Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3364. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja BG 9 – poslovna cona, stran 10423.

  
Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) in 30. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) je župan Občine Moravske Toplice sprejel
S K L E P 
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja BG 9 – poslovna cona 
1. člen
(predmet sklepa) 
(1) S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja BG9 – poslovna cona (v nadaljevanju OPPN).
(2) Pobudnik, naročnik in pripravljavec je Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
(3) Načrtovalec OPPN je družba ZUM d.o.o. Maribor, Grajska ul. 7, 2000 Maribor, pod številko naloge 19064.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje OPPN leži južno od naselja Bogojina, ob regionalni cesti III. reda R3-743 Bogojina Gančani (AC priključek).
(2) Skladno z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 67/17, 66/20, 108/21, 184/21 v nadaljevanju: OPN) se območje nahaja v enoti urejanja prostora BG 9, za katero je predvidena izdelava OPPN. Po podrobnejši namenski rabi prostora je območje opredeljeno kot »BD – površine drugih območij«. Na območju so dopustne posebne dejavnosti (obrtne, skladiščne, prometne, trgovske, poslovne, energetske, proizvodne, odlaganje in predelava odpadkov, sejmišča, trgovski centri ipd.).
(3) Območje OPPN je velikosti približno 5,5 ha in zajema zemljišča oziroma dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami: 4450/1, 4450/9, 4450/10, 4450/11, 5469, 5470, 5471, 5473, 5475, 5476, 5477, 5478, 5479 in 5480/2, vse k.o. Bogojina (100). Na podlagi podatkov nosilcev urejanja prostora se območje lahko spremeni.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Za OPPN so bile izdelane Strokovne podlage za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja BG9 – Gospodarska cona (ZUM d.o.o., julij 2020, dopolnitev maj 2022).
4. člen 
(vrsta postopka) 
OPPN se pripravi in sprejme po rednem postopku, kot ga določa 129. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, v nadaljevanju ZUreP-3). Postopek se izvaja na podlagi izkazane potrebe Občine Moravske Toplice.
5. člen 
(roki za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih faz) 
(1) Postopek priprave OPPN poteka po naslednjem okvirnem terminskem planu:
Aktivnost
Nosilec
Rok oziroma trajanje aktivnosti
odločitev o začetku postopka priprave OPPN
prostorski načrtovalec 
in občinska uprava
pripravljeno
analiza smernic in priprava ter sprejem sklepa o pripravi OPPN 
prostorski načrtovalec, občinska uprava, župan
pripravljeno 
pridobitev ID 
občinska uprava
po objavi sklepa
izdelava osnutka OPPN
prostorski načrtovalec 
po pridobitvi ID
pridobitev (prvih) mnenj nosilcev urejanja prostora 
(v nadaljevanju: NUP)
prostorski načrtovalec 
in občinska uprava
30 dni
izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
prostorski načrtovalec
do 4 tedne od pridobitve mnenj NUP
javna razgrnitev in javna obravnava
občinska uprava
javna razgrnitev traja 30 dni, javna obravnava se izvede v tem času
ureditev pripomb in predlogov iz javne razgrnitve 
in obravnave po zaključeni javni razgrnitvi
občinska uprava
7 dni od končane javne razgrnitve
priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov 
z javne razgrnitve in obravnave 
prostorski načrtovalec
do 1 teden po prejemu zbranih pripomb od pripravljavca akta
zavzetje stališč do pripomb
občinska uprava, župan
7 dni od uskladitve stališč
izdelava predloga OPPN na podlagi stališč do pripomb
prostorski načrtovalec
do 2 tedna od sprejema stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave
pridobitev (drugih) mnenj NUP
občinska uprava
30 dni
izdelava usklajenega predloga OPPN
prostorski načrtovalec
do 1 teden od prejema mnenj NUP
sprejem OPPN 
občinski svet
prva redna seja občinskega sveta
objava odloka v uradnem listu
občinska uprava
prva številka Uradnega lista
izdelava končnih elaboratov 
prostorski načrtovalec
do 1 teden od objave v Uradnem listu
(2) Zaradi zahtev posameznih nosilcev urejanja prostora se lahko okvirni terminski plan spreminja.
6. člen 
(državni in lokalni NUP ter drugi udeleženci, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
(1) NUP in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za ohranjanje narave, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Murska Sobota, Lipovci 256 b, 92 Beltinci,
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Javno komunalno podjetje Čista narava d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice,
– Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja,
– Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o., Brničeva ulica 49a, 1231 Ljubljana – Črnuče,
– Občina Moravske Toplice, Krajčeva ulica 3, Moravske Toplice.
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba vključiti tudi druge NUP, se jih vključi v ta postopek.
7. člen 
(način vključevanja javnosti) 
Javnost je bila vključena v fazi priprave izhodišč za OPPN in v fazi odločitve o začetku priprave postopka OPPN. Javnost bo sodelovala v postopku priprave OPPN v okviru javne razgrnitve in na javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Za pripravo OPPN se uporabijo naslednje izdelane strokovne podlage:
– geodetski načrt št. 53-2020-MS (Geodetski biro inženirjev 42, d.o.o., 8. 4. 2020),
– Strokovne podlage za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja BG9 – Gospodarska cona (ZUM d.o.o., št. 19064, julij 2020, dopolnitev maj 2022),
– projektna dokumentacija za izvedbo gradnje: Kolesarska povezava med Bogojino in Gančani (ATRIJ, gradbeni inženiring d.o.o., št. projekta 017, april 2021),
– Predvidena lokacija TP 20/0,4 kV BOGOJINA GOSPODARSKA CONA (t883) 2 x 1000 kVA, tip TPR-E1v in vključitev TP v SN in NN omrežje – prikaz lege objekta na zemljišču (Elektro Maribor d.d.).
(2) V primeru, da bodo pristojni NUP v izdanih mnenjih zahtevali še dodatne strokovne podlage, se v okviru tega postopka pripravi tudi te.
9. člen 
(celovita presoja vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja) 
Celovita presoja vplivov na okolje in presoja sprejemljivosti na varovana območja se v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora BG9 – poslovna cona ne izvedeta, skladno z mnenjem Zavoda RS za varstvo narave, št. 3563-0201/2022-2 z dne 19. 8. 2022 in določili ZUreP-3.
10. člen 
(financiranje izdelave prostorskega akta) 
Finančna sredstva za izdelavo OPPN zagotovi Občina Moravske Toplice.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Moravske Toplice.
Št. 430-0047/2019-63
Moravske Toplice, dne 3. oktobra 2022
 
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost