Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3339. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu Martin Krpan Cerknica, stran 10386.

  
Na podlagi 28. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21); 3. in 24. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 3/13 – ZŠolPre-1, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16 – ZSVarPre-E, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 64/18, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ1); Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) ter 17. člena Statuta Občine Cerknice (Uradni list RS, št. 2/17 – UPB1), je Občinski svet Občine Cerknica na 25. redni seji dne 13. 10. 2022 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu Martin Krpan Cerknica 
1. člen
V Vrtcu Martin Krpan Cerknica se za posamezne programe vrtca določijo cene, ki znašajo mesečno na otroka:
1. I. STAROSTNO OBDOBJE: 1 do 3 let 
590,48 EUR
2. II. STAROSTNO OBDOBJE: 3 do 6 let 
403,39 EUR
3. KOMBINIRANI ODDELKI: 2 do 6 let 
459,93 EUR
4. ODDELKI: 3 do 4 let 
459,93 EUR
5. CICIBANOVE URICE: cena oddelka 
596,89 EUR
2. člen 
Prispevek staršev določi pristojni Center za socialno delo na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, v deležu ekonomske cene programa, v katerega je otrok vključen.
3. člen 
Prispevek staršev iz prve, druge, tretje in četrte točke 1. člena tega sklepa, je prispevek za prisotnost otroka za 21 dni v mesecu.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost.
Za dneve odsotnosti otroka, se staršem za vsak dan odsotnosti zniža prispevek za stroške neporabljenih živil od drugega dne odsotnosti dalje – zajtrk, kosilo, malica, ki znašajo 2,20 EUR na dan.
4. člen 
Otroci so lahko v vrtcu prisotni največ 9 ur dnevno, znotraj obratovalnega časa vrtca. Za prisotnost otroka v vrtcu nad 9 ur lahko vrtec zaračuna zamudnino v višini 5 EUR za vsako začeto uro nad 9 ur prisotnosti.
V primeru, da starši prihajajo po otroka izven obratovalnega časa vrtca in za to nimajo opravičljivega razloga, vrtec staršem zaračuna zamudnino v višini 5 EUR za vsakih 5 minut zamude.
5. člen 
Staršem otrok, za katere je Občina Cerknica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v programu 1. starostnega obdobja za 11 % nižjo ceno programa njim določenega dohodkovnega razreda, v programu 2. starostnega obdobja za 7 % nižjo ceno programa njim določenega dohodkovnega razreda in v kombiniranih oddelkih in oddelkih 3–4 let za 8 % nižjo ceno programa njim določenega dohodkovnega razreda.
Subvencija iz prvega odstavka tega člena velja le za otroke, ki jim plačilo ni sofinancirano iz državnega proračuna.
Subvencija se upošteva od 1. 11. 2022 do 31. 8. 2023.
6. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Cerknica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi odsotnosti otroka, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca letno.
Starši plačajo rezervacijo v višini 50 % prispevka določenega z odločbo o višini plačila za program vrtca brez stroškov nepripravljene hrane. Starši so dolžni odsotnost otroka pisno napovedati najmanj en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka.
Razliko med plačilom rezervacij staršev in ekonomsko ceno programa krije občina.
Starši otrok drugih občin, za katere Občina Cerknica po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, morajo pridobiti pisno soglasje od občine, v kateri imajo stalno bivališče, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
Rezervacija iz drugega odstavka tega člena velja le za otroke, ki jim plačilo ni sofinancirano iz državnega proračuna.
7. člen 
Za neprekinjeno odsotnost otroka nad 30 dni zaradi bolezni, lahko starši uveljavljajo znižanje prispevka za en plačilni razred. Pisna prošnja s priloženim zdravniškim potrdilom se odda v vrtcu, v katerega je otrok vključen, najkasneje v roku 5 dni od zaključka odsotnosti.
Dodatno se plačilo staršev za otroka v vrtcu lahko zniža za dva plačna razreda v naslednjih izjemnih primerih:
– Eden od staršev varovanca vrtca konstantno neguje bolnega drugega otroka, kar je razlog, da ne more hoditi v službo;
– Enega ali oba starša doleti nenadna težja bolezen ali nesreča, ki bistveno spremeni dosedanji način življenja družine in o tem obstajajo dokazila. V tem primeru se plačilo zniža le do ureditve stanja, vendar ne več kot za 6 mesecev.
8. člen 
Vrtec izstavi ustanovitelju za opravljene storitve mesečni obračun in na tej podlagi račun, najkasneje do 10. v tekočem mesecu.
9. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 2022 dalje.
10. člen 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu Martin Krpan Cerknica, številka 007-6/2020-1 z dne 12. 11. 2020, objavljen v Uradnem listu RS, št. 171/20.
Št. 007-9/2022
Cerknica, dne 13. oktobra 2022
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar 

AAA Zlata odličnost