Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3377. Pravila za izvolitev predstavnika Občine Škocjan v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 10463.

  
Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US), Zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (Uradni list RS, št. 48/92) in 14. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 61/21) je Občinski svet Občine Škocjan na 19. redni seji dne 18. 10. 2022 sprejel
P R A V I L A 
za izvolitev predstavnika Občine Škocjan v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 
1. člen 
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov Občine Škocjan v volilno telo 14. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.
2. člen 
Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu izvoli občinski svet v volilno telo za člana državnega sveta 1 predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) ter lahko določi 1 kandidata za člana državnega sveta.
3. člen 
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje ter izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana državnega sveta in določitev kandidata.
4. člen 
Kandidate za elektorje lahko predlagata najmanj dva svetnika.
5. člen 
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta. Predlogu morajo predložiti tudi soglasje kandidata.
6. člen 
Predloge s podatki kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta posredujejo predlagatelji Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Škocjan (v nadaljevanju: komisija), skladno z rokom določenem v pozivu komisije.
Komisija ugotovi popolnost predlogov in pripravi seznam predlaganih kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta po abecednem vrstnem redu prve črke njihovih priimkov, z navedbo predlagatelja. Tako pripravljen predlog komisija posreduje občinskemu svetu na sejo, na kateri se izvoli elektor oziroma določi kandidat za člana državnega sveta.
7. člen 
Elektorje se voli na seji občinskega sveta z javnim ali tajnim glasovanjem na predlog vsaj enega člana sveta.
Na glasovnicah so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata javno ali tajno tako, da obkroži zaporedno številko pred enim kandidatom.
Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
8. člen 
Kandidata za člana državnega sveta se določi z javnim ali s tajnim glasovanjem na predlog vsaj enega člana sveta.
Glasuje se z glasovnicami.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata javno ali tajno tako, da obkroži zaporedno številko pred enim kandidatom.
Določen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
9. člen 
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta pri glasovanju prejela enako najvišje oziroma enako najnižje za izvolitev potrebno število glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki se takoj opravi na seji občinskega sveta.
10. člen 
V kolikor je za kandidata za člana državnega sveta določen župan, se za predstavnika kandidature določi član občinskega sveta.
11. člen 
Župan mora v roku, ki je določen v rokovniku volilnih opravil, predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenega elektorja ter kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
12. člen 
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta.
13. člen 
Ta pravila začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0003/2022
Škocjan, dne 18. oktobra 2022
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler 

AAA Zlata odličnost