Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3388. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – rebalans II, stran 10472.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223, 29/22 – ZUOPDCE) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 25. oktobra 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – rebalans II 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 5/22, 60/22) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva proračuna se razporeja v skladu s spodaj navedenimi bilančnimi shemami, katerih vrednosti v letu 2022 znašajo:
v EUR
I. 
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
Rebalans-2 2022
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
47.308.544
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
35.008.544
70 
DAVČNI PRIHODKI
23.631.191
700 Davki na dohodek in dobiček
19.283.491
703 Davki na premoženje
3.549.700
704 Domači davki na blago in storitve
798.000
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
11.377.353
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
8.039.260
711 Takse in pristojbine
31.500
712 Globe in druge denarne kazni
55.330
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
275.564
714 Drugi nedavčni prihodki
2.975.699
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
1.512.051
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
793
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.511.258
73 
PREJETE DONACIJE
29.660
730 Prejete donacije iz domačih virov
29.660
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
10.441.078
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
6.557.686
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
3.883.392
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
317.211
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
317.211
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
54.222.994
40 
TEKOČI ODHODKI
12.764.647
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
3.413.561
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
510.473
402 Izdatki za blago in storitve
8.683.613
403 Plačila domačih obresti
80.000
409 Rezerve
77.000
41 
TEKOČI TRANSFERI
17.398.513
410 Subvencije
955.039
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
6.968.625
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1.146.662
413 Drugi tekoči domači transferi
8.186.187
414 Tekoči transferi v tujino
142.000
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
22.828.597
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
22.828.597
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.231.237
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
497.450
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
733.787
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–6.914.450
III/1. 
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102) – (II.–403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–6.834.550
III/2. 
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) – (40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
4.845.384
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
1.130
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.130
751 Prodaja kapitalskih deležev
953
752 Kupnine iz naslova privatizacije
177
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
182.145
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
182.145
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
40.429
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
141.716
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
–181.015
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500+501)
5.400.000
50 
ZADOLŽEVANJE
5.400.000
500 Domače zadolževanje
5.400.000
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
2.290.000
55 
ODPLAČILA DOLGA
2.290.000
550 Odplačila domačega dolga
2.290.000
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–3.985.465
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
3.110.000
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
6.914.450
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
3.985.465
« 
2. člen 
16. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 5.400.000 EUR.«
KONČNA DOLOČBA 
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-11/2021-25
Nova Gorica, dne 25. oktobra 2022
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Sašo Kogovšek 

AAA Zlata odličnost