Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

913. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ukrepih pomoči gospodarstvu zaradi epidemije COVIDA-19, stran 2856.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/19, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS 1617 in 13/18), 15. člena Statuta Občine Sodražica, (Uradni list RS, št. 32/11, 191/20) je Občinski svet Občine Sodražica na 14. redni seji dne 11. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ukrepih pomoči gospodarstvu zaradi epidemije COVIDA-19 
1. člen 
Dosedanji 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Po tem odloku se lahko dodeljuje finančna pomoč za naslednje ukrepe:
1. Subvencioniranje dela fiksnih stroškov (nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč);
2. Oprostitev plačila storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za pravne osebe.«
2. člen 
V 10. členu se doda nov (drugi) odstavek, ki se glasi:
»Ukrep oprostitve iz 9. člena tega odloka se podrobneje opredeli (časovno obdobje ukrepa, upravičenci, obseg oprostitve itd.) s sklepom župana.
3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-1/20
Sodražica, dne 12. marca 2021
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec 

AAA Zlata odličnost