Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3379. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022, stran 10464.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 20. redni seji Občinskega sveta dne 20. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022 
1. člen 
2. člen Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022 (Uradni list RS, št. 20/22 in 92/22) se spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Konto
Splošni del proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022
2. rebalans 2022 (v EUR)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
6.475.299 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.615.675 
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
4.846.551 
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.317.781 
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
405.670 
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
123.100 
706 DRUGI DAVKI
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
769.124 
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
565.924 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
8.200 
712 DENARNE KAZNI 
12.000 
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
183.000 
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
193.048 
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
161.949 
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
31.099 
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
666.575 
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
556.659 
741 PREJETA SREDSTVA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
109.916 
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787) 
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.382.979 
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.881.233 
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
372.583 
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
58.528 
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.357.441 
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
39.200 
409 REZERVE
53.480 
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
2.706.009 
410 SUBVENCIJE
24.689 
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.739.020 
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
151.888 
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
790.412 
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.583.682 
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.583.682 
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
212.055 
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
94.000 
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
118.055 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–907.680 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
 
440 DANA POSOJILA
 
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
 
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
750.000 
50
ZADOLŽEVANJE (500)
750.000 
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
750.000 
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
325.662 
55
ODPLAČILA DOLGA (550)
325.662 
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
325.662 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–483.342 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
424.338 
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
907.680 
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
484.092 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-6/2021
Šmartno pri Litiji, dne 20. oktobra 2022
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost