Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

Št. 35401-1/2021-2550-18 Ob-3396/22, Stran 2345
Javno zbiranje ponudb 
za odkup presežka enot AEA 
1. Pravna narava in namen poziva: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana na podlagi 2.a člena Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 15/17, 55/17, 23/18, 25/19, 22/20, 16/21, 38/22 in 112/22) poziva države članice EU k oddaji zavezujočih ponudb za nakup presežka največ 12.661.232 enot dodeljenih letnih emisij (v nadaljnjem besedilu: enote AEA).
2. Zakonska podlaga:
– Odločba 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, stran 136),
– Uredba o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 15/17, 55/17, 23/18, 25/19, 22/20, 16/21, 38/22 in 112/22),
– Uredba (EU) 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije ter o razveljavitvi Sklepa št. 280/2004/ES (UL L št. 165 z dne 18. 6. 2013, str. 13),
– Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije (Uradni list RS, št. 88/15),
– Izvedbeni sklep komisije (EU) 2022/1953 o emisijah toplogrednih plinov, zajetih v Odločbi 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta, za leto 2020 za vsako državo članico (UL L št. 269 z dne 17. 10. 2022, str. 17),
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22),
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US).
3. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je največ 12.661.232 presežka enot AEA. Z izbranimi ponudniki bo Ministrstvo za okolje in prostor sklenilo prodajno pogodbo o prenosu dogovorjene količine enot presežka AEA proti plačilu, skupno največ 12.661.232 enot AEA.
4. Pridobivanje podrobnejših informacij o predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe: za podrobnejše informacije o predmetu prodaje lahko zainteresirane države članice zaprosijo pisno po elektronski pošti na gp.mop@gov.si, s sklicem na številko zadeve 35401-1/2021-2550, ali na mateja.pitako@gov.si, s sklicem na številko zadeve 35401-1/2021-2550.
5. Oblika in pogoji predložitve ponudbe
Ponudba mora biti izpolnjena na obrazcu, ki je dostopen na spletnem mestu Ministrstva za okolje in prostor: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave/
Rok za prejem ponudbe je najkasneje 21. 11. 2022, do 12. ure. Ponudba se šteje za pravočasno, če je, ne glede na vrsto prenosa, prejeta na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – Glavna pisarna, Slovenija. Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici. Na sprednji strani ovojnice mora biti napisano z veliki črkami: »Ne odpiraj!« Na zadnji strani ovojnice morajo biti podatki pošiljatelja.
Pregled in odpiranje ponudb nista javna.
V ponudbi mora biti določena količina enot AEA za odkup, cena posamezne enote AEA in cena za celotno količino enot AEA ter navedba kontaktnih oseb z elektronskimi naslovi za dodatna pojasnila v zvezi s podano ponudbo.
V primeru nepopolne ponudbe bo strokovna komisija v osmih dneh od zaključka odpiranja ponudb, ponudnike pozvala k dopolnitvi oziroma razjasnitvi ponudbe.
Jezik ponudbe: slovenski ali angleški.
Cena: v evrih, zaokrožena na dve decimalni mesti.
6. Način izbora najuspešnejšega ponudnika
Ministrstvo za okolje in prostor bo na podlagi prejetih ponudb izbral ponudnika, ki bo za nakup enot AEA ponudil najvišjo kupnino. Kupnina predstavlja zmnožek količine enot AEA in cene na enoto AEA. V kolikor več ponudnikov ponudi enako kupnino, se izbere ponudba, ki ima višjo ceno na enoto AEA. V kolikor več ponudnikov poda ponudbo za enako količino po enaki ceni, se izbere ponudba, ki je prispela prva.
V kolikor število razpoložljivih enot AEA zadošča za sprejem naslednje najugodnejše ponudbe kot celote, bo izbran tudi naslednji najugodnejši ponudnik. V kolikor ni mogoče izbrati celotne ponudbe naslednjega najugodnejšega ponudnika, se mu lahko v odkup ponudi preostanek enot AEA v količini, ki je manjša od v ponudbi navedene željene količine.
Ministrstvo za okolje in prostor si pridržuje pravico, da za neprodano število enot AEA izvede nov poziv za prodajo presežka enot AEA.
Z izbranimi ponudniki bo Ministrstvo za okolje in prostor izvedlo pogajanja o časovnem okviru ter morebitnih drugih pogojih, pod katerimi se bo izvedel prenos dogovorjene količine enot AEA in oblikoval predlog pogodbe. V njej bo določena količina prodanih enot AEA, cena posamezne enote AEA, podrobnejši časovni okvir in način prenosa kupnine, prenosa prodanih enot AEA v Registru Unije in morebitni drugi pogoji, pod katerimi se bo izvedel prenos dogovorjene količine enot AEA po ponujeni kupnini.
Ministrstvo za okolje in prostor bo Vladi RS v sprejem posredovalo predlog odločitve o izboru najugodnejših ponudnikov skupaj s predlogom prodajne pogodbe. V primeru, da soglasje Vlade RS ni pridobljeno, je sklenjena prodajna pogodba nična, začeti postopek pa Vlada RS ustavi.
Po sklenitvi pogodbe izbrani ponudnik prenese finančna sredstva skladno s pogodbo najkasneje do 16. 1. 2023 na podračun Izvrševanja proračuna RS 01100-6300109972.
Ministrstvo za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost