Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3362. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora VI-288, stran 10422.

  
Na podlagi 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 199/21 – ZUreP-3, 20/22 – odl. US) v zvezi z 299. členom in tretjim odstavkom 338. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 36. seji dne 17. 10. 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora VI-288 
1. člen 
(1) S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na parcele št. 235/1, 235/2, 235/3, 235/5 in 235/6, vse k.o. 2679 Gradišče II (v nadaljnjem besedilu: območje lokacijske preveritve).
(2) Območje lokacijske preveritve se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18) in Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID).
(3) Območje lokacijske preveritve se po OPN MOL ID nahaja v enoti urejanja prostora VI-288 s podrobnejšo namensko rabo CDi (območja centralnih dejavnosti za izobraževanje).
2. člen 
(1) Na območju lokacijske preveritve se dopusti individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev iz:
– 9. točke Preglednice 6: Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele po območjih namenske rabe iz drugega odstavka 20. člena odloka OPN MOL ID tako, da znaša faktor zelenih površin (FZP) najmanj 12,5 %, če se zagotovi ponikanje padavinske vode skladno s pogoji iz sedmega, osmega in devetega odstavka 51. člena odloka OPN MOL ID, pri čemer je treba manjkajoče zelene površine zagotoviti kot zeleno streho oziroma kot zeleno fasado (izvedeno v obliki zelene stene kot celoten sistem, v katerem so zasajene različne rastline, urejen sistem namakanja in podobno);
– 9. točke Preglednice 6: Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele po območjih namenske rabe iz drugega odstavka 20. člena odloka OPN MOL ID tako, da znaša faktor izrabe (FI) največ 2,2;
– Preglednice 7: Etažnost in višina objektov iz prvega odstavka 21. člena odloka OPN MOL ID za tip objekta C tako, da je višina novogradenj največ do višine obstoječega objekta na naslovu Jadranska ulica 21 (Fakulteta za matematiko), to je 25 m.
(2) Za izvedbo posegov na območju lokacijske preveritve je treba izvesti javni arhitekturni natečaj. Urbanistično-arhitekturna zasnova mora upoštevati smernice organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine, za registrirano enoto kulturne dediščine Kemijski inštitut Borisa Kidriča.
3. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2921
Št. 35023-23/2021-74
Ljubljana, dne 17. oktobra 2022
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost