 
526.024,76
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
247.236,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
195.115,00
721 Prihodki od prodaje zalog 
2.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopr. dolgo sredstev 
50.121,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0,00
731
Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.530.736,41
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
1.527.520,83
741 Prejeta sredstva iz držav. pror. 
iz sredstev proračuna EU 
3.215,58
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
17.885.994,49
40
TEKOČI ODHODKI 
3.586.283,46
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
763.786,95
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
126.470,00
402 Izdatki za blago in storitve 
2.447.838,38
403 Plačila domačih obresti 
63.188,13
409 Rezerve 
185.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
5.547.935,34
410 Subvencije 
428.000,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
1.895.900,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
561.954,00
413 Drugi tekoči domači transferi 
2.662.081,34
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
8.229.128,69
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
8.229.128,69
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
522.647,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam 
329.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
193.647,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–3.846.025,74
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA DELEŽEV
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
44
DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
440 Dana posojila 
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 
0,00
442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN KAP. DELEŽEV
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
1.500.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.500.000,00
500 Domače zadolževanje 
1.500.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
488.760,28
55
ODPLAČILA DOLGA
488.760,28
550 Odplačila domačega dolga 
488.760,28
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
–2.834.790,87
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
1.011.239,72
XI.
NETO FINANCIRANJE
3.846.025,74
Stanje sredstev na računu konec preteklega leta
9009 – splošni sklad za drugo 
2.834.786,02
V 8. členu Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2022 – splošna proračunska rezervacija se spremeni zadnji stavek tega člena.
V proračunu se, na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah, del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu, ki ne sme biti višji od 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Splošna proračunska rezervacija se oblikuje v višini 180.000 EUR.
2. člen 
Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2022 ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-042/2022
Cerknica, dne 13. oktobra 2022
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar 

AAA Zlata odličnost