Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

894. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) B11 Titan – Svit št. 3, stran 2805.

  
Na podlagi 110., 119. in 268. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE) in 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je župan Občine Kamnik sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) B11 Titan – Svit št. 3 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom določa župan Občine Kamnik začetek in način priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta B11 Titan – Svit št. 3 (v nadaljevanju: SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3).
2. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3) 
SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3 se bodo pripravile na podlagi pobude investitorja. Izhodišča za pripravo SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3, ki se s tem sklepom potrdijo je izdelala družba POPULUS d.o.o., pod številko projekta 502-18-20 v mesecu januarju 2021.
3. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3) 
(1) Območje, ki je predmet pobude za spremembo izvedbenega prostorskega akta je nepozidano in v sedanjem stanju travnik s samoniklo zasajenim drevesnim pasom ob zahodni meji.
(2) Predmet pobude je razširitev nabora dopustnih podrobnih namembnosti z možnostjo gradnje hotela ali skladišča, ter na podlagi te spremembe tudi urbanistična določila za vsako namembnost kot so gradbena meja, višina objektov in faktor zazidanosti skladno s strateškim delom OPN in dolgoročnim prestrukturiranjem proizvodnega območja.
4. člen 
(območje SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3) 
(1) Območje, ki je predmet SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3 se po OPN nahaja v enoti urejanja KA-78, ki je namenjena proizvodnim objektom. Na vzhodni strani je območje omejeno s skladiščim objektom družbe PAX d.o.o., na južni strani z glavno dovozno cesto v industrijsko območje ter proizvodnimi objekti. Na severni in zahodni strani je območje pretežno stanovanjske rabe.
(2) Predvideni posegi na podlagi SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3 so predvideni na parcelah št. 1274/8 in 1272/1 k.o. Podgorje.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
V SD OPPN B 11 Titan – Svit št. 3 bodo oblikovana merila, pogoji in prostorske rešitve, na podlagi katerih bo možna kvalitetna umestitev načrtovanih objektov na obravnavano območje.
6. člen 
(vrsta postopka) 
SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3 se skladno s 123. členom ZUreP-2 pripravi in sprejme po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3 morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3 sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
– Elektro Ljubljana d.d., PE Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana,
– Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik,
– Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana,
– Zavod KKS KABEL Kamnik d.o.o., Vrhpolje pri Kamniku 41, 1240 Kamnik,
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana,
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
(2) Če se v postopku priprave SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3 ugotovi, da je treba pridobiti tudi smernice ter mnenja drugih nosilcev urejanja prostora oziroma udeležencev, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
8. člen 
(postopek in roki za pripravo SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3 in njegovih posameznih faz) 
Faza
Rok izdelave
Nosilec
1.
Sklep župana o začetku priprave SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3 
marec 2021
župan Občine Kamnik
2.
Pridobivanje mnenj 
april 2021
Občina Kamnik
3.
Izdelava dopolnjenega osnutka SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3 za javno razgrnitev
april 2021
pripravljavec SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3
4.
Obravnava SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3 na občinskem svetu (prvo branje) in razgrnitev ter javna obravnava
maj 2021
Občina Kamnik in pripravljavec SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3
5.
Priprava predloga stališč do pripomb iz JR 
junij 2021
pripravljavec SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3
Sprejem stališč do pripomb 
junij 2021
Občina Kamnik
6.
Izdelava predloga SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3 za pridobitev mnenj 
junij 2021
pripravljavec SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3
7.
Pridobivanje mnenj
julij 2021
Občina Kamnik
8.
Priprava predloga SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3 za sprejem na občinskem svetu
avgust, september 2019
pripravljavec SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3
9.
Sprejem SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3 na občinskem svetu
september 2021
Občina Kamnik
Predvideni roki za pripravo SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3 se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin. V kolikor bo v postopku zahtevana tudi izdelava okoljskega poročila se bodo roki priprave SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3 spremenili.
9. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Zainteresirana javnost se seznani s pričetkom postopka priprave SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3 in načrtovanimi ureditvami, določenimi v izhodiščih za pripravo SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3, z njihovo objavo na spletni strani Občine Kamnik. Občina Kamnik v postopku pripravi javno razgrnitev osnutka SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3, ki traja 30 dni in v tem času zagotovi javno obravnavo. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve, spletnim naslovom, kjer je osnutek SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3 objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje. Občina Kamnik prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališče. Stališča, skupaj z usklajenim predlogom SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3, objavi na svoji spletni strani. SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3 občinski svet sprejme z odlokom, ki se po sprejemu javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
Za pripravo SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3 mora investitor zagotoviti pripravo naslednjih podatkov in strokovnih podlag: Geodetski načrt, Strokovno mnenje o vplivu sprememb in dopolnitev OPPN za območje B 11 Titan – Svit št. 3 (za del EUP KA-78) na stanje površinskih in podzemnih voda, hrupa v okolju in analiza obravnave postopka celovite presoje vplivov na okolje in druge podatke in strokovne podlage, če bo v postopku SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3 ugotovljeno, da jih je treba pripraviti.
11. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3) 
Izdelavo vseh strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami, financira investitor.
12. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, skupaj z izhodišči pa tudi na spletni strani Občine Kamnik ter začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-1/2021-5/1
Kamnik, dne 15. marca 2021
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost