Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

Št. 303-3-0/2022/11 Ob-3411/22, Stran 2310
Javni razpis 
za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023 
Razpis se objavlja na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/558 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19 (UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 1), (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2022/613 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. aprila 2022 o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 223/2014 v zvezi z večjim predhodnim financiranjem iz virov REACT-EU in uvedbo stroškov na enoto (UL L št. 115 z dne 13. 4. 2022, str. 38), (v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU),
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1),
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/437 z dne 3. marca 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1011/2014 glede sprememb vzorca za posredovanje finančnih podatkov, vzorca zahtevka za plačilo, vključno z dodatnimi informacijami o finančnih instrumentih, in vzorca za izkaze (UL L št. 85 z dne 12. 3. 2021, str. 107),
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/439 z dne 3. marca 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 glede vključitve novega tematskega cilja v nomenklaturo kategorij ukrepov za ESRR, ESS in Kohezijski sklad v okviru cilja »naložbe za rast in delovna mesta« (UL L št. 85 z dne 12. 3. 2021, str. 149),
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/255 z dne 13. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 43 z dne 14. 2. 2019, str. 15),
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj »naložbe za rast in delovna mesta«, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj »evropsko teritorialno sodelovanje« (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/436 z dne 3. marca 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/207 glede sprememb vzorca poročil o izvajanju za cilj »naložbe za rast in delovna mesta« (UL L št. 85 z dne 12. 3. 2021, str. 73),
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/886 z dne 12. februarja 2019 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede določb o finančnih instrumentih, možnostih poenostavljenega obračunavanja stroškov, revizijski sledi, obsegu in vsebini revizij operacij in metodologiji za izbor vzorca operacij ter glede Priloge III (UL L št. 142 z dne 29. 5. 2019, str. 9),
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2056 z dne 22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 294 z dne 11. 11. 2017, str. 26),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013,
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl US),
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 129/22),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 129/22),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr., 15/17, 69/17, 67/18, 51/21 in 208/21),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb),
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016; v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR),
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 in 177/20, v nadaljevanju: ZVOP-1),
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, verzija 4.1 z dne 20. 4. 2020 s vsemi spremembami,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, verzija 5.0. z dne 19. 6. 2020 s vsemi spremembami,
– Smernic za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju, z dne 14. 5. 2019 (C(2019) 3452 final), objavljenih na spletni strani: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_SL.pdf ter https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Besedilo velja za EGP) (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39), (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (Besedilo velja za EGP) (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljevanju: Uredba Komisije 1407/2013/EU),
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17),
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv),
– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15 in 36/19),
– Programa dela in Finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leti 2022 in 2023 – prečiščeno besedilo št. 1, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 43. redni seji, dne 25. 5. 2022 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 30. 5. 2022, št. 302-39/2021/20,
– Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C),
– priglašene sheme državne pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 10. 11. 2020; trajanje sheme: 31. 12. 2023),
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, št. 3030-4/2016/2 z dne 18. 3. 2016 s vsemi spremembami,
– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 9. 5. 2016,
– Dodatka št. 1 k Sporazumu o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 8. 12. 2017,
– Dodatka št. 2 k Sporazumu o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 31. 1. 2018,
– pogodbe št.: SPIRIT – 2023 – Podporne institucije-NH o izvajanju in financiranju javnega razpisa za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023 (sklenjene med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) z dne 14. 10. 2022 in Dodatek št. 1 z dne 27. 10. 2022,
– odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturna sklada in kohezijski sklad, št. 3-1/1/MGRT/0 za »Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023« z dne 27. 10. 2022.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva
Posredniški organ: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo).
Izvajalski organ: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova 60, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija izvajanja
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »3.1.1. Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«.
Namen javnega razpisa je zagotavljanje podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne in na regijskem oziroma nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu.
Storitve podpornega okolja bodo prispevale:
– h krepitvi podjetniškega potenciala,
– k pospeševanju ustanavljanja novih podjetij,
– k povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem,
– k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
– k premagovanju ovir na podjetniški poti.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.
S cilji javnega razpisa bo zasledovan:
– kazalnik učinka »povečanje števila prejemnikov nefinančne podpore«,
– specifični kazalnik rezultata »povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.
Cilji javnega razpisa so:
– povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
– povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in
– prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju, rasti in razvoju podjetij.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja storitev in aktivnosti, ki so brezplačne za navedene ciljne skupine, preko izbranih podpornih institucij podjetniškega in inovativnega podpornega okolja (SPOT Svetovanje, inkubatorjev in start-up konzorcija). Storitve in aktivnosti bodo izvedene v dveh sklopih, in sicer:
2.2.1. Prvi sklop – Programi za potencialne podjetnike in podjetja (storitve SPOT svetovalcev in podjetniških mentorjev)
V vsaki statistični regiji na območju Republike Slovenije bodo financirane storitve prvega sklopa tega javnega razpisa za vse podjetnike in potencialne podjetnike.
Storitve prvega sklopa so:
– promocija podjetniške kulture:
 informiranje in promocija,
 dogodki SPOT Svetovanje.
– izvajanje celovitih podpornih storitev:
 osnovno SPOT svetovanje,
 usposabljanja, ki jih izvajajo SPOT svetovalci,
 usposabljanja in dogodki, ki jih izvajajo podjetniški mentorji,
 podjetniško mentoriranje.
2.2.2. Drugi sklop – Program za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja s potencialom hitre rasti (storitve start-up mentorjev)
Na območju celotne Republike Slovenije bodo financirane storitve drugega sklopa tega javnega razpisa za inovativne potencialne podjetnike in inovativna podjetja s potencialom hitre rasti.1
1 podjetje, vpisano v Register inovativnih zagonskih podjetij v skladu z 31. členom Zakona o spodbujanju investicij oziroma podjetja, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v register, pri čemer je lahko pravno organizacijska oblika tudi samostojni podjetnik (s.p.) in zadruge.
Storitve drugega sklopa, so:
– promocija inovativne podjetniške kulture:
 informiranje in promocija,
 start-up dogodki.
– izvajanje celovitih podpornih storitev
 start-up mentoriranje,
 start-up programi,
 ekspertno svetovanje.
Poleg storitev za prvi in drugi sklop bodo izbrani konzorciji izvajali še druge aktivnosti, ki niso namenjeni končnim uporabnikom, so pa nujni za zagotavljanje storitev končnim uporabnikom.
Financiranje se bo izvajalo za ciljne skupine uporabnikov podpornih storitev, opredeljene v 3. poglavju tega javnega razpisa, za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023.
Zgoraj opredeljene storitve in aktivnosti so podrobneje navedene v Tabeli 1.
Tabela 1: Pregled aktivnosti in storitev, ki so predmet tega javnega razpisa
AKTIVNOSTI IN STORITVE ZA CILJNE SKUPINE v skladu s 3. točko JR
IZVAJALCI
1. PRVI SKLOP: PROGRAMI ZA POTENCIALNE PODJETNIKE IN PODJETJA (storitve in aktivnosti SPOT Svetovanje in inkubatorjev)
1.1. PROMOCIJA PODJETNIŠKE KULTURE 
– INFORMIRANJE in PROMOCIJA
 posredovanje informacij o regionalnih podjetniških aktivnostih za oblikovanje nacionalnega e-biltena Moj spletni priročnik,
– redno informiranje ciljnih javnosti v regiji o aktivnostih na področju spodbujanja podjetništva, 
– priprava strokovnih člankov o podjetniških temah.
SPOT SVETOVALEC/ PODJETNIŠKI MENTOR
– DOGODKI SPOT Svetovanje 
– izvajanje dogodkov za potencialne podjetnike in podjetnike z namenom spodbujanja podjetniške kulture in povečevanja podjetniške dejavnosti – animiranje in promocija podjetniškega okolja v regiji, izmenjava dobrih praks za vsa podjetja in potencialne podjetnike, dogodki mreženja (srečanje podpornega okolja, sodelovanje z občinami in šolami).
SPOT SVETOVALEC in zunanji izvajalci
1.2. IZVAJANJE CELOVITIH PODPORNIH STORITEV 
– OSNOVNO SPOT SVETOVANJE 
– osnovno svetovanje, ki se lahko zaključi tudi z e-postopki, skladno s predpisi, ki urejajo sodni register ali postopki za pridobivanje subvencij v skladu s programom dela agencije in vključuje neposreden vnos podatkov o svetovancu v CRM agencije (program za upravljanje s potencialnimi podjetniki in podjetniki – angl. Customer Relationship Management agencije). Svetovanje lahko poteka telefonsko, na točki SPOT Svetovanje, mobilno ali preko e-pošte.
SPOT SVETOVALEC 
– USPOSABLJANJA – SPOT Svetovanje 
– izvajanje ABC podjetniškega usposabljanja v petih statističnih regijah, 
– dogodki za pridobivanje znanj o poslovanju z državo (pravilniki, zakonodaja, pogoji, uredbe, Računovodski standardi, okoljske zahteve, predstavitve javnih razpisov).
SPOT SVETOVALEC 
in zunanji izvajalci
– USPOSABLJANJA IN DOGODKI – inkubatorji 
– izvajanje ABC plus podjetniškega usposabljanja v petih statističnih regijah v Sloveniji, 
– dogodki s tematikami o konkretnih izzivih podjetja ali podjetniške ideje (na področju marketinga, trženja, prodaje, financ, proizvodnje), 
– dogodki na temo priprave poslovnih modelov in lansiranja produktov na trg.
PODJETNIŠKI MENTOR 
in zunanji izvajalci
– PODJETNIŠKO MENTORIRANJE
 presoja poslovne ideje, vodenje potencialnega podjetnika oziroma MSP skozi poslovne in druge potrebne procese, identifikacije visoko inovativnih idej in podjetij s potencialom globalne rasti ter napotovanje le teh v Start-up konzorcij po tem javnem razpisu,
– vključevanje v ustrezne vsebine ABC plus usposabljanja, 
– usmerjanje oziroma pomoč podjetniku pri prototipiranju. 
PODJETNIŠKI MENTOR 
2. DRUGI SKLOP: PROGRAM ZA VISOKO INOVATIVNE POSAMEZNIKE IN VISOKO INOVATIVNA ZAGONSKA PODJETJA S POTENCIALOM HITRE RASTI (aktivnosti in storitve Start-up konzorcija)
2.1. PROMOCIJA INOVATIVNE PODJETNIŠKE KULTURE
– INFORMIRANJE in PROMOCIJA 
– posredovanje informacij o nacionalnih in mednarodnih dogodkih na področju inovativnosti za objavo na platformah agencije, 
– informiranje in promocija nacionalnih in mednarodnih dogodkov na področju inovativnosti.
START-UP MENTOR
– START-UP DOGODKI
– izmenjava dobrih praks in mreženje za inovativne posameznike in inovativna podjetja s potencialom rasti.
START-UP MENTOR
in zunanji izvajalci
2.2. IZVAJANJE CELOVITIH PODPORNIH STORITEV za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja s potencialom hitre rasti
– START-UP MENTORIRANJE
 presoja podjetniške ideje,
 mentorstvo, ki ga izvajajo start-up mentorji (zaposlenih v izbranem nacionalnem konzorciju),
 identifikacija potrebe po ekspertnem svetovanju – identifikacija področja, pomoč pri izbiri ustreznega zunanjega ekspertnega svetovalca.
START-UP MENTOR
– START-UP PROGRAMI
– priprava in izvedba programov, prilagojenih izobraževanj za inovativna podjetja s potencialom rasti in inovativne posameznike, kot so: podjetniške šole in akademije, tekmovalni dogodki, start-up vikendi za mlade ipd.
START-UP MENTOR
– EKSPERTNO SVETOVANJE
 izvedba zunanjega ekspertnega svetovanja s strani dodeljenega/izbranega ekspertnega svetovalca.
ZUNANJI EKSPERTNI SVETOVALEC
3. AKTIVNOSTI SPOT SVETOVALCEV, PODJETNIŠKIH MENTORJEV IN START-UP MENTORJEV, KI IZVAJAJO STORITVE ZA PRVI IN DRUGI SKLOP TEGA JAVNEGA RAZPISA:
– USPOSABLJANJE ZA DVIG KOMPETENC ZAPOSLENIH NA IZBRANIH REGIJSKIH OZIROMA NACIONALNEM KONZORCIJEV
 organizacija in izvedba usposabljanj za institucije podjetniškega podpornega okolja in inovativnega podpornega okolja,
– udeležba na usposabljanjih, ki jih organizirajo podporne institucije v sodelovanju z agencijo. 
– KOORDINACIJA, IZVAJANJE IN VODENJE KONZORCIJA 
– DRUGE AKTIVNOSTI (skladno z zahtevami agencije)
– aktivno sodelovanje in ažurno vnašanje načrtovanih in izvedenih storitev regijskih in nacionalnega konzorcija v sistem intranet za spremljanje in poročanje, 
– poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani podjetniških svetovalcev, podjetniških mentorjev in start-up mentorjev,
 na podlagi poziva agencije posredovanje informacij in strokovnih prispevkov za ciljno javnost in agencijo.
Podrobneje so storitve in aktivnosti ter obseg le-teh opredeljeni v Navodilih agencije o aktivnostih in nalogah za spodbujanje podjetništva za izvajanje Javnega razpisa za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023 (v nadaljevanju Navodila agencije), ki jih potrjuje direktor agencije. Navodila agencije so objavljena na spletni strani www.spiritslovenia.si. Izbrani konzorciji so dolžni upoštevati veljavna Navodila agencije.
Vodilni partner konzorcija (kot vlagatelj) mora za sklop, na katerega se prijavlja, v vlogi na razpis predložiti Akcijski načrt izvajanja celovitih podpornih storitev za obdobje trajanja tega javnega razpisa – (razpisna dokumentacija v tč. VII. – Obrazci in dokazila za predložitev vloge in zahtevkov ter dokazila in način preverjanja pogojev ter sestavin vloge / Obrazec 3: Vloga – za prijavo na prvi in Obrazec 3 a: Vloga – za prijavo na drugi sklop)
2.3. Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale na območju celotne Slovenije.
Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih:
– Kohezijska regija Vzhodna Slovenija in
– Kohezijska regija Zahodna Slovenija.
2.3.1. Regija izvajanja za prvi sklop
Za prvi sklop bo za vsako statistično regijo izbran en regijski konzorcij. Izbrani regijski konzorciji bodo upravičeni do sredstev v tisti kohezijski regiji, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli sedež na dan oddaje vloge na ta javni razpis. Sedež podjetja oziroma poslovni naslov mora biti vpisan v Sodni/Poslovni register Slovenije.
Vsak konzorcij se mora v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeliti, v kateri od kohezijskih in statističnih regij se bodo v celoti izvajale storitve in aktivnosti po tem javnem razpisu. Razdelitev slovenskih občin po kohezijskih in statističnih regijah je razvidna: https://www.stat.si/dokument/8480/NUTS2_NUTS3_SKTE5_1995_2015.xls
Opomba: Občina Litija je za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 del Kohezijske regije Zahodna Slovenija.
Sprememba kohezijske in statistične regije po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za zavrnitev vloge, ne sklenitev oziroma odstop od pogodbe o financiranju.
V kolikor bi se ugotovilo, da se operacija ni izvajala v statistični regiji, ki jo je navedel upravičenec v vlogi, agencija odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
2.3.2. Regija izvajanja za drugi sklop
Za drugi sklop bo izbran samo en Start-up konzorcij. Izbran Start-up konzorcij bo izvajal storitve in aktivnosti v Vzhodni kohezijski regiji in Zahodni kohezijski regiji. Start-up konzorcij mora imeti sedež na dan oddaje vloge na ta javni razpis v Republiki Sloveniji. Sedež podjetja oziroma poslovni naslov mora biti vpisan v Sodni/Poslovni register Slovenije. Vsak konzorcijski partner Start-up konzorcija se mora v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeliti, v kateri od kohezijskih regij bo izvajal storitve in aktivnosti po tem javnem razpisu.
Posamezni konzorcijski partner lahko izvaja storitve, ki imajo naravo »de minimis« pomoči, samo za tista inovativna zagonska podjetja s potencialom hitre rasti, ki imajo sedež v kohezijski regiji, v kateri bo konzorcijski partner izvajal storitve.
3. Ciljne skupine uporabnikov podpornih storitev in upravičenci
3.1. Ciljne skupine uporabnikov podpornih storitev, ki so predmet tega javnega razpisa, so:
3.1.1. Ciljne skupine uporabnikov podpornih storitev za prvi sklop:
– potencialni podjetniki (posamezniki s podjetniško idejo),
– MSP v vseh fazah razvoja.
3.1.2. Ciljne skupine uporabnikov podpornih storitev za drugi sklop:
– inovativni potencialni podjetniki (inovativni posamezniki z inovativno podjetniško idejo, študentje, raziskovalci …),
– inovativna zagonska podjetja s potencialom hitre rasti – MSP v skladu z ZSInv.2
2 podjetje, vpisano v Register inovativnih zagonskih podjetij v skladu z 31. členom Zakona o spodbujanju investicij oziroma podjetja, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v register, pri čemer je lahko pravno organizacijska oblika tudi samostojni podjetnik (s.p.) in zadruge.
3.2. Upravičenci na tem javnem razpisu:
3.2.1. Upravičenci na prvem sklopu so: regijski konzorciji, ki so sestavljeni iz SPOT Svetovanje in inkubatorjev, kot so opredeljeni v poglavju I.2.2. Definicija podjetniških podpornih institucij, ki izvajajo aktivnosti in storitve po tem javnem razpisu, pri čemer mora vsaj eden izmed konzorcijskih partnerjev delovati kot inkubator.
3.2.2. Upravičenec na drugem sklopu je: Start-up konzorcij, kot je opredeljen v poglavju I.2.2. Definicija podjetniških podpornih institucij, ki izvajajo aktivnosti in storitve po tem javnem razpisu.
4. Pogoji za kandiranje
Vloga mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge.
Vodilni partner konzorcija (kot vlagatelj) vlogo odda na prvi ali na drugi sklop v imenu vseh partnerjev konzorcija.
Vodilni partner konzorcija (kot vlagatelj) mora vlogi predložiti ustrezen pravni akt (konzorcijsko pogodbo) o skupni izvedbi storitev in aktivnosti (za prvi ali za drugi sklop javnega razpisa) v skladu s predmetnim javnim razpisom, ki mora določati pravice in obveznosti posameznih partnerjev konzorcija, nujno pa mora vsebovati tudi:
– določitev vodilnega partnerja konzorcija, ki je v imenu in za račun vseh partnerjev konzorcija v primeru izbora vloge pogodbena stranka oziroma podpisnik pogodbe o financiranju,
– pooblastila vodilnemu partnerju konzorcija s strani vseh partnerjev konzorcija (za pripravo, podpis in oddajo vloge, dopolnitev vloge ter vseh prilog v imenu in za račun vseh članov konzorcija, za vročanje vseh pisanj in listin (npr. pozivov, dopisov, odločb, pogodbe) v zvezi z javnim razpisom v imenu in za račun vseh partnerjev konzorcija, za podpis pogodbe o financiranju v imenu in za račun vseh partnerjev konzorcija, ter za izvajanje celotne komunikacije z agencijo ali nadzornimi organi), pri čemer je pooblastilo lahko zajeto v samo konzorcijsko pogodbo ali pa se predloži posebej,
– določilo, da vodilni partner konzorcija za celoten konzorcij prejema vsa izplačila oziroma sredstva po javnem razpisu, ki jih nato nakaže posameznim konzorcijskim partnerjem, glede na delež opravljenih storitev oziroma aktivnosti,
– določilo o neomejeni solidarni odgovornosti vseh partnerjev konzorcija za pravilno izvedbo operacije skladno z razpisno dokumentacijo, vlogo in pogodbo o financiranju,
– določilo o ravnanju v primeru sprememb konzorcija zaradi sprememb partnerjev, ravnanju v primeru kršitev določb te pogodbe s strani posameznih konzorcijskih partnerjev ter ciljev operacije,
– določilo, da vsi konzorcijski partnerji pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrjujejo izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije v tč. VII – Obrazci in dokazila za predložitev vloge in zahtevkov ter dokazila in način preverjanja pogojev in sestavin vloge,
– izjavo vseh konzorcijskih partnerjev, da so vključeni v samo en konzorcij za sklop, ki je predmet konzorcijske pogodbe.
Konzorcijska pogodba za prvi sklop mora vsebovati dodatno še:
– razmejitev, kateri konzorcijski partnerji bodo izvajali storitve SPOT Svetovanje in kateri storitve inkubatorja;
– določitev lokacije točke SPOT Svetovanje.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vodilni partner konzorcija podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije v tč. VII – Obrazci in dokazila za predložitev vloge in zahtevkov ter dokazila in način preverjanja pogojev in sestavin vloge/Dokazila, vezana na izpolnjevanje vstopnih pogojev in način preverjanja).
Posamezna pravna oseba lahko v okviru javnega razpisa kandidira samo v enem konzorciju v okviru prvega sklopa in/ali samo v enem konzorciju v okviru drugega sklopa. V primeru, da bo ista pravna oseba sodelovala v večih konzorcijih na istem sklopu, bodo vse vloge, razen tiste, ki je prispela prva, zavržene. Matično podjetje, poslovna enota ali podružnica pravne osebe se šteje kot ista pravna oseba.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko agencija zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o financiranju operacije ne bo podpisala, sklep o izboru operacije pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o financiranju, pa agencija odstopila od pogodbe o financiranju operacije, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
4.1. Splošni pogoji za vlagatelje
Pogoje iz točke 4.1. mora izpolnjevati tako vodilni partner konzorcija (kot vlagatelj) kot tudi vsak posamezen konzorcijski partner.
Splošni pogoji za kandidiranje vodilnega partnerja konzorcija, kot tudi vsakega posameznega konzorcijskega partnerja so:
1. Je pravna oseba javnega ali zasebnega prava in je vpisan v Poslovni register Slovenije in izpolnjuje naslednja pogoja:
 da je primerljive storitve in aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, izvajal že najmanj dve leti pred datumom objave javnega razpisa (izkazovanje referenc je podrobno navedeno v razpisni dokumentaciji v tč. – III Reference vlagatelja in pregled financiranja kvot zaposlenih),
– da opravlja dejavnost v statistični in kohezijski regiji, ki ju navaja v prijavi na javni razpis. 
2. Na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 eurov ali več do ministrstva oziroma njegovih izvajalskih institucij: Slovenskega podjetniškega sklada, Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Slovenskega regionalno razvojnega sklada, pri čemer neporavnane obveznosti izhajajo iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev in so bile kot neporavnane in zapadle pred tem spoznane z izvršilnim naslovom.
3. Na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več) ter predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge. V kolikor na dan oddaje vloge iz evidenc FURS ne izhaja, da ima podjetje poravnane vse v prejšnjem odstavku navedene obveznosti, agencija pozove vlagatelja, da sam pridobi in predloži potrdilo o poravnanih obveznostih agenciji do roka, ki ga le-ta določi v pozivu.
4. Ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in ni v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US).
5. Ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.
6. Nima prepovedi poslovanja v razmerju do ministrstva oziroma v razmerju z izvajalskimi institucijami ministrsrva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb).
7. Dejanski lastnik(i) družbe v skladu s 24. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
8. Ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
9. Za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet financiranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) – prepoved dvojnega financiranja.
4.2. Posebni pogoji za vlagatelje
4.2.1. Posebni pogoji za vlagatelje prvega sklopa
Pogoje iz točke 4.2.1. mora izpolnjevati tako vodilni partner konzorcija kot tudi vsak posamezen konzorcijski partner oziroma kjer je posebej navedeno, konzorcij kot celota.
1. Ima na dan oddaje vloge in ves čas trajanja operacije vsaj 2 zaposlena za polni delovni čas (40 ur tedensko), od katerih noben ni zakoniti zastopnik ali poslovodna oseba. Izjema je Zasavska regija, ki je najmanjša regija glede na število registriranih podjetij v regiji. Ta mora imeti vsaj 1 zaposleno osebo za polni delovni čas (40 ur tedensko), od katere nobena ni zakoniti zastopnik ali poslovodna oseba. Število zaposlenih se preverja na podlagi podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V številu zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.
2. Konzorcij mora biti sestavljen iz institucij, ki izvajajo storitve in aktivnosti SPOT Svetovanja (SPOT svetovalci) in podjetniškega mentoriranje (inkubatorji), kot je navedeno v Tabeli 1 tega javnega razpisa.
3. V kolikor ista institucija v konzorciju izvaja storitve in aktivnosti SPOT Svetovanje in podjetniškega mentoriranja, lahko takšna institucija na operacijo v okviru konzorcija razporedi največ enega SPOT svetovalca – za polni ali polovični delovni čas.
4. Konzorcij mora zagotavljati storitve SPOT Svetovanje in podjetniškega mentoriranja za vse občine v posamezni statistični regiji.
5. Konzorcij za izvajanje storitev in aktivnosti v vlogi navedenih SPOT svetovalcev in podjetniških mentorjev zagotavlja:
a. potrebno število zahtevanih zaposlitev na operaciji (kvot) tako za SPOT svetovalce kot tudi podjetniške mentorje. Ustrezno število zahtevanih kvot SPOT svetovalcev in podjetniških mentorjev je za posamezno regijo, določeno v razpisni dokumentaciji v točka III – Reference vlagatelja in pregled financiranja kvot zaposlenih:
i. Zaposlitve na operaciji (kvote) morajo biti med konzorcijske partnerje razporejene tako, da ima vodilni partner konzorcija v vsakem konzorciju zaposleno vsaj eno osebo (kvoto) za polni delovni čas, ostali konzorcijski partnerji pa imajo možnost zaposlenih oseb (razporejenih na operacijo) za polovični delovni čas (polovične kvote). 
ii. V regijah, v katerih je skladno z razpisno dokumentacijo točka III. Reference vlagatelja in pregled financiranja kvot zaposlenih določen samo en SPOT svetovalec ali en podjetniški mentor, lahko ima izjemoma vodilni partner konzorcija na operacijo razorejena dva zaposlena za polovični delovni čas, razen v regijah, kjer je določen le en zaposlen (ena kvota) za SPOT svetovalca (Zasavje, Posavje), kjer morata biti na operacijo razporejeni dve osebi za polovični delovni čas (polovične kvote). 
b. ustrezno usposobljenost SPOT svetovalcev in podjetniških mentorjev, ki izpolnjujejo pogoje navedene v točki 4.4. Pogoji za SPOT svetovalce za izvajanje prvega sklopa javnega razpisa in točki 4.5. Pogoji za podjetniške mentorje za izvajanje prvega sklopa javnega razpisa,
c. zaposlitev SPOT svetovalcev in podjetniških mentorjev za polni delovni čas (40 ur tedensko) v institucijah, članih konzorcija, pri čemer so lahko na storitvah in aktivnostih operacije razporejeni za polni (40 ur tedensko) ali polovični (20 ur tedensko) delovni čas,
d. polovico SPOT svetovalcev iz posameznega konzorcija, ki izpolnjujejo pogoje za referenta za portal SPOT,
e. da poslovodne osebe, zakoniti zastopniki vlagatelja in konzorcijskih partnerjev niso razporejeni na delo na operaciji za polni delovni čas.
6. Vsak konzorcijski partner, ki v konzorciju izvaja aktivnosti in storitve SPOT svetovanja, mora z lastnimi viri zagotavljati na svojem sedežu tudi referenta/-e SPOT Registracija za najmanj ½ delovnega časa na operacijo razporejenega/-ih SPOT svetovalca/-ev.
4.2.2. Posebni pogoji za vlagatelje drugega sklopa
Pogoje iz točke 4.2.2. mora izpolnjevati tako vodilni partner konzorcija (kot vlagatelj) kot tudi vsak posamezen konzorcijski partner oziroma kjer je posebej navedeno, konzorcij kot celota.
1. Vodilni partner konzorcija in vsi konzorcijski partnerji morajo imeti na dan oddaje vloge in ves čas trajanja operacije vsaj 2 zaposlena za polni delovni čas (40 ur tedensko), od katerih noben ni zakoniti zastopnik ali poslovodna oseba. Število zaposlenih se preverja na podlagi podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V številu zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.
2. Konzorcij mora zagotavljati storitve na območju celotne Republike Slovenije.
3. Konzorcij mora vključevati najmanj pet in največ osem konzorcijskih partnerjev, pri čemer morajo imeti vsaj trije partnerji sedež v eni izmed treh največjih regij v Sloveniji, glede na število novoustanovljenih podjetij po podatkih AJPES za leto 2020 (Osrednjeslovenska, Podravska in Savinjska regija).
4. Za izvajanje aktivnosti in storitev v vlogi navedenih start-up mentorjev konzorcij zagotavlja:
a. zahtevano število start-up mentorjev. Ustrezno število start-up mentorjev je določeno v razpisni dokumentaciji v tč. III. Reference vlagatelja in pregled financiranja kvot zaposlenih,
b. da so kvote financiranih zaposlenih enakomerno razporejene med konzorcijskimi partnerji s sedežem v vzhodni (50 % kvot) in zahodni kohezijski regiji (50 % kvot).
c. ustrezno usposobljenost start-up mentorjev, ki izpolnjujejo pogoje navedene v točki 4.6. Pogoji za start-up mentorje za izvajanje drugega sklopa javnega razpisa,
d. zaposlitev start-up mentorjev za polni delovni čas (40 ur tedensko) v institucijah, članih konzorcija, pri čemer so lahko na aktivnost in storitev operacije razporejeni za polni (40 ur tedensko) ali polovični (20 ur tedensko) delovni čas. Izjema je vodilni konzorcijski partner, ki mora zagotavljati, da je vsaj en start-up mentor razporejen na storitve in aktivnosti operacije za polni delovni čas (40 ur tedensko),
e. Vsak konzorcijski partner lahko v skladu z razpisno dokumentacijo točka III Reference vlagatelja in pregled financiranja kvot zaposlenih na operacijo razporedi največ dve kvoti start-up mentorja, ki jih lahko zapolni z najmanj dvema polno zaposlenima start-up mentorjema ali največ štirimi polovično zaposlenimi start-up mentorji,
f. konzorcij mora vključevati vsaj en univerzitetni inkubator.
4.3. Tehnična in prostorska sposobnost vlagatelja oziroma konzorcija kot celote, ki se prijavlja na prvi in drugi sklop
Pogoje je potrebno zagotavljati za vse zaposlene, ki bodo izvajali storitve in aktivnosti SPOT svetovalca ali podjetniškega mentorja ali start-up mentorja na sedežu institucije, pri kateri je oseba zaposlena. Pogoji so:
1. prostor za sprejem strank, kjer je zagotovljena zasebnost,
2. primerna IKT oprema za delo,
3. samostojno kvalificirano digitalno potrdilo,
4. poslovni prostor v obsegu vsaj 30 m2 za dogodke,
5. dostopnost tako z javnim kot zasebnim prevoznim sredstvom.
Dodatno morajo posamezni regijski konzorciji (prvi sklop) zagotavljati še:
1. da so na lokaciji regijske točke SPOT Svetovanje zagotovljeni delovni prostori za najmanj ½ vseh SPOT svetovalcev vključenih v operacijo,
2. da imajo SPOT svetovalci ustrezno IKT opremo, s katero se lahko opravlja e-postopke in storitve, ki se jih lahko opravlja preko portal SPOT (kot referenti SPOT Registracija),
3. da vsak, v konzorcij vključen inkubator, razpolaga z najmanj 500 m2 poslovnih prostorov (na eni lokaciji ali kot seštevek površine poslovnih prostorov na večih lokacijah) namenjenih dejavnosti inkubatorja.
4.4. Pogoji za SPOT svetovalce za izvajanje prvega sklopa javnega razpisa (vse pogoje morajo izpolnjevati vsi SPOT svetovalci):
SPOT svetovalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo. Svetovalec, ki je pridobil tehnične pravice za opravljanje storitev preko sistema e-VEM pred uveljavitvijo Pravilnika o točkah VEM (Uradni list RS, št. 17/09), to je pred 5. 3. 2009, ima lahko najmanj višjo strokovno izobrazbo.
2. Svetovalne izkušnje s potencialnimi podjetniki in MSP v obdobju od 1. 1. 2020 do objave razpisa s področij: (1) poslovnih načrtov, (2) marketinga, (3) vodenja podjetij, (4) gospodarskega in statusnega prava, (5) upravljanja s človeškimi viri, (6) družbene odgovornosti podjetij in socialnega podjetništva, (7) internacionalizacije podjetij ter (8) državnih spodbud. Izmed navedenih osmih področij, SPOT svetovalec izbere vsaj šestih področij. Za vsako izbrano področje mora izkazati najmanj pet referenc.
3. Vsaj 3 leta delovnih izkušenj na zgoraj navedenih izbranih (vsaj šestih) področjih.
4. Znanje slovenskega jezika in znanje vsaj še enega uradnega jezika Evropske unije, obeh vsaj na ravni B2.
5. Potrdilo o uspešno opravljenem preverjanju kompetenc, pri čemer se bodo morali vsi potencialni SPOT svetovalci prijaviti na preverjanje, ki ga bo agencija izvedla po objavi tega javnega razpisa. Navodila za opravljanje preverjanja so objavljena na spletni strani agencije skupaj z javnim razpisom.
4.5. Pogoji za podjetniške mentorje za izvajanje prvega sklopa javnega razpisa (vse pogoje morajo izpolnjevati vsi podjetniški mentorji)
Vsak podjetniški mentor mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.
2. Na dan objave javnega razpisa vpisan v evidenco mentorjev in strokovnjakov agencije ali Slovenskega podjetniškega sklada ali, da izpolnjuje pogoje v vpis v navedene evidence.
3. Mentorske izkušnje s potencialnimi podjetniki in MSP v obdobju od 1. 1. 2020 do objave razpisa s področij: (1) priprave poslovnih modelov/načrtov, (2) marketinga, (3) vodenja podjetij, (4) gospodarskega in statusnega prava, (5) upravljanja s človeškimi viri, (6) družbene odgovornosti podjetij in socialnega podjetništva ter (7) državnih spodbud. Izmed navedenih sedmih področij, mentor izbere vsaj pet področij. Za vsako izbrano področje mora izkazati najmanj pet referenc.
4. Vsaj 3 leta delovnih izkušenj na zgoraj navedenih izbranih (vsaj petih) področjih.
5. Znanje slovenskega jezika in znanje vsaj še enega uradnega jezika Evropske unije, obeh vsaj na ravni B2.
4.6. Pogoji za start-up mentorje za izvajanje drugega sklopa javnega razpisa (vse pogoje morajo izpolnjevati vsi start-up mentorji)
Start-up mentor mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.
2. Start-up mentor je bil na dan objave javnega razpisa vpisan v evidenco mentorjev in strokovnjakov agencije ali Slovenskega podjetniškega sklada ali, da izpolnjuje pogoje v vpis v navedene evidence.
3. Mentorske izkušnje z inovativnimi potencialnimi podjetniki in inovativnimi podjetji s potencialom rasti v obdobju od 1. 1. 2020 do objave razpisa s področij: (1) vodenje ekipe po vitkih pristopih do globalno konkurenčne poslovne rešitve (intervjuji s potencialnimi strankami, preverjanje hipotez zapisanih na poslovnem okviru ...), (2) podpora in sodelovanje v procesu pridobivanja investicije tveganega kapitala (podpora pri pripravi materialov, izvedba povezav z investitorji, svetovanje pri usklajevanju pogojev ...), (3) nudenje podpore podjetnikom pri vstopu na tuje trge (priprava plana vstopa na tuje trge, povezovanje s tujimi podpornimi okolji za soft-landing, povezovanje s potencialnimi strateškimi partnerji, kupci ...). Start-up mentor mora izkazati najmanj pet referenc za vsaj dve izmed navedenih treh področij.
4. Vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju mentoriranja visoko inovativnim podjetjem s potencialom hitre rasti.
5. Znanje slovenskega jezika in znanje vsaj še enega uradnega jezika Evropske unije, obeh vsaj na ravni B2.
4.7. Pogoji za operacijo za prvi in drugi sklop
1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter cilji »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«.
2. Operacija naslavlja ustrezne ciljne skupine navedene v tem javnem razpisu.
3. Operacija mora obsegati vse aktivnosti in storitve vezane na posamezni sklop.
4. V okviru operacije se definira lokacijo SPOT Svetovalne točke, kjer se bodo izvajale storitve in aktivnosti SPOT svetovalcev. V vsaki statistični regiji je samo ena lokacija, na kateri se v pretežni meri izvajajo storitve in aktivnosti SPOT Svetovanje. Storitve in aktivnosti SPOT Svetovanje se morajo izvajati v tistem kraju v regiji, kjer so se izvajale že v obdobju 2018–2022.
5. V okviru operacije se lahko zaposleni opredeli le enkrat, kot SPOT svetovalec ali podjetniški mentor ali start-up mentor.
6. SPOT svetovalec, podjetniški mentor in start-up mentor v okviru operacije ne morejo izvajati storitev ekspertnega svetovanja na drugem sklopu tega javnega razpisa.
7. Konzorcijski partnerji v posamezni regiji na prvem sklopu in konzorcijski partnerji na drugem sklopu si med seboj v okviru operacije ne smejo izstavljati računov.
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora operacije
Ocenjevanje formalno popolnih vlog, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 4. točke javnega razpisa ter so skladne s predmetom in namenom javnega razpisa, bo izvedla komisija. Komisijo s sklepom imenuje direktor agencije ali od njega pooblaščena oseba. Formalno popolne vloge bo obravnavala komisija v skladu z določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije, po pogojih in merilih, ki so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje vse, v skladu z Navodili za izpolnjevanje obrazcev v razpisni dokumentaciji iz točke IX Navodila za izpolnjevanje obrazcev, izpolnjene in opremljene obrazce ter priloge v enem izvodu.
Agencija bo vloge izbrala po postopku, kot ga določa ZPOP-1 ter skladno s to objavo in razpisno dokumentacijo za predmetni javni razpis.
Za vse pravočasne, pravilno označene in formalno popolne vloge komisija najprej ugotovi, ali je vloga skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa ter preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da vloga ni skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa, ali da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge pa komisija razvrsti glede na to, na kateri sklop javnega razpisa vloga kandidira, ter oceni na podlagi naslednjih meril:
MERILA ZA IZBOR UPRAVIČENCA ZA PRVI SKLOP
Merila
Možno število točk
1. Merilo: SPOSOBNOST UPRAVIČENCA ZA IZVEDBO OPERACIJE 
60
2. Merilo: KAKOVOST IN IZVEDLJIVOST OPERACIJE 
30
3. Merilo: DRUŽBENI VPLIV
10
SKUPAJ
100
Maksimalno število točk je 100.
Način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v tč. IV. Merila za ocenjevanje.
V okviru javnega razpisa bo agencija za prvi sklop izbrala eno vlogo za vsako statistično regijo. V primeru, da za posamezno statistično regijo agencija ne prejme ustrezne vloge, se v tej regiji ne bodo izvajale storitve prvega sklopa tega javnega razpisa. Konzorcij mora v posamezni statistični regiji izvesti aktivnosti in storitve v takšnem obsegu, kot je definirano v razpisni dokumentaciji v tč. VII. – Obrazci in dokazila za predložitev vloge in zahtevkov ter dokazila in način preverjanja pogojev in sestavin vloge/Obrazcu 3: Vloga za prijavo na prvi sklop.
MERILA ZA IZBOR UPRAVIČENCA ZA DRUGI SKLOP
Merila
Možno število točk
1. Merilo: SPOSOBNOST UPRAVIČENCA ZA IZVEDBO OPERACIJE 
60
2. Merilo: KAKOVOST IN IZVEDLJIVOST OPERACIJE 
30
3. Merilo: DRUŽBENI VPLIV
10
SKUPAJ
100
Maksimalno število točk je 100.
Način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v tč. IV. Merila za ocenjevanje.
V okviru javnega razpisa bo agencija za drugi sklop izbrala samo eno vlogo za celotno Slovenijo. V primeru, da agencija ne prejme ustrezne vloge, se storitve tega sklopa javnega razpisa ne bodo izvajale. Konzorcij mora v celotni Sloveniji izvesti storitve v takšnem obsegu, kot je definirano v razpisni dokumentaciji v tč. VII. – Obrazci in dokazila za predložitev vloge in zahtevkov ter dokazila in način preverjanja pogojev in sestavin vloge/Obrazcu 3.a: Vloga za prijavo na drugi sklop.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 3.000.000,00 v EUR, predvidoma po naslednji dinamiki.
Proračunska postavka
Programsko območje
 %
Leto 2023 
v EUR 
Prvi sklop
Leto 2023 
v EUR 
Drugi sklop
Leto 2023 v EUR 
SKUPAJ
160065-PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-EU
Zahod
70
724.080
205.240
929.320
160066-PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-slovenska udeležba
Zahod
30
310.320
87.960
398.280
Skupaj
100
1.034.400
293.200
1.327.600
Proračunska postavka
Programsko območje
 %
Leto 2023 
v EUR 
Prvi sklop
Leto 2023 
v EUR 
Drugi sklop
Leto 2023 v EUR 
SKUPAJ
160063 PN3.1 – Spodbujanje podjetništva – V-14-20-EU
Vzhod
75
1.034.400
219.900
1.254.300
160064 PN3.1 – Spodbujanje podjetništva – V-14-20-slovenska udeležba
Vzhod
25
344.800
73.300
418.100
Skupaj
100
1.379.200
293.200
1.672.400
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je za programsko območje kohezijska regija Zahodna Slovenija 70 %:30 % in za programsko območje kohezijska regija Vzhodna Slovenija 75 %:25 %.
Sredstva niso prenosljiva med programskimi območji. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunsko leto 2023, oziroma traja do porabe sredstev.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o (ne)izboru.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
Izplačila iz naslova tega javnega razpisa so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa agencije za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko agencija razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o financiranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani vlagatelj ne strinja s predlogom agencije se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o financiranju.
Agencija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.
Obdobje upravičenosti stroškov za operacijo je od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023, obdobje upravičenih izdatkov za operacijo je od 1. 1. 2023 do 5. 11. 2023, obdobje upravičenosti javnih izdatkov operacije pa od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.
7. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Financiranje v okviru prvega sklopa upravičenih stroškov ne predstavlja državne pomoči.
Izvedba storitev v okviru drugega sklopa bo delno potekala na osnovi priglašene sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015, 14. 5. 2015, čistopis 9. 5. 2016 (I), sprememba 10. 11. 2020 (II); trajanje sheme: do 31. 12. 2023) (v nadaljevanju: shema de minimis).
Za podjetja, ki bodo prejemniki storitev start-up mentoriranja in ekspertnega svetovanja, ima vrednost teh dveh storitev naravo državne pomoči in se obravnava po pravilih »de minimis«. Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določa shema državnih pomoči de minimis. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju/končnemu prejemniku/upravičencu na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora. Preverjanje podjetij glede pomoči »de minimis« je naloga start-up konzorcija in je podrobneje opredeljena v Navodilih agencije.
8. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov (http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/smernice-o-poenostavljenih-moznostih-obracunavanja-stroskov.pdf).
8.1. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s posamezno podprto operacijo. Upravičeni stroški so za prvi in drugi sklop javnega razpisa enaki in obsegajo:
1. stroške dela za SPOT svetovalce, podjetniške mentorje in start-up mentorje, ki se dodelijo v obliki standardne lestvice stroška na enoto za polno zaposlenega svetovalca ali mentorja ter obsegajo stroške plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na operaciji in bo financirano na podlagi metodologije,
2. posredne stroške za izvajanje operacije (v obliki pavšalne stopnje 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja),
3. stroške storitev zunanjih izvajalcev.
Upravičeni stroški storitev zunanjega izvajalca v okviru operacije lahko znašajo:
– za prvi sklop je upravičenost stroškov zunanjih storitev opredeljena glede na velikost regije in je za posamezno regijo opredeljena v razpisni dokumentaciji točka III. Reference vlagatelja in pregled financiranja kvot zaposlenih/Tabela 1 Pregled financiranih kvot za podjetniške in start-up mentorje/podjetniške svetovalcev glede na velikost kohezijskih in statističnih regij. Upravičeni stroški za zunanje storitve za vse regije skupaj za prvi sklop znašajo znašajo 224.000,00 EUR.
– za drugi sklop znašajo stroški zunanjih storitev za celotni konzorcij 273.600,00 EUR.
DDV ni upravičen strošek.
8.1.1. Stroški dela
Stroški dela zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije, so določeni s standardno lestvico stroška na enoto (SSE) za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki je zaposleno pri upravičencu (posameznemu vlagatelju oziroma posameznemu konzorcijskemu partnerju) za polni delovni čas (za 40 ur tedensko) in je razporejeno na delovne naloge po tem javnem razpisu za polni delovni čas ali za polovični delovni čas. Višina stroška je določena na podlagi Metodologije za izračun standardne lestvice stroškov na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom za ta javni razpis. (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, oktober 2022).
Stroški dela se enako obračunavajo tako v prvem, kot v drugem sklopu tega javnega razpisa.
Standardna lestvica stroška na enoto (SSE) je določena enotno za financiranje stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki dela na prijavljeni operaciji.
Skladno z metodologijo znaša vrednost enote na mesečni ravni za polni delovni čas 3.400,00 EUR in za polovični delovni čas 1.700,00 EUR.
Predvidena so naslednja dokazila za uveljavljanje standardne lestvice stroška na enoto za stroške dela SPOT svetovalcev, podjetniških mentorjev in start-up mentorjev:
– pogodba o zaposlitvi, dodatek k pogodbi o zaposlitvi oziroma druga ustrezna pravna podlaga, s katero je oseba za polni ali polovični delovni čas razporejena na delo na operaciji, z jasno opredelitvijo delovnega mesta ter v skladu z javnim razpisom definirano vsebino in obsegom dela za aktivnosti in storitve navedene v prvem oziroma drugem sklopu tega javnega razpisa,
– vsebinsko poročilo, ki izkazuje količine za uveljavitev SSE in v katerem so opredeljene realizirane aktivnosti in storitve, navedene v Akcijskem načrtu prvega ali drugega sklopa za leto 2023 v skladu z javnim razpisom ob potrditvi obdobnih zahtevkov (za posamezno poročevalsko obdobje mora biti realiziranih biti vsaj 20,00 % vseh načrtovanih storitev).
8.1.2. Posredni stroški za izvajanje operacije
Na podlagi Uredbe 1303/2013/EU se posredni stroški, vezani na operacijo, uveljavljajo v obliki pavšalne stopnje v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov dela zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije. Dokazilo o nastanku posrednih stroškov na operaciji je obračun stroškov dela.
8.1.3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Za stroške storitev zunanjih izvajalcev se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporabljajo dokazila o dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroških, največ do višine, opredeljene v razpisni dokumentaciji. Upravičenec je dolžan storitve zunanjih izvajalcev naročati s skrbnostjo dobrega gospodarja in po običajnih tržnih pogojih.
Za prvi sklop obsegajo stroški storitev zunanjih izvajalcev:
– stroške dogodkov in usposabljanj izvedenih v okviru akcijskega načrta. Akcijski načrt mora vsebovati največ ½ dogodkov/usposabljanj (po vrednosti), ki jih izvajajo SPOT Svetovanje in najmanj ½ dogodkov/usposabljanj (po vrednosti), ki jih izvajajo inkubatorji.
Za drugi sklop obsegajo stroški storitev zunanjih izvajalcev:
– stroške dogodkov izvedenih v okviru akcijskega načrta ter
– stroške zunanjih ekspertov za inovativne posameznike in inovativna podjetja s potencialom rasti.
Najmanj polovico sredstev za zunanje izvajalce mora biti namenjenih za pokrivanje stroškov zunanjih ekspertov.
8.2. Način financiranja upravičenih stroškov
Upravičeni stroški se bodo financirali na podlagi standardne lestvice stroška na enoto (SSE), ki predstavlja strošek dela zaposlitve skladno z metodologijo, financiranja na podlagi pavšalne stopnje 15 % od upravičenih neposrednih stroškov osebja za posredne stroške ter dejansko nastalih stroškov storitev zunanjih izvajalcev.
Podrobna razčlenitev dokazil o nastalih stroških je navedena v Navodilih agencije. Veljavna verzija Navodil agencije je objavljena na spletni strani http://www.spiritslovenia.si.
Agencija bo izbranim vlagateljem, s katerimi bo sklenjena pogodba o financiranju, financirala le upravičene stroške, ki bodo nastali za izvedbo aktivnosti in storitev opredeljenih v tem javnem razpisu, za katere bo upravičenec dokazal in dokumentiral, da jih je izvedel. Financiranje bo mogoče na osnovi vsakokratnega potrjenega zahtevka za izplačilo in poročila o izvedenih aktivnostih in storitev.
8.3. Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči tako za storitve prvega sklopa, kot storitve dugega sklopa znaša do 100 % upravičenih stroškov.
9. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 28. 11. 2022.
Oddaja vloge pomeni, da se je vlagatelj in vsi konzorcijski partnerji seznanili z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinjajo.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, tč. IX. – Navodila za izpolnjevanje obrazcev.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje na datum za oddajo vlog. Pri tem velja:
– če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se kot datum oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (datum je razviden iz poštnega žiga),
– če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se kot datum oddaje šteje datum, ko izvajalski organ vlogo prejme (datum je razviden iz evidenčnega žiga izvajalskega organa),
– če se vloga odda osebno v glavni pisarni izvajalskega organa, na lokaciji Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana v času uradnih ur med 9. in 13. uro, se za datum oddaje šteje datum, ko izvajalski organ vlogo prejme (datum je razviden iz evidenčnega žiga izvajalskega organa).
Oddaja vloge izven uradnih ur izvajalskega organa je mogoča le na način, opredeljen v prvi in drugi alineji tega odstavka. Obravnavane bodo samo pravočasne vloge, ki bodo pravilno označene.
Prepozno prispele in nepravilno označene vloge bodo s sklepom zavržene in bodo praviloma neodprte vrnjene pošiljatelju. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z Navodili za izpolnjevanje obrazcev iz tč. IX. Navodila za izpolnjevanje obrazcev dokumentacije, ki so v razpisni dokumentaciji in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav:
Na prvi sklop:
»Ne odpiraj – Vloga – Za prvi sklop JR podporne institucije« ali
na drugi sklop:
»Ne odpiraj – Vloga – Za drugi sklop JR podporne institucije«.
Vlagatelj z zapisom označi ali vlogo oddaja na prvi ali drugi sklop, in ovojnico opremi tudi s polnim nazivom in naslovom vlagatelja.
10. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih agencije najkasneje v osmih dneh po datumu za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh agencije: http://www.spiritslovenia.si.
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in po pravnomočnosti sklepa vrnjene vlagateljem.
Komisija bo predvidoma v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste vlagatelje, katerih vloge niso popolne. Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je agencija prejela v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog določi komisija v pozivu k dopolnitvi in ne sme biti daljši od osmih dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija za dodelitev sredstev bo z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije ter vloga, ki ni skladna s predmetom ali namenom javnega razpisa, se zavrne.
11. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog s sklepom, s katerim odloči direktor agencije.
Vlagatelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe o financiranju. Če se vlagatelj v roku osmih dni od prejema poziva na podpis pogodbe o financiranju na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o financiranju operacije ne bo podpisala, sklep o izboru pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o financiranju, pa lahko agencija odstopi od pogodbe o financiranju operacije, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Vlagatelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o financiranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani agencije
12. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo in zagotavljati agenciji in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še 10 let po njenem zaključku.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere financiranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani agencije kot izvajalskega organa, ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov financirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočiti vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, agencija pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati agencijo o izvedenih ukrepih.
15. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti in storitve v okviru predmetnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih vlagatelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Vlagatelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če vlagatelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo agencija lahko domnevala, da vloga po stališču vlagatelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Podatki o financiranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
17. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacijaa
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in agenciji zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji v tč. VI. – Poročanje o izvedenih aktivnostih/storitvah in doseženih rezultatih.
Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o financiranju.
Obseg načrtovanih in doseženih rezultatov operacije po aktivnostih/storitvah bo osnova za izplačilo sredstev v primeru uspešne kandidature na razpisu. Načrtovani rezultati za regijo bodo morali biti tekom obdobja financiranja doseženi vsaj oziroma najmanj 80 %.
18. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU. Če v petih letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja,
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje upravičencu ali javnemu organu neupravičeno prednost ali,
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
19. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacije ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacije ali izvrševanja operacije prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec agencije ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev agencije o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija in se bo s strani agencije podal sum kaznivega dejanja.
20. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti in storitve na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti/storitve na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo agencija odstopila od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
21. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, agencija pogodbo odpove in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Razpoložljivost razpisne dokumentacije
Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.
Agencija lahko kadarkoli do roka za oddajo vlog spremeni razpis oziroma razpisno dokumentacijo, pri čemer mora biti sprememba razpisa objavljena v Uradnem listu.
23. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so vlagatelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov podporno.okolje@spiritslovenia.si.
Datumi morebitnih javnih predstavitev javnega razpisa bodo objavljeni na spletni strani agencije.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.spiritslovenia.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.spiritslovenia.si.
SPIRIT Slovenija, 
javna agencija za spodbujanje podjetništva, 
inovativnosti, razvoja, investicij in tehnologije 

AAA Zlata odličnost