Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3354. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško, stran 10417.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 119.a člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 11/22) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 35. seji, dne 17. 10. 2022, sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško 
1. člen 
(1) V 9. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško (Uradni list RS, št. 8/20; v nadaljevanju: odlok) se v 1.A odstavku za 5. alinejo doda:
»– kinematografska dejavnost,
– prodaja informativno-oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev slike in zvoka, izdelkov domače in umetnostne obrti, spominkov ipd. s tematiko ali znaki s področja umetnosti, kulturne dediščine in naravnih vrednot, turizma itd.«.
(2) V 9. členu odloka se v 1.B odstavku na koncu doda:
»– prodaja informativno-oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev slike in zvoka, izdelkov domače in umetnostne obrti, spominkov ipd. s tematiko ali znaki s področja umetnosti, kulturne dediščine in naravnih vrednot, turizma itd.«.
(3) V 9. členu odloka se spremeni 2. odstavek, ki se po novem glasi:
»(2) V okviru dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu zavod izvaja najmanj naslednje naloge:
– nudenje strokovnih storitev s področja dejavnosti zavoda pravnim in fizičnim osebam,
– organizacija in izvedba kongresnih, civilno-družbenih, protokolarnih, gospodarskih, izobraževalnih, sejemskih, festivalskih, družabnih in drugih prireditev, ki ne sodijo v program javne službe,
– storitve s področja kongresnega in kulturnega turizma,
– svetovanje in nudenje pogodbenih storitev s področja dejavnosti zavoda,
– prodaja likovnih del,
– gostinske storitve za zunanje naročnike.«.
(4) V 9. členu odloka se spremeni 3. odstavek, ki se po novem glasi:
»(3) Zavod je dolžan prednostno izvajati javno službo, dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu ne smejo ogrožati izvajanje javne službe, za katero je zavod ustanovljen.«.
(5) V 9. členu odloka se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek:
»(4) Zavod izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«.
2. člen 
V 30. členu odloka se spremeni 3. odstavek, ki se po novem glasi:
»(3) Zavod pridobiva sredstva za delo iz naslednjih nejavnih virov iz naslova opravljanja dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu:
– nudenje strokovnih storitev s področja dejavnosti zavoda pravnim in fizičnim osebam;
– organizacija in izvedba kongresnih, civilno-družbenih, protokolarnih, gospodarskih, izobraževalnih, sejemskih, festivalskih, družabnih in drugih prireditev, ki ne sodijo v program javne službe,
– storitve s področja kongresnega in kulturnega turizma,
– svetovanje in nudenje pogodbenih storitev s področja dejavnosti zavoda,
– prodaja likovnih del,
– gostinske storitve za zunanje naročnike,
– drugi viri.«.
3.  člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2019-O703
Krško, dne 17. oktobra 2022
Župan 
Mestne občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost