Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

Ob-3412/22, Stran 2344
Svet Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška razpisuje na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk, 17/22; v nadaljevanju ZSV), 25. in 27. člena Statuta Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška in sklepa 14. seje Sveta zavoda z dne 27. 10. 2022, prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška
Za direktorja/direktorico centra je lahko izbran/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje še pogoje, določene v 56. in 57. členu ZSV, in sicer:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj;
– višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) iz 57. člena Zakona o socialnem varstvu in 20 let delovnih izkušenj, od tega z najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje;
– za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje iz prejšnje alineje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/jimandat na podlagi zakona preneha;
– predložiti mora program razvoja zavoda za mandatno obdobje;
– predložiti mora potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku.
Mandat direktorja/ice traja 5 let. Z imenovanim direktorjem/ico bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih delovnih izkušnjah morajo kandidati/ke poslati priporočeno po pošti na naslov: Svet Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška, Stari trg 35, 3320 Velenje ali oddati v tajništvu zavoda najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis«.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko: dobite pri predsedniku Sveta zavoda, Andrej Šporin, na elektronskem naslovu: andrejsporin@gmail.com.
Svet Centra za socialno delo 
Savinjsko-Šaleška

AAA Zlata odličnost