Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3370. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo večstanovanjskih objektov ob Gubčevi ulici (del EUP RA9), stran 10442.

  
Na podlagi 119. in 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) je župan Občine Rogaška Slatina dne 22. 9. 2022 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo večstanovanjskih objektov ob Gubčevi ulici (del EUP RA9) 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom se začne priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo večstanovanjskih objektov ob Gubčevi ulici, del EUP RA9 (v nadaljevanju OPPN).
(2) Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljevanju ZUreP-3), Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 51/19, 115/21 – SD OPN 2) ter vsi ostali relevantni zakoni in podzakonski predpisi.
(3) Izhodišča za pripravo OPPN je izdelalo podjetje API Arhitekti d.o.o., Barjanska cesta 62, 1000 Ljubljana pod številko API-1332, junij 2021. V Izhodiščih sta opredeljeni dve fazi – območje in predmet načrtovanja OPPN je območje 1. faze Izhodišč.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi) 
(1) OPN opredeljuje ureditveno območje OPPN kot območje stavbnih zemljišč z oznako prostorske enote EUP RA9 in podrobnejšo namensko rabo kot pretežno enostanovanjske površine z oznako SSa.
(2) Razloge za pripravo OPPN predstavljajo želje investitorjev po izgradnji večstanovanjskih objektov skupaj s pripadajočimi manipulativnimi, parkirnimi in zelenimi površinami ter potrebno komunalno infrastrukturo.
(3) S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave OPPN. Odlok o OPPN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenih in drugih upravnih dovoljenj.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja OPPN) 
(1) Območje OPPN se nahaja v naselju Rogaška Slatina, ob Gubčevi ulici. Obsega naslednje parcele in dele parcel št. 691/1, 690/1, del 690/2, del 689, del 686/16 (cesta) v katastrski občini Rogaška Slatina (2635) in meri približno 1800 m2. Območje se v času priprave OPPN lahko tudi spremeni.
(2) Meja območja se mora prilagoditi meji Odloka o zazidalnem načrtu za del območja S2 – Ratanska vas (Uradni list RS, št. 114/01, 13/11 in 76/15, v nadaljevanju ZN). Prometne ureditve, opredeljene v ZN, se s predmetnim OPPN povzamejo, ZN se ne spreminja.
(3) Območje se nahaja na vzhodnem robu stanovanjske soseske S2. Proti severu in vzhodu se obstoječe zazidane in zazidljive površine nadaljujejo v smeri šolskega kompleksa II. Osnovne šole Rogaška Slatina. Na severu območje meji na Gubčevo ulico, na zahodu na cesto Na trati, ki se južno izven območja OPPN priključi na regionalno cesto III. reda – 7, odsek 7495.
(4) Območje je pozidano in delno opuščeno, obstoječi objekti so predvideni za odstranitev.
(5) Cilj priprave OPPN je aktivacija delno opuščenih stavbnih zemljišč, ki so opredeljena v OPN za potrebe stanovanjske gradnje – z OPPN se načrtuje umestitev večstanovanjskih stavb s pripadajočimi ureditvami.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
V sklopu izdelave OPPN se izdelajo strokovne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev obravnavanega območja. V sklopu izdelave se po potrebi oziroma na podlagi usmeritev nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju NUP) zagotovijo tudi vse potrebne strokovne podlage oziroma rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine, za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro ter morebitne uskladitve teh rešitev v zvezi z izdanimi smernicami in mnenji ter drugimi zahtevami pristojnih NUP.
5. člen 
(vrsta postopka) 
OPPN se pripravi in sprejme po rednem postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejem prostorskih izvedbenih aktov (skladno s 119., 121. in 129. členom Zakona o urejanju prostora).
6. člen 
(roki za pripravo OPPN) 
(1) Okvirni roki priprave in sprejema OPPN so:
– Izdelava izhodišč (junij 2021),
– Pridobitev mnenja ZRSVN o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja (30 dni),
– sprejetje sklepa o pripravi OPPN,
– Občina pošlje vlogo za dodelitev identifikacijske številke (ID) k OPPN in v javno objavo sklepa o pripravi OPPN (vključno z mnenjem ZRSVN in sprejetim sklepom o pripravi OPPN) na MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (30 dni skupaj s pridobitvijo ID in objavo sklepa v prostorskem informacijskem sistemu),
– Poziv NUP za izdajo konkretnih smernic in pridobitev le-teh (35 dni),
– Priprava osnutka OPPN (20 dni),
– Objava osnutka OPPN na spletni strani občine, poziv NUP za podajo mnenja k osnutku OPPN, pridobitev mnenj (30 dni),
– Priprava elaborata ekonomike (EE) – I. faza (10 dni),
– Objava javnega naznanila o javni razgrnitvi (JR) osnutka OPPN in EE (v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani občine in na oglasni deski Občine Žalec in KS Šempeter v Savinjski dolini) ter izvedba javne razgrnitve (45 dni),
– Priprava odgovorov in zavzetje stališča župana do podanih pripomb iz JR (20 dni),
– Objava Stališča do pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve na spletni strani občine in osebna seznanitev predlagateljev pripomb iz javne razgrnitve (3 dni),
– Izdelava predloga OPPN (20 dni),
– Objava predloga OPPN na spletni strani občine,
– Občina pozove NUP za izdajo drugega mnenja k predlogu OPPN (35 dni),
– Priprava usklajenega predloga OPPN – glede na prejeta druga mnenja NUP (20 dni),
– Izdelava končnega elaborata ekonomike (EE) – II. faza (10 dni),
– Obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN na Občinskem svetu Občine Žalec (30 dni),
– Občina posreduje sprejeti odlok o OPPN na MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, ki ga javno objavi na svoji spletni strani in o tem obvesti občino (15 dni),
– Izdelava končnih izvodov OPPN (15 dni – do začetka uveljavitve odloka o OPPN).
(2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od faze dopolnjenega osnutka dalje ustrezno spremenijo.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki v postopku priprave OPPN podajo svoja mnenja (ali odločbe):
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje (v postopku pridobivanja mnenja o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja),
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 86, 3000 Celje,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina / za področje cest,
– OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje in
– Telemach d.o.o., Brnčičeva ul. 49a, 1231 Ljubljana Črnuče.
(2) Pri pripravi OPPN sodelujejo še naslednji udeleženci:
– Pobudnik, naročnik in plačnik OPPN: lastnik zemljišč znotraj OPPN;
– Pripravljavec OPPN: Občina Rogaška Slatina, Oddelek za okolje in prostor;
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: API arhitekti d.o.o., Barjanska cesta 62, 1000 Ljubljana.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
8. člen 
(vključevanje javnosti) 
(1) Predvideno je z zakonom predpisano sodelovanje javnosti.
(2) Občina Rogaška Slatina seznani javnost s pričetkom postopka priprave OPPN z objavo tega sklepa in Izhodišč iz 2. točke tega sklepa na spletni strani občine. V sklopu priprave Izhodišč je bila dne 15. 9. 2021 izvedena javna seznanitev. Vse ureditve in projektne preveritve, zabeležene po javni seznanitvi dne 15. 9. 2021 morajo biti razvidne in obrazložene v vseh fazah sprejemanja OPPN (zabeležka št. 3500-0002/2020-19 z dne 22. 9. 2021).
(3) Občina Rogaška Slatina pripravi javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, ki traja najmanj 30 dni, v tem času zagotovi njegovo javno obravnavo. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve in javne obravnave, s spletnim naslovom, kjer je dopolnjeni osnutek OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje.
(4) Občina Rogaška Slatina prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališča, ki jih skupaj s predlogom OPPN objavi na svoji spletni strani.
(5) Občinski svet Občine Rogaška Slatina sprejme OPPN z odlokom, ki se po sprejemu javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Za pripravo OPPN se uporabijo že izdelane strokovne podlage, ki se po potrebi dopolnijo, pobudnik oziroma investitor pa mora zagotoviti pripravo naslednjih podatkov in strokovnih podlag:
– geodetski načrt,
– prikaz stanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih ureditev z Občinskim prostorskim načrtom,
– elaborat ekonomike, v katerem se opredeli finančna struktura predvidenih ureditev,
– okoljsko poročilo, če bo ugotovljeno, da je v postopku OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov plana na okolje,
– druge študije glede na zahteve nosilcev urejanja prostora in
– druge podatke in strokovne podlage, če bo v postopku priprave OPPN ugotovljeno, da jih je potrebno pripraviti.
(2) V postopku priprave OPPN je potrebno izdelati še:
– strokovno preveritev oziroma podlago s področja prometa, s katero se analizira obstoječe stanje in podajo rešitve za izboljšavo,
– strokovno preveritev oziroma analizo s področja odvodnjavanja meteornih in fekalnih voda, s katero se analizira obstoječe stanje in podajo rešitve za izboljšavo ter
– študijo osončenosti, s katero se preveri možne vplive na sosednje objekte.
10. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka) 
(1) Sredstva v zvezi s financiranjem postopka OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO in pripravo okoljskega poročila, v kolikor bo potrebno ter vseh drugih strokovnih podlag zagotovi pobudnik – investitor.
(2) Občina kot pripravljalec in investitor kot naročnik OPPN skleneta pogodbo o medsebojnih obveznostih, v kateri so opredeljene finančne in druge obveznosti posamezne stranke.
11. člen 
(določitev objave in začetek veljavnosti) 
Ta sklep se skupaj z Izhodišči iz 2. člena tega sklepa objavi na uradni spletni strani Občine Rogaška Slatina in v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0002/2020
Rogaška Slatina, dne 22. septembra 2022
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič 

AAA Zlata odličnost