Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

Ob-3384/22, Stran 2343
V skladu z določili 32., 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 s spremembami) in 37. ter 38. člena Statuta Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, je Svet Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna (v nadaljevanju: Svet Centra) na 13. redni seji dne 27. 10. 2022 sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta
direktorja/direktorice
Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna 
1. Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (VI/2 ali VII. raven) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj;
– višja strokovna izobrazba (VI/1. raven) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje;
– za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje iz prejšnje alinee, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji mandat na podlagi zakona preneha;
– predložiti mora svoj program razvoja centra za mandatno obdobje;
– predložiti mora potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (oboje kandidat/-ka pridobi na enotnem obrazcu na spletnem naslovu: e-uprava.gov.si) in potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku (kandidat/-ka potrdilo pridobi na sodišču). Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni.
2. Z imenovanim direktorjem/direktorico bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Mandat traja 5 let. Predviden začetek dela je 8. 2. 2023.
3. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih delovnih izkušnjah, morajo kandidati/ke poslati priporočeno po pošti na naslov Svet Centra, CUDV Dobrna, Lokovina 13a, 3204 Dobrna, najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis«.
4. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku. Javni razpis je objavljen tudi na Zavodu RS za zaposlovanje.
Svet Centra za usposabljanje, 
delo in varstvo Dobrna 

AAA Zlata odličnost