Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

871. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-J)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

872. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dva člana Sodnega sveta

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

873. Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov goriv
874. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-18/18 za ogrevanje in potrebe kopališča v Čateških Toplicah

Sklepi

875. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Miami Beachu

MINISTRSTVA

876. Pravilnik o izvajanju uredbe (EU) o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač
877. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli
878. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vajah v obrambnem sistemu
927. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

SODNI SVET

879. Odločba o prenehanju sodniške službe
880. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
881. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
882. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

883. Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov
884. Poročilo o gibanju plač za januar 2021

OBČINE

Ajdovščina

885. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Ajdovščina
886. Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Ajdovščina

Cerknica

887. Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Cerknica za leto 2021
888. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Cerknica
889. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka območja občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja BG 19/1 in območje BG 19/4 v naselju Begunje pri Cerknici
890. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka območja občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja SL 04 SS v naselju Slivice
891. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka območja občinskega podrobnega prostorskega načrta za južni del EUP GR 19 in del GR 15 v Grahovem
892. Sklep o določitvi neprofitne in tržne najemnine
893. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Kamnik

894. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) B11 Titan – Svit št. 3

Kobarid

923. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2021
924. Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2020

Kranj

895. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janeza Puharja Kranj – Center
896. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
897. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
898. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
899. Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
900. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2102 Kokrica parcela 1120/5 (ID 7112495)
901. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2128 Zgornja Besnica parcela 890/1 (ID 2765297) in katastrska občina 2128 Zgornja Besnica parcela 929/4 (ID 7126167)
902. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2131 Stražišče parcela 1227/83 (ID 3766804)
903. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2135 Drulovka parcela 563/5 ID4050962)
904. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičninah katastrska občina 2122 Huje parcela 162/48 (ID 7119917) in katastrska občina 2122 Huje parcela 162/49 (ID 7119916)

Krško

925. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2021/II.

Log-Dragomer

905. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Log - Dragomer za leto 2021

Medvode

906. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Medvode

Odranci

926. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2021

Razkrižje

907. Odlok o pokopališkem redu v Občini Razkrižje
908. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Razkrižje
909. Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Razkrižje
910. Sklep o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi, imetnik pravice Krajevna skupnost Razkrižje

Sodražica

911. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2021
912. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2022
913. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ukrepih pomoči gospodarstvu zaradi epidemije COVIDA-19
914. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica
915. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije COVID-19 v Občini Sodražica
916. Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Sodražica

Šentjur

917. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2021
918. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2022

Trebnje

919. Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Florijana za kulturni spomenik lokalnega pomena

Tržič

920. Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje
921. Sklep o ugotovitvi javne koristi – Izobraževalno in športno središče Križe
922. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti