Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3373. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice, spremembe in dopolnitve št. 2, stran 10452.

  
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 35/13 – sklep ustavnega sodišča, 76/14 – odločba ustavnega sodišča, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popr. in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 25. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice, spremembe in dopolnitve št. 2 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
(predmet SD OPN SK) 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve št. 2 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16), v nadaljevanju SD OPN SK2. Spremembe in dopolnitve obsegajo širitev gospodarske cone Tekoma v naselju Draža vas in umestitev nove stanovanjske soseske znotraj območja naselja Loče.
II. VSEBINA IN OBLIKA 
2. člen
(vsebina in oblika SD OPN SK2) 
(1) SD OPN SK2 vsebuje tekstualni del in grafične prikaze in je izdelan v digitalni in analogni obliki.
(2) Priloge SD OPN SK 2 vsebujejo:
– izvleček iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov,
– prikaz stanja prostora (izdelovalec Umarh d.o.o., št. proj. 17/18),
– Urbanistični načrt Loče – novelacija v okviru SD OPN SK2 (izdelovalec Umarh d.o.o., št. proj. 17/18),
– Širitev gospodarske cone Tekoma (izdelovalec Umarh d.o.o., št. projekta 17/18),
– obrazložitev in utemeljitev OPN,
– Okoljsko poročilo za SD OPN Občine Slovenske Konjice št. 2 (izdelovalec Matrika ZVO d.o.o, št. proj. OP_23.21),
– elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča (izdelovalec Umarh d.o.o., št. proj. 17/18),
– Hidrološko-hidravlični elaborat Karte razredov poplavne nevarnosti za območje OPPN širitev gospodarske cone Tekoma (izdelovalec DHD d.o.o., št. elaborata 299, februar 2020, dopolnitve oktober 2020 in april 2021),
– Hidrološko hidravlični elaborat za potrebe dopolnitve območij ZS, BC in K2 v OPN k.o. Loče (izdelovalec DHD d.o.o., št. elaborata 217).
III. VSEBINA
3. člen
(1) V 85. členu se v tretjem odstavku za obstoječim besedilom doda novo besedilo, ki se glasi: »Za objekte, ki so skladno s prilogo tabela 1 in 2 Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10 in 17/14 – EZ-1) označeni z »–«, je prepovedana gradnja v varovalnem pasu obstoječih in predvidenih daljnovodov.«.
(2) V četrtem odstavku se za obstoječim besedilom doda besedilo, ki se glasi: »Za vsak poseg v varovalni pas daljnovoda v upravljanju ELES d.o.o. je treba pridobiti pisne projektne pogoje in pozitivno mnenje k projektni dokumentaciji.«.
4. člen
V 86. členu se v tretjem odstavku za obstoječim besedilom doda novo besedilo, ki se glasi: »Za vsak poseg na vodno in priobalno zemljišče celinskih voda je treba pridobiti vodno soglasje.«.
5. člen
V 133. členu se v desetem odstavku za obstoječim besedilom doda besedilo, ki se glasi: »V sklopu OPN, spremembe in dopolnitve št 2, se opredeli nadomestne retencije za izvedbo ukrepov za zmanjšanje poplavne nevarnosti v naselju Loče (skladno z elaboratom št. 217, DHD d.o.o., maj 2017, dopolnitev februar 2019) in v naselju Draža vas (skladno z elaboratom št. 299, DHD d.o.o., februar 2020). Površine za nadomestne retencije so določene kot MOEUP z naslednjimi oznakami UN2/047 in OP12/062 in so prikazane v grafičnem prikazu izvedbenega dela OPN ter v prikazu stanja prostora.«.
6. člen
V 134. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi: »(4) Za vsak poseg na erozijsko ogroženo območje je treba pridobiti vodno soglasje in izvesti zaščitne ukrepe za stabilizacijo zemljišča na podlagi izdelanega geološko-geomehanskega poročila.«.
7. člen
V 135. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »(3) Za vsak poseg na plazljivo območje je treba pridobiti vodno soglasje in izvesti zaščitne ukrepe za stabilizacijo zemljišča na podlagi izdelanega geološko-geomehanskega poročila.«.
8. člen
(1) V 140. členu se v točki c za obstoječim besedilom doda besedilo, ki se glasi: »Občina spremlja izbrane kazalce okolja in periodično obvešča prebivalce o stanju kazalcev okolja in o uspešnosti izvedbe omilitvenih ukrepov. Sprejemanje morebitnih pritožb prebivalcev na okoljske dejavnike izvaja oddelek pristojen za varstvo okolja in urejanje prostora. Vsaka morebitna pripomba se zabeleži. V primeru potreb občina tudi zavzame stališče glede predmetne pripombe in postopa v skladu s pristojnostmi.«.
(2) Doda se novo točko d, ki se glasi: »d) Na območju občine je kakovostno bivalno okolje treba zagotavljati tudi s primernim deležem javno dostopnih zelenih površin namenjenih za šport in rekreacijo, površin za urbano vrtnarjenje, ter sistemom javnih kolesarskih in pešpoti v in med naselji.«
9. člen
V 141. členu se v tretjem odstavku za besedo »osončenja« doda besedilo »vsak enega od«.
10. člen
(1) V 142. členu se v prvem odstavku besedilo »določene za« zamenja z besedilom »razvrščene v«.
(2) V drugem odstavku se v zadnjem stavku pred besedno zvezo »sprememb OPN« doda besedo »splošnih«.
(3) Tretji odstavek se nadomesti z novim tretjim odstavkom, ki se glasi: »(3) Za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom za čas prireditev ali javnega shoda je treba v skladu z Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05 in 44/22 – ZVO-2) na osnovi strokovne ocene pridobiti dovoljenje pristojnega organa.«.
11. člen
Za 145. členom se doda nov 145.a člen, ki se glasi:
»145.a člen 
(monitoring – kazalci spremljanja stanja okolja in kazalci spremljanja stanja ohranjenosti narave za spremembe in dopolnitve OPN Slovenske Konjice št. 2) 
V času veljave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske Konjice št. 2 bo Občina Slovenske Konjice v skladu z okoljskim poročilom spremljala kazalce okolja, kot so opredeljeni v spodnji tabeli:
Kazalec stanja okolja/stanje ohranjenosti narave
Nosilec okoljskega monitoringa & spremljanje kazalca 
ter dinamika spremljanja
Vir podatkov 
za monitoring
Stanje kakovosti površinskih 
in podzemnih voda glede na merjene parametre kemijskega in ekološkega stanja
Dodatno spremljanje stanja, poleg rednih monitoringov kakovosti vodnih teles površinske in podzemne vode 
in črpališč na vodnih telesih, ni potrebno.
Redna letna poročila.
Stopnja zasedenosti ČN, na katero 
se območje sprememb NRP priključuje
– Pooblaščena organizacija (monitoring) 
– Investitorji (zbiranje podatkov in poročanje javnosti/objavljanje na spletni strani)
Redna letna poročila.
Učinek čiščenja na ČN, na katero se območje sprememb NRP priključuje
Stanje kakovosti površinskih in podzemnih voda glede na merjene parametre kemijskega in ekološkega stanja
Dodatno spremljanje stanja, poleg rednih monitoringov kakovosti vodnih teles površinske in podzemne vode 
in črpališč na vodnih telesih, ni potrebno.
Redna letna poročila.
Površina pozidanih površin na območjih razredov poplavne nevarnosti
Občina naj preko izvajanja SD OPN SK2 ter opredeljevanje namenske rabe prostora, spremlja število novo nastalih erozijskih žarišč zaradi delovanja poplavnih in odpadnih padavinskih voda.
Poplavni elaborati.
Spremljanje stanja ohranjenosti narave
Spremljanje stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov, NV, HT, EPO, posebnih varstvenih območij med gradnjo in v času veljave SD OPN SK2
Monitoring ohranjenosti narave je del sistema monitoringa stanja okolja in se izvaja skladno z zakonom (ZON) in s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
Ohranjanje visokih potencialov kmetijskih zemljišč v občini
Občina SK in ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (MKGP)
Bilanca kmetijskih zemljišč po planski rabi na območju občine SK.
Število/dolžina/površina pričakovanih poseganj/razvrednotenj/poškodb/uničenj enot KD, vključno z vplivnimi območji
V času gradnje stanje kulturne dediščine spremlja investitor oziroma izvajalec del, ki ob kakršnihkoli spremembah nemudoma obvesti ZVKDS. Za pripravo poročila o stanju enot kulturne dediščine je odgovorna Občina Slovenske Konjice, v sodelovanju s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine. Preko poročila o stanju enot se spremlja njihovo ohranitveno stanje. Spremljanje stanja za enote dediščine naj se izvede v 5-letnem časovnem intervalu.
Poročilo o stanju enot KD.
Št. stanovanjskih objektov v vplivnem pasu daljnovoda
Občina Slovenske Konjice 
Izhodiščne stanje.«.
12. člen
Naslov poglavja »3.1.15 Začasni PIP za območja, kjer so predvideni OPPN« se spremeni tako, da se glasi: »3.1.15 PIP, ki veljajo do izdelave OPPN«.
13. člen
(1) V 146. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »PIP, ki veljajo do izdelave OPPN«.
(2) V prvem odstavku se za oznako »UN2/024« doda oznaka »UN2/48« in vejica.
(3) Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: »(3) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena v EUP UN2/19 in UN2/048 do izvedbe omilitvenih ukrepov iz Hidrološko hidravličnega elaborata za potrebe dopolnitve območij ZS, BC in K2 v OPN k. o. Loče (DHD d.o.o., št. elaborata 217, februar 2019, dalje elaborat) navedeni posegi v prostor niso dopustni. Do izdelave OPPN je v navedenih EUP dovoljeno izvajati zgolj vodnogospodarske ureditve za zmanjšanje poplavne ogroženosti, kot to izhaja iz elaborata, pri čemer je treba zagotoviti celovitost njihove izvedbe. Z izdelavo OPPN je treba podatke, ki izhajajo iz elaborata, izdelanega za širše območje obdelave, ponovno preveriti in prilagoditi ter upoštevati že podane usmeritve. Celovitost izvedbe omilitvenih ukrepov je možno zagotoviti tudi v okviru izdelave enega OPPN za območje obdelave.«.
14. člen
V 160. členu se v preglednici v vrstici za »ZS« črta navedba MOEUP UN2/047 in predhodno ločilo vejica.
15. člen
(1) V 161. členu se v preglednici v vrstici za območja podrobne namenske rabe prostora z oznako »ZS« črta navedbo UN2/047.
(2) Za zadnjo vrstico se doda nova vrstica, ki se glasi:
»VC
UN2/047
Območje je v skladu s študijo Hidrološko-hidravlični elaborat za potrebe dopolnitve območij ZS, BC in K2 v OPN Loče (št. elaborata 217, DHD d.o.o., maj 2017, dop. februar 2019) predvideno kot opcijska trajna nadomestna retencija za razlivne površine, odvzete zaradi načrtovanja posegov znotraj UN2/019 in UN2/048. Na trajno zaščitene razlivne površine v UN2/047 ni dopustno posegati, razen v primeru vodnogospodarskih ureditev iz elaborata.«.
16. člen 
V 165. členu se v preglednici z usmeritvami z MOEUP, ki se jim podaljša veljavnost prostorskih izvedbenih aktov (PIA), vrstico za MOEUP UN2/017 dopolni tako, da se glasi:
MOEUP
veljavni odlok o PIA
»UN2/017 
Odlok o s.i.d. ZN Loče za razširitev poslovnega centra Kračun (Uradni list RS, št. 68/03 
in 11/07); razen v delu, kjer posega na območje nove MOEUP UN2/048.«.
17. člen
(1) V 166. členu se v preglednici z usmeritvami za OPPN v vrstici za MOEUP UN2/019 za četrto alinejo doda nova peta in šesta alineja, ki se glasita:
»– pri pripravi OPPN je treba upoštevati študijo Hidrološko-hidravlični elaborat za potrebe dopolnitve območij ZS, BC in K2 v OPN Loče (št. elaborata 217, DHD d.o.o., maj 2017, dop. februar 2019, dalje elaborat) z ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju UN2/019 in UN2/048. Posegi v prostor na območju UN2/019 bodo dovoljeni po oziroma najhitreje sočasno z izvedbo predlaganih ukrepov,
– omilitvene ukrepe iz elaborata je dopustno izvesti pred sprejemom OPPN. Z izdelavo OPPN bo treba podatke, ki izhajajo iz elaborata, izdelanega za širše območje obdelave, ponovno preveriti in prilagoditi ter upoštevati že podane usmeritve. Pri tem je treba zagotoviti celovitost njihove izvedbe.«.
(2) V preglednici z usmeritvami za OPPN doda novo vrstico za MOEUP UN2/048, ki se glasi:
usmeritve za OPPN
»UN2/048
OPPN_34 za območje nove stanovanjske soseske vzhodno ob poslovnem centru Kračun (UN2/048): 
– namenska raba prostora SS, 
– vrste objektov: enostanovanjske stavbe namenjene stalnemu bivanju z mirnimi spremljajočimi dejavnostmi kot dopolnilnimi dejavnostmi v stanovanjskih stavbah. Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati širino varovalnega pasu elektroenergetskega daljnovoda Cirkovce–Podlog, ki znaša 
za napetostni nivo 220 kV 80 m (merjeno 40 m na vsako stran od osi daljnovoda) tako, da je za vse vrste objektov skladno s prilogo 1 in 2 Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) označene 
z »–« prepovedna gradnja v varovalnem pasu daljnovoda. Dovoljena osnovna namenska raba prostora znotraj varovalnega pasu je: območje brez stanovanj, brez športnih, zdravstvenih, izobraževalnih ipd. objektov; 
– dopustne dejavnosti: gostinstvo; informacijske in komunikacijske dejavnosti; finančne in zavarovalniške dejavnosti; poslovanje z nepremičninami; strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti; kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti ter bivanje; 
– posege in dejavnosti se načrtuje v skladu omilitvenimi ukrepi iz Okoljskega poročila za SD OPN Slovenske Konjice št. 2 (izdelala Matrika ZVO d.o.o., št. proj. OP_23.21). 
Omilitveni ukrepi za preprečitev povečanja poplavne nevarnosti in ogroženosti ter ukrepi za ohranjanje ugodnega stanja voda: 
Pri pripravi OPPN je treba upoštevati študijo Hidrološko-hidravlični elaborat za potrebe dopolnitve območij ZS, BC in K2 v OPN Loče (št. elaborata 217, DHD d.o.o., maj 2017, dop. februar 2019; dalje elaborat) 
s predlaganimi omilitvenimi ukrepi: 
– ureditev nadomestne retencije v EUP UN2/047 severno od predmetnega območja ali pa za enako prostornino povečati predvideno nadomestno zadrževanje v sklopu izvedbe lokalnih nadomestnih zadrževalnikov iz študije DHD 2014 (celovit omilitveni ukrep za prvi OPN). Nadomestna retencija predstavlja trajno zaščito razlivnih površin, kjer gradnja objektov ni dopustna. V trajno zaščitene razlivne površine v EUP UN2/047 ni dopustno posegati, razen v primeru vodnogospodarskih ureditev iz elaborata, 
– izvedba visokovodnega zidu na severni strani predmetnega območja (na koti Q100 + 0,5 m), 
– izvedba odvodnje zalednih voda kot kombinacija zacevljenjega kanala z vtokom preko meniha in razlivnim koridorjem, 
– varnostno nadvišanje razlivnega koridorja (na koti Q100 + 0,5 m), 
– mobilna zaščita na južni strani predmetnega območja (na koti Q100 (270,11 m n.v.) + 0,5 m), 
– vse kote pritličij novih objektov morajo biti na poplavno varni koti, to je vsaj Q100 + 0,5 m, 
– izvedba kleti je dopustna samo izjemoma z ustrezno protipoplavno zaščito, 
– zagotavljati je treba čim manj neprepustnih utrjenih površin (tlakovanje, asfaltiranje, betoniranje) in več travnih plošč, 
– stremeti je treba k zbiranju padavinske vode in njeni ponovni uporabi (sanitarna voda, zalivanje), 
– vhodi v objekte in vse druge odprtine naj bodo min. 5 cm nad koto ohišnic, zaradi preprečitve vdora meteorne vode. Naklon ohišnic naj bo stran od objekta, 
– odvodnja padavinskih vod novo pozidanega območja naj se spelje na sever v močvirnati del in ne v jarek proti Dravinji, 
– omilitvene ukrepe iz elaborata je dopustno izvesti pred sprejemom OPPN. Pri tem je treba zagotoviti celovitost njihove izvedbe. Z izdelavo OPPN bo treba podatke, ki izhajajo iz elaborata ponovno preveriti
in prilagoditi ter upoštevati že podane usmeritve,
– posegi v prostor v predmetnem območju bodo dovoljeni po oziroma najhitreje sočasno z izvedbo omilitvenih ukrepov. 
Posegi na vodno in priobalno zemljišče neimenovanega vodotoka, ki teče ob severni meji UN2/048, niso dopustni, razen za izjeme, ki jih določa ZV-1 in na podlagi vodnega soglasja. 
Odpadne vode, ki nastanejo v objektih, morajo biti v skladu z ZV-1 in predpisi s področja okolja očiščene 
do predpisane stopnje. Po izgradnji predvidene javne kanalizacije za naselje Loče je obvezna priključitev objektov na javni kanalizacijski sistem.
Omilitveni ukrepi za ohranjanje narave: 
– Protipoplavni ukrepi naj se izvedejo na način, da se obstoječa hidrologija na severnem, močvirnem območju ohranja. 
– Za potrebe gradnje protipoplavnih ukrepov naj se do območja gradnje dostopa iz južne strani. Dela naj se izvedejo brez zasipavanja močvirnega območja. 
– Na nepozidanih površinah izven območja urejanja se ohranja in vzpostavlja ekstenzivne travniške površine. Novi objekti naj se načrtujejo čim bližje obstoječim objektom oziroma cestni infrastrukturi. 
– Svetilke na območju lahko sevajo leto toplo svetlobo (do 2700 K), svetilke, ki sevajo ultravijolično in modro svetlobo niso dovoljene. 
Omilitveni ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine: 
– Načrtovanje, nove gradnje in nove ureditve morajo zagotavljati ohranjanje vedute na enoto dediščine EŠD 10204 Mlače – Dvorec Pogled, zato je pri zasnovi območja potrebno upoštevati obstoječe reliefne razmere, smeri v prostoru ter kontinuiteto in zakonitosti stare pozidave v širšem območju. 
– Stanovanjske hiše in druge dopustne stavbe naj imajo tradicionalne pravokotne tlorise ter tradicionalne višinske gabarite (pritličje in mansarda ali hladno podstrešje z možnostjo gradnje kleti v skladu z ostalimi pogoji). Strehe naj bodo simetrične dvokapnice, krite z opečno kritino opečne barve. Odprtine na fasadah naj bodo kompozicijsko usklajene ter barve fasad v svetlih, naravnih barvnih tonih. 
– Ureditev okolice objektov naj upošteva obstoječe kvalitete širše krajine, brez večjih podpornih zidov 
ter z avtohtono listopadno zasaditvijo. 
Omilitveni ukrepi za varovanje zdravja: 
– Znotraj vplivnega območja obstoječega 220 kV daljnovoda Cirkovce–Podlog naj se z OPPN načrtuje takšno rabo, ki ne potrebuje povečanega varstva pred elektromagnetnim sevanjem in se uvršča v drugo stopnjo varstva pred elektromagnetnim sevanjem.«
18. člen
V 192. členu se v preglednici v vrstici za območja podrobne namenske rabe prostora z oznako »IG« v tretjem stolpcu doda oznako MOEUP »OP12/061«.
19. člen
(1) V 193. členu se v preglednici v vrstici za območja podrobne namenske rabe prostora z oznako »IG« v drugem stolpcu doda oznako MOEUP »OP12/061«.
(2) V razdelku »posebni pogoji« se doda vrstici, ki se glasita:
»V OP12/012
Na obstoječem kompleksu Tekoma, EUP OP12/012, kjer so v obstoječem stanju makadamske površine in kjer padavinska voda prosto ponika v tla, morajo biti te površine asfaltirane in urejene tako, da gre padavinska voda preko ustrezno standardiziranega lovilnika olj v obstoječo padavinsko kanalizacijo. Ukrep naj se izvede do pričetka obratovanja razširjene industrijske cone.
v OP12/061
Na območju gospodarske cone Tekoma v Draži vasi je za potrebe širitve proizvodne dejavnosti predvidena gradnja treh industrijskih stavb: 
1. Objekt št. 1: zaprta hala, velikost cca 47 x 48 m. 
2. Objekt št. 2: pokriti nadstrešek, velikost cca 21 x 48 m. 
3. Objekt št. 3: zaprto skladišče, velikost cca 40 x 48 m. 
Lega objektov v prostoru naj bo skladna s študijo Karte razredov poplavne nevarnosti za območje OPPN širitev gospodarske cone Tekoma, DHD d.o.o., št. elaborata 299, februar 2020, dopolnitve oktober 2020, april 2021. 
Prepovedane so dejavnosti v obratih in napravah, zaradi katerih lahko nastane onesnaženje večjega obsega, ali/in dejavnosti, ki pomenijo nevarnost za nastanek nesreč po predpisih o naravnih in drugih nesrečah in dejavnosti povezane s skladiščenjem za vodno okolje nevarnih snovi, določenih v predpisih o varstvu okolja. 
Dopustna je gradnja nove GJI za potrebe v območju ter prestavitev obstoječe GJI, ki poteka čez območje, ter ureditev manipulativnih površin in parkirišč za potrebe cone. Parkirne površine morajo biti zagotovljene v sklopu pripadajočega funkcionalnega zemljišča. Število parkirnih mest se določi glede na vrsto in obseg dejavnosti. Za potrebe dostopa na kmetijska zemljišča vzhodno od območja širitve gospodarske cone je treba zagotoviti minimalno širino voznega pasu 3,5 m. 
Pri posegih v prostor je treba upoštevati omilitvene ukrepe iz Okoljskega poročila za SD OPN Slovenske Konjice št. 2 (izdelala Matrika ZVO., št. proj. OP_23.21). 
Omilitveni ukrepi za preprečevanje povečanja poplavne nevarnosti in ogroženosti ter ohranjanje ugodnega stanja voda 
Upoštevajo se ukrepi iz študije Karte razredov poplavne nevarnosti za območje OPPN 
širitev gospodarske cone Tekoma, DHD d.o.o., št. elaborata 299, februar 2020, 
dopolnitve oktober 2020, april 2021: 
– Vhod in vse odprtine v objektih 1 in 3 naj bodo nad koto gladine pri Q100 z 0.5 m varnostnega nadvišanja, tj. na poplavno varni koti, ki znaša za objekt 1 281.73 m n.m., za objekt 3 pa 282.5 m n.m. Tej koti mora biti prilagojena tudi višinska lega električne omarice ipd.
– Plato objekta 2 mora biti višinsko lociran na koti obstoječega terena ali najmanj 10 cm nižje od kote Q100 načrtovanega stanja (tj. največ na koti 281.13 m n.m.), da bo omogočen neoviran odtok visokih vod.
– Vse morebitne za okolje nevarne snovi (npr. strojna olja) je potrebno skladiščiti na ustreznih policah oziroma podstavkih nad poplavno varno koto. 
– Na levem bregu Neimenovanega potoka se med izlivom v Dravinjo in kolovozom izvede nasip na koti 283,7 m n.m. Dolžina nasipa znaša cca 135 m, povprečna višina pa cca 0,4 m. Nasip je treba izvesti pred ali hkrati z nameravanim posegom. 
– Območje OP12/062 je opredeljeno kot nezazidljivo območje trajno zaščitenih razlivnih površin za izravnavo negativnega vpliva načrtovanih posegov v EUP OP12/061 na obstoječo poplavno in z njo povezano erozijsko ogroženost. Prepovedane so vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, razen obdelovanja kmetijskih zemljišč, gradnje javne komunalne infrastrukture ter vodnogospodarskih ureditev, rekonstrukcij in vzdrževalnih del na obstoječih legalno zgrajenih objektih. Za vse posege in gradnjo je treba pridobiti vodno soglasje, oziroma mnenje pristojnega organa s področja upravljanja z vodami. Ne glede na navedene izjeme, na predmetnem območju ni dopustno nasipanje, oziroma preoblikovanje terena, ki posledično zmanjšuje retencijske sposobnosti območja. Pred izvedbo posegov je treba pridobiti soglasje lastnikov zemljiških parcel, ki ležijo na območju povečanja poplavne nevarnosti, da se strinjajo z navedenimi ukrepi. 
– Na območju zemljišča s parc. št. 36/2 k.o. Koble, kjer se NRP spreminja v K1, je v tlorisni širini 15 m od vodnega zemljišča prepovedana uporaba fitofarmacevtskih pripravkov in gnojenja tega dela kmetijskega zemljišča.
Odpadne vode, ki nastanejo v objektih, morajo biti v skladu z ZV-1 in predpisi s področja okolja očiščene do predpisane stopnje. Po izgradnji predvidene javne kanalizacije za naselje Draža vas je obvezna priključitev objektov na javni kanalizacijski sistem. 
Pred izdajo GD za načrtovane posege v OP12/061 je obvezna pridobitev vodnega soglasja. 
Omilitveni ukrepi za kmetijska zemljišča 
Namenska raba prostora na parc. št. 36/1 in 36/2, obe k.o. Koble, se spremeni, in sicer iz SS v K1. 
Omilitveni ukrepi za ohranjanje narave: 
– Z izvedbo protipoplavnega nasipa naj se ne posega v vodni in obvodni pas Dravinje, ki je na tem območju NV. Poseganje v tem primeru je mišljeno kot utrjevanje brežine s širokimi skalometi, spreminjanje naklona brežin, obsežna odstranitev zarasti ipd. 
– V primeru (manjšega) odstranjevanja obrežne zarasti za potrebe ureditve ustreznega odvodnjavanja ojezerjenega dela, naj se le ta nadomesti z zasaditvijo avtohtonih rastlinskih vrst, ki kasneje lahko pomagajo pri stabilnosti rečnega brega in ugodno vplivajo na osenčenost vodotoka. 
– Zemljina, ki se bo uporabljala za nasutje protipoplavne ureditve, naj bo pripeljana iz lokacije, kjer ni prisotnosti tujerodnih rastlinskih vrst. Nasip naj se zasadi z avtohtono travno mešanico. 
Varstvene usmeritve: 
– Na zunanjih mejah posega, ki gledajo v odprt prostor, to je proti severu in vzhodu, se oblikuje avtohtona zasaditvena bariera. Za zasaditev naj se uporabijo avtohtone lokalnim razmeram prilagojene drevesne in grmovne vrste: jelša, vrba (ne žalujka), topol, leska itd. 
– Na levem bregu Dravinje, južno od obstoječe gospodarske cone Tekoma, naj se postopoma vzpostavi obrežni vegetacijski pas z zasaditvijo avtohtone obrežne zarasti. Za zasaditev naj se uporabijo avtohtone lokalnim razmeram prilagojene drevesne in grmovne vrste: jelša, vrba (ne žalujka), topol, leska itd.«
20. člen
(1) V PRILOGA 4 Bilance površin v OPN se preglednici »A Bilanca površin osnovne namenske rabe prostora (ONRP) v OPN / načrtovano« v vrstici za stavbna zemljišča spremeni površino tako, da sedaj znaša 1.050,34 ha.
(2) V vrstici II. (kmetijska zemljišča) se površina spremeni tako, da sedaj znaša 4.446,49 ha.
(3) V vrstici IV. (vodna zemljišča) se površina podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša 63,70 ha.
(4) V preglednici »B Bilanca površin osnovne in podrobne namenske rabe prostora (PNRP) v OPN / načrtovano« se v razdelku I. (območja stavbnih zemljišč) površino spremeni tako, da sedaj znaša 1.049,02 ha.
(5) V vrstici 1 (območja stanovanj) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša 424,80 ha.
(6) V vrstici 1.1 (stanovanjske površine) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša 299,42 ha.
(7) V vrstici 2 (območja centralnih dejavnosti) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša 82,26 ha.
(8) V vrstici 2.1 (osrednja območja centralnih dejavnosti) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša 67,97 ha.
(9) V vrstici 3 (območja proizvodnih dejavnosti) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša 89,49 ha.
(10) V vrstici 3.2 (gospodarske cone) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša 89,49 ha.
(11) V vrstici 4 (posebna območja) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša 120,89 ha.
(12) V vrstici 4.3 (športni centri) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša 8,02 ha.
(13) V vrstici 5 (območja zelenih površin) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da znaša sedaj 87,91 ha. Delež v zadnjem stolpcu se spremeni tako, da sedaj znaša 8,1 odstotka.
(14) V vrstici 5.1 (površine za oddih, rekreacijo in šport) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša 26,13 ha.
(15) V vrstici 5.4 (druge urejene zelene površine) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša 51,47 ha.
(16) V razdelku II. (območja kmetijskih zemljišč) se površino osnovne namenske rabe prostora spremeni tako, da znaša 4.446,82 ha.
(17) V vrstici 1 (najboljša kmetijska zemljišča) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša 3.315,28 ha.
(18) V vrstici 2 (druga kmetijska zemljišča) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša 1.132,52 ha.
(19) V razdelku IV. (območja vodnih zemljišč) se površina osnovne namenske rabe prostora spremeni tako, da znaša 63,70 ha.
(20) V vrstici 1 (površinske vode) se površina podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša 63,70 ha.
21. člen
(1) V PRILOGI 5 se preglednici »A/ Pregled MOEUP glede na PNRP in načine urejanja« vrstico za MOEUP UN2/017 spremeni tako, da se glasi:
MOEP
PNRP
način urejanja
»UN2/017
CU
Odlok o s.i.d. dela ZN Loče za razširitev poslovnega centra Kračun (Uradni list RS, št. 68/03 in 11/07); odlok se razveljavi v delu, kjer sega na območje nove MOEUP UN2/048.«.
(2) Za vrstico za MOEUP UN2/047 se doda novo vrstico, ki se glasi:
MOEP
PNRP
način urejanja
»UN2/048 
SS, VC
OPPN_34«.
V vrstici za MOEUP UN2/051 se v stolpcu »PNRP« doda vejico in oznako »K1«.
(3) Za vrstico za MOEUP z oznako »OP12/060« doda novi vrstici, ki se glasita:
MOEP
PNRP
način urejanja
»OP12/061
IG
PIP
OP12/062
K1
PIP«.
(4) V preglednici »B/ Pregled MOEUP, ki sestavljajo ON« se v vrstici za MOEUP OP12/051 v stolpcu »PNRP« doda vejico in oznako »K1«.
(5) Za vrstico za MOEUP z oznako »OP12/053« doda novo vrstico, ki se glasi:
MOEUP
PNRP
šifra ON
ime ON / dodatni opis
»OP12/061
IG
008-1
Draža vas 1/ Gospodarska cona Tekoma – širitev «.
(6) V vrstici za MOEUP z oznako »UN2/047« se v stolpcu »PNRP« oznaka »ZS« nadomesti z oznako »VC«.
(7) Za vrstico za MOEUP z oznako »UN2/047« se doda novo vrstico, ki se glasi:
MOEUP
PNRP
šifra ON
ime ON / dodatni opis
»UN2/048
SS, VC
021-1
Loče/nova stanovanjska soseska ob Slomškovi ulici«.
(8) V delu tabele »IZVEN ON« se za vrstico za MOEUP z oznako »OP12/060« se doda novo vrstico, ki se glasi:
MOEUP
PNRP
IZVEN ON
ime ON / dodatni opis
»OP12/062
K1
Površine nadomestne retencije – severozahodno od naselja Draža vas«.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(prehodne določbe)
Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah prostorskih aktov Občine Slovenske Konjice, veljavnih v času vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.
23. člen
(vpogled v občinski prostorski akt)
Občinski prostorski načrt – spremembe in dopolnitve št. 2 so izdelane v digitalni in analogni obliki. Hranijo se in so na vpogled v času uradnih ur na sedežu Občine Slovenske Konjice, Upravni enoti Slovenske Konjice in na Ministrstvu za okolje in prostor.
24. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
25. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 350-0008/2018(131)
Slovenske Konjice, dne 6. oktobra 2022
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost