Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3384. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2022, stran 10470.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 10.g člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 31. seji dne 18. oktobra 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2022 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2022 (Uradni list RS, št. 197/20, 207/21 in 87/22) se drugi odstavek 21. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Soglasje iz prejšnjega odstavka se v letu 2022 izda Komunali Tolmin, javno podjetje, d.o.o. za zadolžitev do skupne višine glavnic 86.655,00 EUR za nabavo vozila za potrebe ravnanja s komunalnimi odpadki, in sicer pod naslednjimi pogoji: pridobitev vsaj treh popolnih ponudb kreditodajalcev, izbira najugodnejše ponudbe s fiksno letno obrestno mero največ 4,50 % ali spremenljivo letno obrestno mero največ 6-mesečni EURIBOR + 2,50 % in odplačilno dobo posojila največ 60 mesecev od dneva začetka črpanja posojila.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0068/2020
Tolmin, dne 19. oktobra 2022
Podžupanja 
Občine Tolmin 
v funkciji županje 
Maša Klavora 

AAA Zlata odličnost